Game Tá l? | Cách ch?i game Tá L? chi ti?t nh?t

Game Tá L? là m?t trong nh?ng trò ch?i nh?n ???c nhi?u s? quan tâm và yêu thích nh?t hi?n nay, game có l?i ch?i ??c ?áo h?a h?n mang ??n nhi?u b?t ng?. Cùng Zala88 tìm hi?u ngay các thông tin chi ti?t ? bài vi?t d??i ?ây.

Hi?n nay trên c? n??c các lo?i game ?ánh bài ?ang vô cùng ???c yêu thích và ph? bi?n, trong ?ó ph?i nói ??n Game Tá L? trò ch?i ???c ?ánh giá t?t nh?t b?i các ng??i ch?i trong n??c. Xem ngay bài vi?t sau ?ây ?? tìm hi?u m?t cách chi ti?t nh?t. 

Game Tá L? là gì?

Game Tá L? là gì?
Game Tá L? là gì?

Tá L? hay còn có tên g?i là Ph?m (tên ???c s? d?ng nhi?u t?i Mi?n B?c)  m?t trò ch?i ?ánh bài ???c xu?t hi?n t? nh?ng n?m 80 c?a th? k? XX, ???c cho là b?t ngu?n t? thôn Xuân Th?, T? S?n, t?nh B?c Ninh. Hi?n nay ?ã tr? thành m?t th? lo?i ?ánh bài gi?ng nh? Ti?n Lên ho?c Sâm L?c ???c nhi?u ng??i trong n??c yêu thích.

Khi ??n v?i game bài Tá L?, ng??i ch?i s? ???c tr?i nghi?m m?t ván c??c ??y th? thách, pha vào ?ó là m?t chút may m?n, nh?ng ?? l?y ???c chi?n th?ng cu?i cùng thì ph?i có cho mình m?t chi?n thu?t t?t, kèm theo vi?c luôn phán ?oán và gi? bình t?nh khi ch?n bài.

V?i s? ti?n b? c?a các Internet, hi?n nay nh?ng ai mu?n ??n v?i trò ch?i này có th? ??ng ký t?i các nhà cái uy tín nh? Bong88, SBOTOP, SBOBET, SV388,.. ?? ch?i game ?n ti?n th?t ho?c ch? c?n ch?i cho m?c ?ích gi?i trí thì có th? t?i các ?ng d?ng mi?n phí ?ang có ?? lo?i trên các Store ?? l?a ch?n.

?u ?i?m khi ch?i trên ?i?n tho?i s? giúp cho ng??i ch?i có th? online tr?c ti?p m?i lúc m?i n?i và ???c h? th?ng tính ?i?m, chia ti?n và m?i th? ??u ???c t? ??ng. Vi?c c?n làm là ch? ??a ra chi?n thu?t h?p lý ?? giành ???c chi?n th?ng.

Quy ??nh trong Game T? Lá

Quy ??nh trong game Tá L?
Quy ??nh trong game Tá L?

??u tiên anh em c?n ph?i làm quen v?i nh?ng quy ??nh trong th? lo?i này ?? d? dàng ??c hi?u các b??c ch?i có chính xác:

Th? t? c?a các quân bài

Th? t? c?a các quân bài
Th? t? c?a các quân bài

??u ti?n, ng??i ch?i c?n ph?i tìm hi?u v? th? t? c?a các quân bài chu?n nh?t sau khi ???c nh?n, ?? d? dàng phân tích và ?i tìm lá phù h?p v?i mình. Trò ch?i s? d?ng b? bài g?m 52 lá bài tây có th? t? t? l?n ??n nh? K>Q>J>10>9>8>7>6>5>4>3>2>A, trong ?ó K là l?n nh?t có s? ?i?m là 13, Q là 12 ?i?m, J là 11 ?i?m, A (Át/Ách) là 1 ?i?m, các quân còn l?i có s? ?i?m t??ng ?ng trên lá bài. Khi trong b? có các lá bài cùng giá tr? ho?c 3 lá liên ti?p cùng ch?t s? ???c g?i là Ph?m.

