?i?u kho?n

?i?u kho?n t?i ZALA88 s? là nh?ng quy ??nh b?t bu?c ?? các thành viên tham gia ph?i tuân th? theo, ?? nh?n ???c s? h? tr? t?t nh?t. Ngoài ra vi?c làm theo nguyên t?c s? giúp n?i ?ây tr? thành m?t sân ch?i công b?ng và lành m?nh h?n.

?i?u 1: Các thành viên ph?i cung c?p ??y ?? các thông tin cá nhân và ph?i ??m b?o ??u chính ch?, ?? h? th?ng có th? th?c hi?n xác minh tài kho?n m?t cách nhanh nh?t

?i?u 2: Tuy?t ??i tuân th? các quy ??nh trong quá trình ch?i c?a ZALA88, ?? t?o nên m?t sân ch?i công b?ng

?i?u 3: Yêu c?u ??m b?o th?c hi?n ?úng các quy ??nh v? thanh toán

?i?u 4: Luôn gi? thái ?? bình t?nh và h?p tác v?i nhân viên h? th?ng ?? gi?i quy?t các v?n ?? trong quá trình ch?i

?i?u 5: Nghiêm c?m các ??i t??ng có hành vi t?o nhi?u tài kho?n ?? nh?n ???c nhi?u khuy?n mãi t? nhà cái, và gây m?t cân b?ng khi ??t c??c ?nh h??ng ??n ng??i ch?i khác

?i?u 6: Không ti?t l?, ho?c cung c?p b?t k? thông tin cá nhân nào cho k? ai, ?? tránh vi?c b? ?ánh c?p tài kho?n

?i?u 7: Ch? s? d?ng ???ng link ??ng nh?p do ZALA88 cung c?p, tr??ng h?p và link l? b? m?t tài kho?n, ZALA88 s? không ch?u trách nhi?m

?I?u 8: Nên ki?m tra email th??ng xuyên ?? nh?n ???c các thông báo khuy?n mãi ho?c nh?ng ?i?u kho?n m?i

?i?u 9: Khi th?c hi?n các l?nh n?p rút ti?n, hãy liên h? v?i ZALA88 ?? ???c cung c?p s? tài kho?n và nghe h??ng d?n

?i?u 10: Nghiêm c?m các hành vi s? d?ng ph?n m?m hack bên th? 3 ?? ch?i ??t c??c t?i nhà cái

?i?u 11: Thành viên ph?i tuy?t ??i tuân th? các quy ??nh và th? l? do ZALA88 ph? bi?n và thông báo

?i?u 12: N?u mu?n thay ??i b?t k? thông tin nào ?ã ??ng ký tr??c ?ó, thì ph?i liên h? v?i ZALA88 ?? ???c nhân viên h? tr? thay ??i.

?i?u 13: Trách nhi?m c?a ZALA88 ??i v?i bên thành viên:

  • C?p tài kho?n ??ng nh?p ??t chu?n cho thành viên nhanh nh?t
  • Luôn thông báo và c?p nh?t các s? ki?n và yêu c?u c?a nhà cái ??n thành viên
  • Luôn h? tr? cho thành viên n?u nh? g?p các s? c? và c?n ???c gi?i quy?t v?n ?? liên quan ??n quá trình ??t c??c
  • ??m b?o thông tin tài kho?n thành viên luôn ???c an toàn, b?o m?t

Trên ?ây là nh?ng ?i?u kho?n c?a ZALA88 dành cho các thành viên khi ??n tham gia và tr?i nghi?m các lo?i hình ??t c??c. Chúng tôi hy v?ng anh em có th? th?c hi?n ?úng theo quy ??nh ?? gi? cho n?i ?ây tr? thành m?t sân ch?i công b?ng và lý t??ng nh?t

Xem thêm: