Thanh toán

Thanh toán ti?n c??c t?i ZALA88 các anh em s? ???c l?a ch?n các hình th?c giao d?ch thu?n l?i nh?t cho mình, chi ti?t s? ???c trình bày c? th? sau ?ây

Thanh toán tr?c ti?p

?ây là hình th?c thanh toán nhanh dành cho các ??i lý và các thành viên có mong mu?n n?p ti?n tr?c ti?p t?i ZALA88. V?n phòng c?a chúng tôi ch? ti?p nh?n thanh toán v?i m?c giá tr? t? 10 tri?u ??ng tr? lên, khi ??n anh em nên chu?n b? ??y ?? các gi?y t? thông tin c?n thi?t ?? ti?n trình hoàn thành th? t?c ???c di?n ra nhanh chóng.

Chúng tôi s? c?p cho anh em các biên lai ch?ng t? phi?u thu, phi?u nh?n ??y ??, và anh em có th? ng?i ??i ??n khi ti?n vào tài kho?n ?? an tâm sau ?ó có th? v?. Nh?ng ?ây là hình th?c giao d?ch có t?ng ti?n l?n nên ?ôi khi s? g?p nh?ng tình hu?ng x?u, nên ZALA88 khuyên r?ng các thành viên hãy thanh toán qua ngân hàng ?? ???c ??m b?o an toàn

Thanh toán qua ngân hàng

Ngoài ra, các anh em mu?n n?p ti?n ho?c th?c hi?n các giao d?ch thanh toán v?i ZALA88 c?a chúng tôi, thì có th? s? d?ng các hình th?c nh?:

  • Internet banking (Ngân hàng ?i?n t?)
  • Ví ?i?n t? (Momo, Airpay,…)
  • Mã QR
  • H? th?ng ATM ??a ph??ng
  • Tr?c ti?p t?i qu?y giao d?ch ngân hàng

Anh em l?u ý sau khi thanh toán giao d?ch v?i ZALA88 hoàn t?t hãy gi? l?i các biên lai giao d?ch ?? ki?m tra ti?n chuy?n, và hãy liên h? v?i chúng tôi ngay khi tài kho?n ??t c??c ch?a nh?n ???c ?i?m, các nhân viên c?a chúng tôi s? nhanh chóng x? lý trong th?i gian s?m nh?t 

Xem thêm: