ZALA88 trang t?ng Casino qu?c t? uy tín n?m 2021, h? tr? Ti?ng Vi?t và mang ??n nhi?u lo?i hình ??t c??c h?p d?n ???c ?a chu?ng t?i th? tr??ng Châu Á và th? gi?i. Thông tin chi ti?t v? website c?a chúng tôi s? ???c ?? c?p c? th? và chi ti?t nh?t trong bài vi?t này.

Ngoài vi?c cung c?p các lo?i hình ??t c??c ?a d?ng thì ZALA88 còn h? tr? ng??i ch?i hoàn t?t các giao d?ch n?p rút ti?n 24/24, và có ??i ng? nhân viên chuyên nghi?p s?n sàng x? lý các s? c? phát sinh. ??n ngay bài vi?t d??i ?ây ?? tìm hi?u các thông tin c?a website chúng tôi.

T?ng th??ng 20% khi ??ng ký l?n ??u

Khuy?n mãi n?p 100% khi ??ng ký m?i

Khuy?n mãi n?p 50% khi ??ng ký m?i, t?ng tài kho?n VIP

Khuy?n mãi khi m? tài kho?n m?i

 

Gi?i thi?u ZALA88

Gi?i thi?u ZALA88

ZALA88 trang website chuyên cung c?p các các lo?i hình ??t c??c uy tín t?i Châu Á và là t?ng ??i lý c?a 3 nhà cái cá c??c l?n nh?t hi?n nay là Bong88, SBOBET, SV388. T?i ?ây có hàng tri?u l??t ??ng ký và truy c?p m?i ngày, t?o nên m?t di?n ?àn ho?t ??ng vô cùng sôi n?i.

Website còn giúp cho các thành viên ??ng ký tài kho?n nhanh chóng t?i các nhà cái mình yêu thích và h? tr? các hình th?c giao d?ch n?p rút ti?n an toàn, ?? ng??i ch?i an tâm t?n h??ng nh?ng tr?i nghi?m t?t nh?t v?i l?nh v?c cá c??c tr?c tuy?n. 

Tham Gia Ngay

ZALA88 cung c?p các trò ch?i nào?

Hi?n t?i, ZALA88.com ?ang là n?i cung c?p các lo?i hình trò ch?i cá c??c ???c ?a chu?ng nh?t trên th? tr??ng, c? th? nh? sau:

Cá c??c th? thao

Th? thao là b? môn chi?m ???c nhi?u s? yêu thích c?a các anh em ?am mê cá c??c. Vì th? khi ??ng ký tài kho?n t?i trang web c?a chúng tôi, ng??i ch?i s? ???c tr?i nghi?m nh?ng lo?i hình ??t c??c ?a d?ng ???c d?a trên các tr?n ??u nh? Bóng chày, Bóng bàn, Tennis, b?i l?i,…

Cá ?? bóng ?á

Bên c?nh ?ó, chúng tôi còn mang ??n nh?ng kèo c??c h?p d?n ? các tr?n bóng ?á trong và ngoài n??c. Ng??i ch?i có th? tùy ý l?a ch?n các t? l? c??c phù h?p nh?t ?? tham gia, hi?n nay m?t s? kèo ?ang ho?t ??ng m?nh có th? ???c k? ??n nh?:

 • Kèo Châu Á
 • Kèo Châu Âu
 • Kèo Tài/X?u
 • Kèo c??c xiên 

?á gà m?ng

N?u nh? không th? tham d? các tr?n ?á gà ? các t? ?i?m, thì ng??i ch?i có th? tham gia và theo dõi ngay ? các tr?n ??u gà ?á tr?c ti?p ???c phát sóng trên website c?a nhà cái. Không nh?ng th?, còn có th? ??t c??c ti?n vào nh?ng con chi?n kê m?nh m? nh?t. 

Ngoài ra, các lo?i hình nh? Casino tr?c tuy?n v?i nh?ng trò ch?i nh? Blackjack, Poker, Sicbo cùng hàng lo?t các mini game c?ng r?t ???c ?a chu?ng, anh em có th? tham gia ngay sau khi ??ng ký.