Các k?t h?p quân bài

Ti?p theo s? là m?t s? cách k?t h?p quân bài c?n bi?t:

  • Rác: ?ây là lá bài l? và không k?t h?p ???c v?i b?t c? b? ?ôi nào trong ??i hình, nên ?u tiên b? ra tr??c. N?u nh? có 2 lá bài rác th? k?t h?p v?i lá th? 3 thì s? ???c x?p thành c?.Ví d?: 3♣4♣ có th? ch? thêm 5♣ ?? k?t h?p Ph?m
  • Ph?m ngang: T?c là 3 ho?c 4  lá  bài cùng giá tr? k?t h?p. Ví d?: 4♣44
  • Ph?m d?c: T?c có 3 lá bài liên ti?p tr? lên có cùng ch?t k?t h?p thành ph?m. Ví d?: 34567

M?t s? thu?t ng? trong game

Các thu?t ng? mà ng??i ch?i c?n bi?t:

  • Móm: Ch? nh?ng ng??i không có b?t k? k?t h?p nào thành Ph?m
  • Ù: Ng??i ??t ???c 3 ph?m ho?c 0 ?i?m
  • Ù tròn: S? quân trong Ph?m h? ??t 10
  • Quân ch?t h?: Ý ch? quân ?ánh cu?i cùng ? vòng th? 3
  • ??n: B? ??i ph??ng bên c?nh ?n 3 quân bài s? b? phát ??n
  • G?i quân: Là tr??ng h?p khi h? ph?m, ng??i ch?i s? g?i quân bài qua cho các ??i th? ?ã h? tr??c ?ó ?? gi?m b?t s? ?i?m
  • V? n?: Nhi?u ng??i có ???c các quân l?n nh? J,Q,K mong mu?n s? có lá phù h?p ?? ghép nh?ng không thành công và ph?i b? bài v?i s? ?i?m cao.

H??ng d?n cách ch?i Game Bài Tá L?

H??ng d?n ch?i game Tá L?
H??ng d?n ch?i game Tá L?

?? giúp anh em hi?u thêm v? trò ch?i này, thì Zala88 s? có nh?ng chia s? v? nh?ng thông tin c?n n?m v?ng khi tham gia ván c??c, c? th? nh? sau:

Quy trình ch?i game bài Tá L?

??u tiên, ng??i làm cái s? chia bài cho ng??i ch?i (t? 2 – 4 ng??i) v?i 9 lá bài, nh?ng ng??i chia bài s? ???c 10 lá, s? bài còn l?i s? ?? gi?a bàn ???c g?i là “n?c”. Sau ?ó ng??i chia s? ?ánh lá ??u tiên, ng??i ti?p theo s? có quy?n l?y lá v?a ?ánh ?? x?p vào bài c?a mình ho?c rút 1 lá t? “n?c” và ?ánh 1 quân tùy ý ?? x?p ??i hình. 

??n khi có ng??i “Ù” (t?c có 3 ph?m d? 1 lá bài ho?c sau khi h? h?t các ph?m thì ng??i ?ó còn 0 ?i?m). N?u nh? sau 4 vòng ?ánh không có ai ù, thì m?i ng??i ch?i ph?i h? h?t ph?m c?a mình và s? lá bài còn l?i s? ti?n hành tính ?i?m.

Cách tính ?i?m trong trong Tá L?

Sau khi k?t thúc ván bài, 4 ng??i ch?i s? ti?n hành tính ?i?m, d?a theo s? ?i?m ???c chia s? bên trên, n?u ng??i nào có s? ?i?m nh? nh?t s? là ng??i chi?n th?ng, và t??ng t? tính cho h?ng nhì,ba,bét. Tr??ng h?p 2 ng??i cùng ?i?m s? ?u tiên cho ng??i h? bài tr??c, còn ng??i không có Ph?m nào thì ???c g?i là “Móm” và quy ??nh là v? bét. N?u nh? trong bàn có ng??i Ù tr??c thì 3 ng??i còn ??u v? bét.

Trên ?ây là nh?ng thông tin v? các h??ng d?n ch?i Game Tá L? chi ti?t nh?t dành cho các anh em. Zala88 hy v?ng bài vi?t này s? giúp anh em hi?u thêm v? m?t trò ch?i thú v? ?ang ???c yêu thích nh?t hi?n nay và có nh?ng phút th? giãn th?t t?t khi ch?i.

Viết một bình luận