H??ng d?n cách ch?i game Tài X?u Online hi?u qu? nh?t

Game Tài X?u m?t trò ch?i không còn quá xa l? ??i v?i nh?ng ng??i ch?i yêu thích ?ánh bài, nay th? lo?i này ?ã có m?t trên các di?n ?àn tr?c tuy?n và d? dàng ti?p c?n. Cùng Zala88 tìm hi?u h??ng d?n cách ch?i ???c chia s? ? bài vi?t sau ?ây.

 Hi?n nay th? lo?i game bài luôn có nh?ng trò ch?i vô cùng m?i l? và ??c ?áo, nh?ng Tài X?u v?n là lo?i hình ???c nhi?u ng??i ?a chu?ng và tìm ??n ??t c??c m?i ngày. V?y trò ch?i này có nh?ng ??c ?i?m gì? Xem ngay n?i dung d??i ?ây.

Tài X?u là gì?

Tài X?u là gì?
Tài X?u là gì?

Tài X?u hay còn có tên g?i khác theo ph??ng tây là Sicbo, ?ây là m?t trò ch?i ?? xí ng?u c?c k? h?p d?n và lôi cu?n ???c b?t ngu?n t? Trung Qu?c. N?u nh? anh em là m?t tín ?? c?a các t?a phim c? trang ki?m hi?p c?a ??t n??c này thì s? th??ng xuyên nhìn th?y trò ch?i ???c ph? bi?n r?ng rãi t? lâu. 

Sau nhi?u n?m hình thành và phát tri?n, Tài X?u ?ã du nh?p sang nhi?u n??c trên th? gi?i và ???c c?i ti?n nhi?u m?t, hi?n nay là m?t trò ch?i vô cùng ??t khách ? các sòng Casino n?i ti?ng trên toàn c?u. Ngoài ra, còn có m?t s? trò ch?i khác ???c yêu thích t?i sòng b?c nh? Poker, Xóc D?a,…

Có th? g?i ?ây là m?t trong nh?ng trò ch?i may r?i nh?t trong các th? lo?i vì s? ???c d?a theo k?t qu? mà 3 xí ng?u quay ra và t? l? mà ng??i ch?i ??t c??c. Nh?ng n?u là m?t cao th? trong l?nh v?c này, ng??i ch?i có th? tính ???c xác xu?t và nh?n ??nh ván c??c d? dàng h?n.

Hi?n nay t?i Vi?t Nam, các hình th?c ??t c??c ?n ti?n không ???c phép ho?t ??ng trên th? tr??ng nên ch? có th? ch?i t?i các sòng Casino n??c ngoài. Nh?ng ?? ph?c v? các anh em trong n??c, thì nhi?u nhà cái cá c??c nh? Bong88, SBOBET, SBOTOP,…luôn m? nh?ng ho?t ??ng ??t c??c tr?c tuy?n, anh em có th? yên tâm vì d?ch v? b?o m?t thông tin c?c t?t, kèm theo nhi?u s? ki?n khuy?n mãi h?p d?n và có th? ?ánh Tài X?u online ??i ti?n th?t ngay t?i các nhà cái này.

H??ng d?n cách ?ánh Tài X?u online

H??ng d?n ?ánh Tài X?u Online
H??ng d?n ?ánh Tài X?u Online

Ti?p theo ?ây, Zala88 s? h??ng d?n các anh em ?ang tìm hi?u v? l?nh v?c này có th? n?m b?t ???c các b??c ?ánh Tài X?u online chi ti?t nh?t. C? th? nh? sau:

 • V? xí ng?u (hay còn g?i là xúc x?c): S? có 3 xí ng?u v?i 6 m?t t??ng ?ng v?i 1,2,3,4,5,6. ?ây là y?u t? quan tr?ng quy?t ??nh vi?c th?ng thua c?a c? ván c??c
 • V? s? ng??i tham gia: ?ây là trò ch?i không gi?i h?n s? l??ng, anh em ch? c?n ??t ti?n theo nh? yêu c?u t?i m?i bàn c??c
 • V? lu?t ch?i: M?i thành viên s? ??t s? ti?n t??ng ?ng t?i 2 c?a Tài ho?c X?u trên bàn c??c. Sau khi ??t xong, Dealer s? ch?t s? và ti?n hành l?c xí ng?u, sau ?ó s? công b? k?t qu? và chung ti?n n?u ng??i ch?i ??t ?úng.

Thông th??ng m?i ván c??c ch? di?n ra trong vòng vài phút ho?c th?m chí là vài giây là ?ã bi?t k?t qu?. Vì th? n?u nh? anh em nào thích nh?ng th? lo?i “??t nhanh th?ng nhanh” thì có th? l?a ch?n. Nh?ng ngoài lu?t ch?i trên, thì còn nh?ng c?a c??c mà anh em c?n bi?t ?o là:

C??c Tài X?u

C??c Tài X?u
C??c Tài X?u

?ây là ki?u c??c ???c yêu thích nh?t và d? ch?i nh?t t?i trò Tài X?u, vì ng??i ch?i ch? c?n ??t c??c t?ng s? ?i?m trên 3 c?c xí ng?u quay ra. C? th?:

 • T?ng 3 xúc x?c t? 4 – 10, thì k?t qu? là X?u
 • T?ng 3 xúc x?c t? 11 – 17, thì k?t qu? là Tài

N?u ??t ?úng thì ng??i ch?i s? ???c h??ng t? l? 1:1 theo k?t qu? c?a t?ng xí ng?u, n?u sai thì s? m?t s?ch. Ngoài ra, n?u k?t qu? cho ra b? 3 ??ng nh?t (3 m?t cùng s?) thì ph?n th?ng s? thu?c v? nhà cái dù ng??i ch?i ??t ? b?t k? c?a c??c nào.

C??c b? 3 ??ng nh?t

Ti?p theo, là cách c??c b? 3 ??ng nh?t t?c là c??c 3 m?t có s? gi?ng nhau, ng??i ch?i s? ???c h??ng m?c t? l? nh? sau:

 • ??t c??c b? 3 ??ng nh?t v?i các c?p s? b?t k? thì t? l? th??ng là 1:30
 • ??t c??c b? 3 ??ng nh?t v?i c?p s? ???c ch? ??nh c? th? s? là 1:180

C??c b? ?ôi ??ng nh?t

V?i c?a c??c này, ng??i ch?i ph?i ??t c??c b? ?ôi ??ng nh?t t?c là 2 s? gi?ng nhau trên t?ng 3 xí ng?u. Khác v?i c?a c??c b? 3 nh? trên, thì v?i hình th?c này b?t bu?c ng??i ch?i ph?i ??t rõ c?p ?ôi c? th? là s? nào thì m?i ???c tính, n?u k?t qu? ra sai ho?c ra b? 3 thì s? ???c tính thua. T? l? ?n c??c có c?a này là 1:11

C??c t?ng 

C?a c??c này là ng??i ch?i ph?i ??t s? ?i?m trên t?ng c?a 3 xí ng?u t? 4 -18, n?u k?t qu? ra ?úng thì ng??i ch?i s? ???c nh?n gi?i th??ng theo m?c t??ng ?ng t?i m?i nhà cái ho?c t? ?i?m ?? ra

C??c c?p

Hình th?c này là ng??i ch?i s? d? ?oán c? th? 2 con s? s? xu?t hi?n trên t?ng 3 xí ng?u quay ra, tuy nhiên không ???c ??t s? gi?ng nhau vì s? trùng v?i b? ?ôi ??ng nh?t. Và t? l? c??c cho hình th?c này là 1:6

C??c s?

Cu?i cùng là hình th?c ??t c??c t??ng ??i d? dàng, ?ó là c??c 1 con s? s? xu?t hi?n trên 3 xí ng?u. N?u nh? xu?t hi?n trên 1 thì s? ?n 1:1, t??ng ?ng n?u 2 xí ng?u thì 1:2 và 3 xí ng?u là 1:3. Tuy nhiên n?u ??t c?a c??c này s? không ???c h??ng m?c c??c c?a b? 3 ??ng nh?t

Kinh nghi?m khi ch?i game Tài X?u trên m?ng

Kinh nghi?m khi ch?i game Tài X?u trên m?ng
Kinh nghi?m khi ch?i game Tài X?u trên m?ng

??n ?ây, Zala88 c?ng g?i ??n m?t s? nh?ng chia s? v? kinh nghi?m v? ?ánh bài Tài X?u c?a các cao th? và ng??i ch?i lâu n?m ? th? lo?i này ??n cho các anh em:

 • Luôn gi? bình t?nh khi ch?i ??t c??c
 • Quan sát và tính toán th?t k? các c?a c??c t?i bàn
 • Bi?t cách nuôi ?i?m qua nhi?u ván
 • Qu?n lý t?t s? v?n ?? ??t c??c
 • Bi?t ?i?m d?ng h?p lý khi chi?n th?ng ho?c thua liên t?c

Trên ?ây là nh?ng h??ng d?n cách ch?i Tài X?u online chi ti?t và hi?u qu? nh?t dành cho các anh em ?ang mu?n tìm hi?u và tham gia ??t c??c. V?i các chia s? trên, Zala88 xin chúc cho anh em s? luôn ??t ???c nhi?u may m?n và ki?m ???c ti?n th??ng c?c kh?ng khi ch?i game, và n?u c?n ???c h??ng d?n và t? v?n thêm thì ??ng ng?n ng?i hãy liên h? ??n Zala88 nhé.

Viết một bình luận