B?o m?t

B?o m?t thông tin tài kho?n cho các thành viên ??n ??ng ký t?i ZALA88 là m?t trong nh?ng cam k?t quan tr?ng ?? t?o ni?m tin và s? ?ng h? c?a các anh em, qua ?ó còn nâng cao th??ng hi?u c?a chúng tôi.

Khi ??n v?i chúng tôi, ch?c ch?n các anh em ?ã ??t s? tin t??ng c?ng nh? không ng?n ng?i cung c?p các thông tin cá nhân c?a mình ?? ??ng ký, vì th? ZALA88 luôn cam k?t b?o m?t tuy?t ??i và không ?? m?t thông tin khách hàng.

Các thông tin b?o m?t c?n cung c?p cho ZALA88

?? các anh em có th? n?m b?t ???c nh?ng thông tin nào c?n thi?t nh?t ?? ??ng ký tài kho?n, thì d??i ?ây là nh?ng th?ng kê c? th? nh?:

  • H? tên
  • CMND
  • N?m sinh
  • S? ?i?n tho?i
  • ??a ch? email
  • S? tài kho?n ngân hàng

Anh em l?u ý nên nh?p các thông tin trên m?t cách chính xác và ph?i ??m b?o chính ch?. ?i?u này s? giúp cho chúng tôi có th? xác minh tài kho?n c?a thành viên ?? thu?n l?i h?n trong các cu?c giao d?ch chuy?n ti?n trong t??ng lai. 

Cam k?t b?o m?t thông tin cá nhân

Các thông tin cá nhân ???c cung c?p b?i các thành viên và ??i lý s? ???c b?o v? và ??m b?o không b? rò r? b?i nh?ng ??i t??ng x?u nào mu?n ?ánh c?p tài kho?n. Và ? m?i giao d?ch chuy?n ti?n, chúng tôi s? h?i l?i anh em m?t l?n n?a v? vi?c nh?p s? tài kho?n, n?u nh? không kh?p v?i thông tin ?ã ??ng ký tr??c ?ó, thì nhà cái s? không th?c hi?n chuy?n ti?n.

Trong tr??ng h?p, n?u nh? anh em ?ã ??i s? tài kho?n hay b?t k? nh?ng thông tin nào thì hãy liên h? ngay v?i chúng tôi ?? ???c các giao d?ch viên h??ng d?n ??ng ký l?i ?? không ph?i g?p khó kh?n trong t??ng lai. ?i?u này s? giúp cho ZALA88 có th? ??m b?o ???c ti?n th??ng ??n ?úng tay ng??i nh?n.

Trên ?ây là nh?ng cam k?t b?o m?t các thông tin cá nhân c?a thành viên khi ??n tham gia ho?t ??ng t?i ZALA88. Anh em có th? yên tâm ??ng ký và t?n h??ng các d?ch v? c?a chúng tôi mà không c?n lo l?ng ??n vi?c b? m?t tài kho?n.

Xem thêm: