Poker | H??ng d?n ch?i game Poker d? hi?u nh?t

Game bài Poker m?t trò ch?i ???c yêu thích không ch? ? Vi?t Nam mà còn ???c ?a chu?ng trên toàn th? gi?i. V?i s?c h?p d?n v? l?i ?ánh và chi?n thu?t, trò ch?i ?ã t?o nên m?t s?c hút l?n ??i v?i nh?ng ai ?am mê Casino. Cùng Zala88 tìm hi?u ngay v? t?a game này ? bài vi?t d??i ?ây.

Nói ??n Poker, ch?c không còn quá xa l? khi trò ch?i này ?ang d?n ph? sóng t?i các phim ?nh hay các sòng b?c l?n, ngoài ra ng??i ch?i có th? ??t c??c ngay trên ?ng d?ng ?i?n tho?i. ?? hi?u thêm v? trò ch?i này hãy xem ngay nh?ng thông tin d??i ?ây  

Poker là gì?

Poker là gì?
Poker là gì?

Poker hay còn g?i là Xì T? ?ây là m?t trong các th? lo?i game bài ???c yêu thích nh?t t?i các sòng b?c Casino l?n trên th? gi?i. Theo nh? l?ch s? hình thành thì trò ch?i này ???c xu?t hi?n t?i Hoa K? vào th? k? 19, theo th?i gian trò ch?i này ?ã t?ng ???c ?em ra t? ch?c thi ??u vào n?m 1970.

T?i các phim ?i?n ?nh n??c ngoài n?i ti?ng v? th? lo?i ?ánh b?c nh? Tài X?u, Sâm L?c,.. nh?ng ng??i xem s? d? dàng nh?n ra vì Poker th??ng xuyên ???c lên sóng và có s?c ?nh h??ng l?n ??n khán gi?, b?i s? k?ch tính và ??u trí trong t?ng n??c ?i. N?u ??n các sòng Casino l?n, b?n s? ???c tr?i nghi?m trò ch?i m?t cách chân th?c nh?t, ho?c hi?n nay ng??i ch?i ch? c?n tìm ki?m trên ?ng d?ng là có th? ch?i Poker Online ngay trên ?i?n tho?i c?a mình.

N?u nh? ng??i ch?i mu?n th? s?c v?i ch? ?? ?n ti?n th?t trên ?i?n tho?i có th? ??n ??ng ký tài kho?n t?i SBOBET, Bong88, SBOTOP, SV388 ngay t?i website Zala88, ?ây là nh?ng nhà cái có uy tín và th??ng hi?u hàng ??u hi?n nay do chúng tôi làm ??i lý. Ho?c có th? ch?i mi?n phí trên các Store trên ?i?n tho?i di ??ng.

Quy ??nh trong game Poker

Quy ??nh trong game Poker
Quy ??nh trong game Poker

?? hi?u v? Game Poker thì ??u tiên ng??i ch?i làm là ph?i n?m rõ các quy ??nh v? th? t? và các thu?t ng? trong trò ch?i này ?? v?n d?ng vào ván c??c d? dàng h?n. Sau ?ây Zala88 s? g?i ??n các thông tin nh? sau:

M?t s? thu?t ng? ch?i Poker

Tr??c h?t, khi ??n v?i bàn c??c, thì ng??i ch?i nên n?m rõ m?t s? thu?t ng? ch?i nh? sau:

 • S? ng??i: Tham gia t? 2-6 ng??i
 • Bài: S? d?ng bài Tây 52 lá
 • Poker Chip: Th? t??ng tr?ng cho s? ti?n c??c
 • Dealer Poker: S? ???c ?? tr??c m?t ng??i chia bài
 • T?: ??t c??c thêm s? ti?n ban ??u ?ã ??t
 • T? theo: ??t c??c thêm s? ti?n ng??i phía tr??c ?ã t?
 • T? t?t c?: là b? h?t t?t c? s? ti?n ?ang có vào ván c??c
 • Úp bài: Là ch?p nh?n b? ván bài và m?t s? ti?n ?ã c??c tr??c ?ó

Th? t? h?ng bài cao nh?t trong Poker

Th? h?ng bài cao nh?t trong Poker
Th? h?ng bài cao nh?t trong Poker

D??i ?ây là th? h?ng ???c x?p t? th?p ??n cao trong trò ch?i Poker này:

 • M?u Th?u (hay còn g?i là Bài Cao)

?ây là m?t tr??ng h?p b?n không có b?t k? m?t liên k?t nào (S?nh, ?ôi) so v?i bài ???c chia t?i các vòng c?a Dealer. V?i hình th?c này s? xét t? lá bài cao nh?t, ??n lá bài cao ti?p theo

 • M?t ?ôi

Ti?p theo là tr??ng h?p 2 lá bài c?a b?n có 1 ?ôi, ho?c liên k?t ???c v?i 5 lá bài c?a Dealer t?o thành 1 ?ôi. T?i ?ây s? b?t ??u xét ng??i nào có h?ng cao nh?t ?? chi?n th?ng, tr??ng h?p xét cùng ?ôi s? so sánh ai gi? ?ôi cao h?n, và sau ?ó xét các lá bài còn l?i

 • Hai ?ôi

T?i ?ây thì ng??i nào có 2 lá bài liên k?t ???c v?i 5 lá trên bàn t?i thành 2 c?p có ??ng giá tr? thì s? ???c tính là 2 ?ôi. Xét ?i?m n?u nh? cùng ?ôi thì s? so sánh ai gi? c?p cao h?n, n?u cùng ??ng giá tr? thì xét ??n lá cu?i cùng

 • Sám 

Hay còn g?i là 3 lá có cùng giá tr?, ho?c là b? ba ??ng nh?t. Tr??ng h?p này ch? c?n xét ?i?m ai ?ang gi? Sám có giá tr? cao h?n

 • S?nh 

Là liên k?t c?a 5 lá bài liên ti?p không ??ng ch?t, Xét ?i?m trong tr??ng h?p này thì s? xét vào lá bài cu?i cùng n?u mang giá tr? cao thì chi?n th?ng.

 •  Thùng

Là 5 lá bài có cùng màu và cùng ch?t nh?ng không h? liên k?t hay liên ti?p v?i nhau. Xét ?i?m s? nhìn vào lá bài cao nh?t, xong ??n các lá còn l?i

 • Cù l?

Tr??ng h?p 5 lá bài t?o thành Sám (b? ba ??ng nh?t) và 1 ?ôi, ng??i ch?i s? ???c xét d?a trên 3 lá cùng giá tr?, ai có th? h?ng cao s? là ng??i chi?n th?ng

 • T? Quý

Là 4 lá bài có cùng giá tr? v?i nhau, tr??ng h?p này ch? c?n xét ai ?ang gi? b? t? quý có giá tr? cao thì chi?n th?ng

 • Thùng Phá S?nh

?ây là k?t n?i c?a 5 lá bài có giá tr? liên ti?p cùng màu và cùng ch?t v?i nhau. Xét ??n lá cao nh?t ?? quy?t ??nh chi?n th?ng

 • Thùng Chúa

B? k?t h?p m?nh nh?t và c?ng hi?m g?p nh?t t?i Poker ?ó là dây t? 10 ??n A(Át/Ách) v?i quân bài Xì là cao nh?t

H??ng d?n ch?i game Poker

H??ng d?n ch?i game Poker
H??ng d?n ch?i game Poker

??n ?ây s? là các b??c h??ng d?n ch?i game Poker dành cho các b?n ?ang mu?n tìm hi?u vào m?i vòng ch?i:

Vòng ??u tiên

Ng??i ch?i s? ???c chia 2 lá bài, và ng??i k? bên Dealer s? ??a ra m?c c??c t?i thi?u (Small Blind). Ng??i ti?p theo s? ???c m?c c??c g?p ?ôi c?a Small Blind (Big Blind) và các ng??i ch?i còn l?i s? ti?n hành ??t c??c, ??n khi nào m?c c??c c?a các thành viên ??u b?ng nhau. T? l? c??c ?ôi khi s? ph? thu?c vào ch? bàn ??a ra. 

Vòng th? 2

T?i vòng này, Dealer s? chia 3 lá bài ngay gi?a bàn và ti?n hành l?t ?? ng??i ch?i t?, m?i ng??i có th? l?a ch?n s? ti?n mình mu?n t? khác nhau, ??n khi s? ti?n c??c b?ng nhau, ng??i nào không theo có th? úp bài

Vòng th? 3

T?i ?ây, Dealer s? m? thêm 1 lá n?a, và ?ây là th?i ?i?m ng??i ch?i quy?t ??nh có nên theo hay buông bài.

Vòng th? 4

??n vòng này, 5 lá bài ?ã l? rõ, và ng??i ch?i s? ti?n hành liên k?t và tìm lá bài nào phù h?p v?i 2 lá bài t?y ?ang c?m trên tay. Và cu?i cùng là l?t bài và s? xét th? h?ng, tính ?i?m ?? tìm ???c ng??i chi?n th?ng

N?u ng??i ch?i th?ng s? nh?n ???c 100% s? ti?n ?ã ??t. N?u ?ã c??c h?t s? ti?n mình ?ã có mà v?n thi?u so v?i các ng??i ch?i c??c tr??c, thì b?n s? nh?n ???c t?ng s? ti?n ?ã c??c ? l??t tr??c và m?t ph?n s? ti?n ?ã c??c t?i vòng này.

Trên ?ây là nh?ng thông tin v? game bài Poker trò ch?i ?ánh c??c ph? bi?n và ???c ?a chu?ng nh?t hi?n nay. Zala88 hy v?ng các b?n có th? tìm ???c nh?ng ni?m vui và s? tr?i nghi?m m?i l? khi tham gia trò ch?i này.

Viết một bình luận