Liêng | Cách ?ánh bài Liêng ??n gi?n và d? hi?u nh?t

Cách ?ánh bài Liêng nh? th? nào? là m?t trong nh?ng câu h?i ???c nhi?u ng??i tìm ki?m trên các trang m?ng xã h?i hi?n nay. ?? giúp ng??i ch?i ch?i có th? n?m b?t thông tin d? dàng nh?t, Zala88 s? g?i ??n nh?ng n?i dung chính d??i ?ây.

N?u nh? b?n là m?t ng??i ch?i yêu thích các lá bài Tây và luôn tìm hi?u nh?ng trò ch?i liên quan ??n nó, thì game Liêng s? là m?t s? l?a ch?n lý t??ng ?? khám phá. Xem ngay cách ?ánh bài d? hi?u nh?t ???c chia s? d??i ?ây 

Liêng là gì?

Liêng là gì?
Liêng là gì?

Liêng m?t trong nh?ng trò ch?i ??n gi?n và có s?c hút c?c thú v? nh?t hi?n nay mà ng??i ch?i không nên b? qua. V?i th? lo?i game này, nhi?u ng??i s? l?m t??ng b?i bài Cào c?a Vi?t Nam k?t h?p v?i Poker. Nh?ng th?c ch?t, ?ây là trò ch?i riêng bi?t và ???c t?i giãn h?n game bài Poker, giúp cho ng??i ?ánh d? dàng ti?p c?n h?n.

V?i trò ch?i này, thì c?ng s? d?ng 52 lá bài Tây gi?ng nh? game Ti?n Lên ?? ch?i, và m?t ván s? có t? 2 ??n 6 ng??i tham gia. ?ây là m?t s? l?a ch?n lý t??ng ?? gi?i trí cùng b?n bè và ng??i thân vào m?i d?p h?p m?t và ngày ngh?, n?u nh? b?n mu?n ch?i Liêng online có th? t?i các ?ng d?ng ?ánh bài t?i các C?a Hàng trên Smartphone c?a mình.

Ngoài ra, n?u mu?n tr?i nghi?m ch?i game Liêng ??i th??ng ?n ti?n th?t thì có th? t?o tài kho?n t?i nhà cái SBOBET, SBOTOP, Bong88, SV388. ?ây là nh?ng th??ng hi?u c?c k? uy tính và luôn t? ch?c ho?t ??ng ??t c??c, luôn luôn ??m b?o giao d?ch ti?n b?c minh b?ch và nhanh chóng. 

Lu?t trong game Liêng

Lu?t trong game Liêng
Lu?t trong game Liêng

??i v?i trò ch?i này, thì lu?t ch?i c?ng khá ??n gi?n, b?n có th? xem nh?ng chia s? d??i ?ây v? các c?p Liêng, cùng m?t s? nh?ng thu?t ng? trong trò ch?i ?? n?m rõ h?n:

Các c?p trong Liêng

Các c?p trong Liêng
Các c?p trong Liêng

??u tiên, b?n hãy xem nh?ng các c?p ???c x?p thành Liêng và các xét ?i?m d??i ?ây

  • Sáp: là 3 lá bài có cùng giá tr? v?i nhau. Xét ?i?m cho ai có Sáp cao h?n thì th?ng
  • Liêng: là 3 lá bài liên ti?p không cùng ch?t. N?u cùng Liêng thì s? so sánh lá cu?i cùng ?? phân cao th?p. Ch?p nh?n c? A-2-3, và Liêng cao nh?t là K-Q-A, tr??ng h?p có 2 Liêng b?ng nhau thì ???c xét hòa (không xét ch?t)
  • ?nh: là 3 lá Tây hình ng??i, n?u g?p cùng ?nh thì xét v? lá cao nh?t, r?i ??n ch?t c?a lá
  • ?i?m: Các lá bài không có liên k?t s? tính theo ?i?m

V? tính ?i?m trong bài Liêng thì s? có thang b?c nh? sau t? 9,8,7,6,5,4,3,2,1,0. Các b?n s? l?y t?ng ?i?m c?a 3 lá c?ng l?i r?i chia cho 10 s? có k?t qu? cu?i cùng. ?i?m c?a các quân bài s? s? t??ng ?ng theo lá bài, riêng A(Át/Ách) s? ???c tính là 1, còn các quân bài Tây K-Q-J và lá 10 ??u ???c tính là 0 ?i?m.

Trong b? ?i?m, thì 9 là cao nh?t n?u b?n có t?ng ?i?m là 10 thì s? b? tính là bù và s? nh?n thua. Khi 2 ng??i b?ng ?i?m thì s? xét theo ai ?ang gi? quân bài cao nh?t, th? t? c?a các quân trong b? bài ???c quy ??nh là 2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q,K,A. 

Quy trình ?ánh bài Liêng

Quy trình ?ánh bài Liêng
Quy trình ?ánh bài Liêng

Ti?p theo Zala88 s? g?i ??n thông v? quy ??nh trong 1 ván bài Liêng s? ???c di?n ra nh? th? nào, c? th? nh? sau:

  • Vòng 1: M?i ng??i s? ??t m?c c??c do nhà cái ?? ra và ti?n hành chia bài
  • Vòng 2: M?i ng??i s? ??a ra s? ti?n t? mình mu?n, ho?c úp bài 
  • Vòng 3: L?t bài ?? b?t ??u xét ?i?m và xét Liêng c?a ng??i ch?i, và chia ti?n th??ng

M?i vòng c??c c?a 1 ván Liêng s? có t?i thi?u 3 vòng, ng??i ch?i có bài m?nh thì s? t? h?t tài s?n mình ?ang có, ?? ng??i ch?i khác t? theo ho?c úp bài khi th?y ?i?m c?a mình không có kh? n?ng ?n ng??i khác và s? m?t ti?n c??c lúc ??t.

?ây có th? nói là trò ch?i ??u trí, n?u nh? b?n là ng??i b?n l?nh có th? l?a h?t ??i th? úp bài ?? tr? thành ng??i chi?n th?ng dù bài vô cùng nh?. Nh?ng nên có ?i?m d?ng và ph?i có chút may m?n ?? không b? m?t h?t ti?n c??c nhé.

Bài vi?t trên ?ây ?ã nêu lên các thông tin v? cách ?ánh bài Liêng trò ch?i ???c nhi?u th? h? trong n??c yêu thích. V?i nh?ng chia s? c?a Zala88, mong r?ng các b?n s? có th? bi?t thêm m?t lo?i hình gi?i trí h?p d?n và lôi cu?n. 

Viết một bình luận