Sâm L?c | H??ng d?n cách ch?i Sâm L?c d? hi?u nh?t

Sâm L?c m?t trò ch?i thú v? và r?t quen thu?c ??i v?i nh?ng anh em ?am mê ?ánh bài ? các t? ?i?m và nhà cái trên m?ng. Xem ngay bài vi?t d??i ?ây ?? cùng Zala88 tìm hi?u nh?ng thông tin chi ti?t v? trò ch?i này.

N?u nh? anh em luôn có nh?ng h?ng thú v?i các l?nh v?c ?ánh bài thì không th? b? qua game Sâm L?c. ?ây là trò ch?i ph? bi?n ? mi?n B?c n??c ta và ngày càng phát tri?n ? nh?ng nhà m?ng online, chi ti?t s? ???c chia s? sau ?ây. 

Sâm L?c là gì?

Sâm L?c là gì?
Sâm L?c là gì?

Sâm L?c m?t game bài dân gian ???c xu?t hi?n khá lâu ??i và ph? bi?n r?ng rãi t?i Mi?n B?c n??c ta, v? c? b?n thì trò ch?i này c?ng t??ng t? nh? game Ti?n Lên Mi?n Nam nh?ng có cách ch?i và quy t?c thì có ph?n khác bi?t.

Vê lu?t ch?i có th? hi?u c? b?n là ng??i ?ánh ph?i s?p x?p và ch?n quân bài thích h?p ?? ?ánh và v? ??u tiên, và ng??i thua cu?c s? b? ph?t ti?n n?u nh? ?? th?i heo, ch?t bài, các l?i khác ho?c v? sau cùng.

V?i s? hình thành và phát tri?n qua nhi?u n?m thì hi?n nay ng??i ch?i trên c? n??c có th? ?ánh Sâm L?c tr?c tuy?n trên các nhà cái cá c??c ?n ti?n th?t nh? Bong88, SBOBET, SBOTOP,…Ngoài ra, anh em có th? ch?i Sâm L?c online mi?n phí t?i các ?ng d?ng ?ánh bài trên các Store c?a ?i?n tho?i.

Trò ch?i này là m?t y?u t? gi?i trí không th? thi?u vào nh?ng ngày l? t?t ho?c các s? ki?n h?p m?t gia ?ình trong n?m v?i y?u t? vui là chính. Còn vi?c ?ánh Sâm L?c ?n ti?n t?i các t? ?i?m thì là ?i?u không th?, vì pháp lu?t t?i Vi?t Nam ch?a cho phép ho?t ??ng, nên anh em có th? l?a ch?n nhà cái và ?ánh online

H??ng d?n cách ?ánh Sâm L?c

H??ng d?n ch?i Sâm L?c
H??ng d?n ch?i Sâm L?c

Ti?p theo ?ây, Zala88 s? h??ng d?n các anh em cách ?ánh Sâm L?c chi ti?t nh?t và cách th?c hi?n nh? sau:

V? lu?t ch?i

M?i bàn Sâm L?c có s? l??ng ng??i tham gia t? 2-4 ng??i, m?i ??i th? s? ???c chia 10 quân bài ng?u nhiên. Sau khi có ??y ?? s? ti?n hành s?p x?p bài t??ng ?ng và ng??i có bài nh? nh?t s? ???c ?u tiên ?ánh tr??c, ? tr?n ti?p theo thì ng??i chi?n th?ng tr?n ??u s? ng??i ?i tr??c.

Th? t? lá bài

Ti?p theo ?ây là th? t? c?a các lá bài trong trò ch?i mà các thành viên c?n nên n?m rõ tr??c khi ti?n hành tr?i nghi?m:

  • Rác: ?ây là nh?ng quân bài không theo th? t? nào t? ?ôi, s?nh, ??n t? quý, ???c g?i là bài l? và th?p nh?t b?t ??u t? 3 và cao nh?t là lá 2 
  • Bài ?ôi: T?c là bài có 1 c?p gi?ng nhau k?t h?p l?i, và th?p nh?t là ?ôi 3, cao nh?t là ?ôi 2
  • Ba cây: là cây bài gi?ng nhau và th? t? l?n nh? t??ng t? nh? trên
  • T? Quý: ý là 4 cây gi?ng nhau k?t h?p l?i, th? t? c?ng ???c x?p t??ng t? t? 3 ??n 2
  • S?nh: là s? k?t h?p c?a 3 lá li?n nhau tr? lên, th? t? th?p nh?t là 3 và cao nh?t là Ách. S?nh th?p nh?t là A-2-3, còn cao nh?t là Q-K-A, không có tr??ng h?p là K-A-2

Thu?t ng? trong trò ch?i

Ti?p theo là m?t s? thu?t ng? v? các lá bài k?t h?p, và cách ?n bài c?a trò ch?i và anh em nên bi?t:

  • S?nh r?ng: là s? k?t h?p c?a 10 lá bài s?nh v?i nhau
  • T? quý 2: Hay còn g?i là t? quý heo, ?ây là 4 lá có quy?n l?c nh?t
  • 10 lá bài ??ng ch?t: ý ch? là cùng màu
  • 3 sám cô: 3 ?ôi có s? gi?ng nhau
  • 5 ?ôi: là s? k?t h?p c?a các lá ?ôi b?t k?

Qua ?ó, n?u nh? trong 1 ván bài thì ng??i ch?i có 1 trong nh?ng y?u t? trên s? ???c quy?n ?n tr?ng c? ván bài, và nh?ng ng??i còn l?i s? b? xét ph?t n?u nh? có bài l?n.

Ngoài ra, còn th? t?c ?ó là “xin làng” theo nh? mi?n Nam thì ngh?a là ???c ?u tiên ?ánh tr??c. Ng??i này s? có bài th?p nh?t và xin quy?n ?i tr??c ??n h?t ván, nh?ng n?u ng??i ‘xin làng” v? sau ho?c thua s? b? ??n làng.

Kinh nghi?m ch?i Sâm L?c hi?u qu? nh?t

Kinh nghi?m ch?i Sâm L?c hi?u qu?
Kinh nghi?m ch?i Sâm L?c hi?u qu?

Cu?i cùng, là m?t s? nh?ng kinh nghi?m ch?i Sâm L?c hi?u qu? nh?t mà zala88.com ?ã s?u t?m và chia s? cho các anh em, hãy xem ngay nh?ng n?i dung sau: 

Ph?i nh? mình ?ã ra quân nào

?ây là ?i?u c?n l?u ý, b?i vì khi ?ã ra m?t quân b?t k? thì ng??i ch?i ph?i tính ???c n??c ti?p theo c?n ?ánh là quân bài nào, ?? tránh tình tr?ng l? tay ra quân cao nh?t ?? các quân th?p l?i b? bài.

Nh? bài mà ??i th? ?ã ?ánh

Vi?c nh? ??i th? ?ã ra quân nào là vi?c h?t s?c c?n thi?t ?? phán ?oán và n?m chi?n th?ng c?a c? ván. Anh em s? ph?i ??a ra quy?t ??nh ch?n quân ?ánh phù h?p ?? không b? th?i heo n?u nh? mình có nguy c? v? cu?i ho?c c?m l?nh.

Kinh nghi?m ch?n quân bài ?? ?ánh

Kinh nghi?m ch?n quân bài ?? ?ánh
Kinh nghi?m ch?n quân bài ?? ?ánh

Ng??i ch?i nên s?p x?p bài m?t cách phù h?p nh?t ?? l?y ???c nhi?u quân nh? ?ôi, 3 c?p, ho?c s?nh, t? quý b?t k?, và hãy h?n ch? ?? quân l? quá nhi?u. Trong khi ?ánh, hãy ?u tiên ra nh?ng quân th?p nh?t ?? gi?i phóng rác và ?? các quân bài cao h?n ?? ch?t ??i ph??ng.

L?u ý r?ng hãy quan sát th?t k? các quân bài ?ã ra, ?? h?n ch? vi?c b? ch?n b?i t? quý, ? Sâm L?c do không phân bi?t ch?t c?a lá bài gi?ng mi?n Nam ch? c?n xét theo th? t? cao th?p nên anh em hãy l?u ý v?n ?? này ?? không b? l? bài.

Trên ?ây là nh?ng thông tin v? h??ng d?n cách ch?i Sâm L?c chi ti?t và kinh nghi?m ch?i hi?u qu? nh?t dành cho các anh em do zala88.com chia s?. N?u c?n ???c t? v?n và gi?i ?áp thêm ??ng ng?n ng?i liên h? v?i Zala88 ?? ???c nhân viên c?a chúng tôi h??ng d?n.

Viết một bình luận