Cách ??ng ký tài kho?n ZALA88

V?i nh?ng thông tin ???c k? trên, anh em mu?n tham gia ??ng ký tài kho?n t?i ZALA88 có th? làm theo các b??c h??ng d?n d??i ?ây:

Tham Gia Ngay

Các b??c ??ng ký tài kho?n ZALA88

Ch? c?n th?c hi?n theo các b??c sau, thì anh em s? có ngay m?t tài kho?n m?i ch?a ??n 5 phút th?c hi?n:

 • B??c 1: Truy c?p ???ng link ??ng ký tài kho?n ZALA88
 • B??c 2: Nh?p t?t c? các thông tin ???c yêu c?u t?i form m?u
 • B??c 3: ??c k? các ?i?u kho?n và click ch?n ??ng ý
 • B??c 4: Nh?n “??ng ký” ?? g?i form m?u v? cho h? th?ng

Sau khi hoàn thành các b??c trên, anh em s? ???c g?i ??n thông báo xác nh?n ?ã ??ng ký thành công, sau ?ó có th? th?c hi?n ??ng nh?p ngay vào trang cá c??c mà mình yêu thích nh?t.

L?u ý khi t?o tài kho?n

Ti?p theo ?ây s? là m?t s? nh?ng l?u ý dành cho các anh em ??ng ký tài kho?n c?n bi?t:

 • Các thông tin cá nhân ???c yêu c?u cung c?p ph?i ???c nh?p ?úng và chính xác, ?i?u này s? giúp h? th?ng có th? xác minh ???c danh tính th?t c?a ng??i ch?i
 • M?i ng??i ch?i ch? ???c ??ng ký m?t tài kho?n duy nh?t ? nhà cái
 • Ng??i tham gia ph?i trên 20 tu?i m?i ???c quy?n ??ng ký
 • Yêu c?u không ???c cung c?p thông tin m?t kh?u cho b?t k? ai ?? ??m b?o ?? an toàn
 • Ch? s? d?ng link ??ng ký tham gia c?a ZALA88 ?? không ph?i vào trang web gi? m?o

H??ng d?n n?p ti?n

H??ng d?n cách n?p ti?n

Sau khi có tài kho?n ch?i game ?? ??t c??c vào các tr?n ??u h?p d?n ???c chia s? bên trên thì anh em ph?i ti?n hành n?p ti?n c??c, ZALA88 s? h??ng d?n các b??c th?c hi?n nhanh nh?t, ??m b?o nhanh chóng và an toàn:

 • B??c 1: Liên h? v?i h? th?ng ?? nh?n ???c s? tài kho?n
 • B??c 2: ??ng nh?p vào nhà cái và ch?n m?c “N?p ti?n” t?i giao di?n
 • B??c 3: L?a ch?n các hình th?c n?p ti?n ???c nhà cái h? tr?
 • B??c 4: Nh?p ??y ?? các thông tin có trên m?u
 • B??c 5: Ki?m tra và g?i xác nh?n v? cho nhà cái

Sau khi hoàn thành các th? t?c trên, n?u nh? h? s? h?p l?, thành viên s? nh?n ???c ?i?m c??c ch? trong vài phút.

Các hình th?c n?p ti?n

Ti?p theo ?ây là các hình th?c n?p ti?n ???c h? tr?, anh em có th? tham kh?o là l?a ch?n cách phù h?p và thu?n ti?n nh?t cho mình, c? th? nh? sau:

 • Giao d?ch t?i qu?y ngân hàng ??a ph??ng
 • Chuy?n ti?n t?i cây ATM
 • Internet banking
 • Ví ?i?n t? 
 • Mã QR 

Trong ?ó, n?u ch?n các ngân hàng ?? chuy?n ti?n anh em có th? l?a ch?n các th??ng hi?u uy tín nh? Vietcombank, Sacombank, VPbank,..

L?u ý quan tr?ng khi n?p ti?n

Bên c?nh các cách n?p ti?n ???c chia s?, thì s? có m?t s? nh?ng l?u ý quan tr?ng và ng??i n?p nên bi?t:

 • Nên ch?n lo?i ti?n VN? ?? không m?t phí khi n?p
 • Tài kho?n n?p ti?n và ph?i trùng kh?p các thông tin v?i tài kho?n ??t c??c
 • V?i m?i giao d?ch nên ch?p l?i biên lai chuy?n ti?n ?? phòng tr??ng h?p ch?a nh?n ???c ?i?m c??c, có th? trao ??i ngay v?i nhà cái khi có s? c? phát sinh
 • Vì s? tài kho?n nhà cái không c? ??nh, nên ph?i liên h? ?? nh?n ???c thông tin m?i nh?t
 • T?i thi?u ph?i n?p t? 200.000 VN? tr? lên, và t?i ?a 50.000.000 VND

Cách rút ti?n nhanh nh?t

Cách rút ti?n nhanh nh?t

Vi?c rút ti?n th??ng ngay sau quá trình ??t c??c hoàn t?t luôn là s? quan tâm c?a nhi?u thành viên, ZALA88 s? h??ng d?n các b??c th?c hi?n d??i ?ây ?? giúp các anh em nhanh chóng l?y ???c ti?n v? tài kho?n cá nhân c?a mình:

 • B??c 1: Truy c?p vào trang web ZALA88
 • B??c 2: Ch?n m?c “Rút ti?n” t?i giao di?n
 • B??c 3: Nh?p ??y ?? các thông tin và s? ti?n mu?n rút
 • B??c 4: Ki?m tra và g?i xác nh?n

Hoàn thành các b??c h??ng d?n trên, anh em s? ph?i ch? trong vòng 12h ?? h? th?ng ki?m tra các h? s? và ch?ng th?c tài kho?n chính ch?, ??m b?o m?i th? h?p l? thì m?i chuy?n ti?n v? tài kho?n cá nhân

L?u ý quan tr?ng khi rút ti?n

Ngoài ra d??i ?ây là m?t s? nh?ng l?u ý khi rút ti?n mà ng??i ch?i ph?i ??c bi?t l?u ý và th?c hi?n ?úng:

 • Ch? s? d?ng tài kho?n cá nhân chính ch? ?? th?c hi?n l?nh rút, không s? d?ng tài kho?n c?a bên th? 3 ?? ??m b?o an toàn
 • H? tr? rút mi?n phí 1 l?n trong ngày
 • ?áp ?ng ?? s? vòng c??c và s? d? trong ví c?a nhà cái ?? ra m?i ???c nh?n ti?n
 • Trong lúc ch? ti?n v? tài kho?n, vui lòng không tham gia b?t k? kèo c??c nào ?? s? ti?n không b? bi?n ??ng, ?nh h??ng ??n quá trình rút

Mã khuy?n mãi ZALA88

Mã khuy?n mãi ZALA88

V?i mong mu?n giúp cho các thành viên có th? tham gia ??t c??c m?t cách t?t nh?t và có s? v?n h?p lý ?? ??n g?n h?n v?i các kèo c??c có quy mô l?n. Thì ZALA88 s? g?i ??n nh?ng mã khuy?n mãi m?i nh?t, anh em ch? c?n nh?p mã theo b?ng d??i ?ây s? nh?n ???c các ?u ?ãi h?p d?n:

Ch??ng trình khuy?n mãi Mã khuy?n mãi
Th??ng chào m?ng thành viên m?i KM12345
Th??ng n?p h?ng ngày KMDAY
Th??ng n?p h?ng tháng KMZALA88
Chào m?ng ??n v?i Casino tr?c tuy?n KMCASINO

M? tài kho?n ??i lý

M? tài kho?n ??i lý

Ngoài ra khi ??n v?i ZALA88.com, anh em có th? ??ng ký m? tài kho?n ??i lý trong nh?ng nhà cái mà mình yêu thích, v?i th? t?c vô cùng ??n gi?n và có c? h?i nh?n ???c m?c hoa h?ng l?i nhu?n c?c k? h?p d?n

 • B??c 1: Truy c?p vào website ZALA88
 • B??c 2: Ch?n “Tham gia ngay” ?? m? ??i lý
 • B??c 3: ?i?n ??y ?? các thông tin t?i form ??ng ký
 • B??c 4: Ki?m tra các thông tin và g?i m?u v? h? th?ng

Sau khi hoàn thành các th? t?c, ng??i ??ng ký s? ???c nhân viên liên h? l?i ?? xác nh?n thông tin tài kho?n, s? ti?n ??t c??c, s? ti?n c?c, và các b??c kích ho?t ??i lý khi ??ng nh?p l?n ??u tiên

Liên h?

Hi?n nay chúng tôi có các hình th?c ?? liên h? sau ?ây, ?? giúp ng??i ch?i có th? k?t n?i d? dàng và nhanh chóng nh?t:

 • Liên h? qua t?ng ?ài
 • Liên h? qua Live Chat
 • G?i th? ?i?n t? (Email)

Vi?c liên h? ??n t?ng ?ài s? giúp ng??i ch?i nhanh chóng gi?i thích các v?n ?? và s? vi?c ?ang di?n ra trong quá trình ??t c??c. Và nhân viên s? nhanh chóng n?m b?t ???c tình hình ?? giúp ng??i x? lý t?t h?n

Bên c?nh ?ó, các anh em c?ng có th? nh?n tin tr?c ti?p thông qua Live Chat ? góc ph?i màn hình t?i website chúng tôi ?? ???c các nhân viên tr?c tuy?n gi?i ?áp và tr? l?i câu h?i.

Cu?i cùng là s? d?ng hình th?c g?i th? ?i?n t? v? email c?a ZALA88. Chúng tôi s? nhanh chóng nh?n ý ki?n và ph?n h?i v? cho ng??i ch?i trong th?i gian s?m nh?t.

Tài kho?n dùng th?

Vì l?nh v?c cá c??c tr?c tuy?n c?ng còn khá m?i m? ??i v?i các anh em ?ang tìm hi?u, vì th? chúng tôi s? cung c?p các tài kho?n dùng th? sau ?ây ?? anh em có th? ??ng nh?p và tham quan các ho?t ??ng t?i nh?ng nhà cái uy tín:

Tài Kho?n M?t Kh?u
TKdungthu01 Cacuoc123
TKdungthu02 Cacuoc123
TKdungthu03 Cacuoc123
TKdungthu04 Cacuoc123

Câu h?i th??ng g?p

Cu?i cùng là m?t s? nh?ng câu h?i ???c nhi?u thành viên g?i ??n cho ZALA88, t?i ?ây chúng tôi s? tr? l?i nh?ng th?c m?c c?a ng??i ch?i m?t cách chi ti?t nh?t:

1: Ch?i cá c??c tr?c tuy?n có an toàn không?

?áp: ?ây là m?t l?nh v?c không còn quá xa l? trên th? tr??ng, lo?i hình gi?i trí này r?t ???c quan tâm và ?a thích trên th? gi?i trong ?ó có Vi?t Nam. Bên c?nh ?ó, còn ??m b?o các d?ch v? giao d?ch an toàn, công khai và minh b?ch.

2: Nhà cái cá c??c có l?a ??o không?

Các nhà cái cá c??c ???c c?p phép và ho?t ??ng kinh doanh b?i nh?ng t? ch?c cá c??c th? gi?i nh?: Philippine Amusement and Gaming Corporation, ?y ban cá c??c V??ng Qu?c Anh,  V?n phòng C? b?c Control Unit Maine và các t? ch?c quy mô khác. Nên v?n ?? ch?p hành ?úng lu?t l? luôn ???c ??m b?o, nên không có chuy?n l?a g?t thành viên.

3: V?n ?? b?o m?t tài kho?n có ???c ??m b?o hay không?

V? v?n ?? này, anh em có th? yên tâm, b?i tài kho?n cá nhân luôn ???c h? th?ng b?o v?, tuy?t ??i không ?? các ??i t??ng x?u hack ph?n m?m, c?ng nh? không bán thông tin cho bên th? 3.

4: ZALA88 có t? v?n ti?ng Vi?t không?

Chúng tôi là trang t?ng Casino qu?c t? chuyên nghi?p nên luôn h? tr? ?a ngôn ng?, trong ?ó ti?ng Vi?t là th? k?t n?i vô cùng quan tr?ng ?? ph?c v? t?t nh?t cho các thành viên ??a ph??ng, vì th? anh em không c?n lo l?ng

5: Rút ti?n ph?i ch? ??i trong bao lâu?

Thông th??ng h? th?ng c?n kho?n 30 phút ?? check các thông tin tài kho?n ng??i rút ti?n, nh?ng quan tr?ng là ph?i cung c?p ??y ?? và chính xác tài kho?n thì quá trình nh?n ti?n c?a ng??i ch?i m?i ???c gi?m xu?ng m?c t?i ?a nh?t

Bài vi?t trên ?ã chia s? nh?ng thông tin chi ti?t và c?p nh?t m?i nh?t c?a ZALA88 trang t?ng Casino qu?c t? ??n v?i các anh em. ??ng ký tài kho?n ngay ?? tr?i nghi?m ???c nh?ng d?ch v? ch?t l??ng c?ng nh? các trò ch?i gi?i trí vô cùng h?p d?n nhé.

Xem thêm: