N?p ti?n Bong88 | H??ng d?n n?p ti?n Bong88 nhanh nh?t

N?p ti?n Bong88 nh? th? nào ?? nhanh chóng nh?n ???c ?i?m c??c t? nhà cái? ?ó là m?t trong nh?ng câu h?i ???ng bàn tán sôi n?i ? nh?ng trang m?ng xã h?i. Hãy cùng Zala88 ??n ngay v?i nh?ng hình th?c giao d?ch chuy?n ti?n t?t nh?t d??i ?ây.

LINK N?P TI?N 1 | LINK N?P TI?N 2

V?i các thành viên nhà cái thì vi?c có s? v?n ?? tham gia kèo c??c là v?n ?? ???c ?u tiên. Nh?ng ?? g?i ti?n ??n nhà cái ph?i th?c hi?n ra sao ?? nhanh chóng ???c c?ng ?i?m, sau ?ây là h??ng d?n n?p ti?n Bong88

Các hình th?c n?p ti?n Bong88

Các hình th?c n?p ti?n Bong88
Các hình th?c n?p ti?n Bong88

Do có quá nhi?u các giao d?ch n?p ti?n di?n ra m?i ngày t?i nhà cái Bong88, nên ?ôi khi làm ch?m các giao d?ch c?a thành viên, làm anh em ph?i ch? ??i lâu ?? nh?n ?i?m c??c. Vì th? nhà cái ?ã h? tr? thêm nh?ng hình th?c giao d?ch sau ?ây, ?? anh em có nhi?u l?a ch?n và gi?m b?t th?i gian ch? ??i chuy?n ti?n:

Qu?y giao d?ch t?i ngân hàng

??u tiên, anh em có th? th?c hi?n các giao d?ch chuy?n ti?n cho nhà cái ? các ngân hàng ??a ph??ng. T?i ?ây, n?u nh? n?p ti?n b? l?i ho?c ch? lâu thì có th? h?i ngay các giao d?ch viên ?? h? ki?m tra và x? lý giúp anh em. V? v?n ?? ch?n ngân hàng, thì anh em nên l?a ch?n các n?i uy tín và th??ng hi?u l?n nh? Vietcombank, Techcombank, Agribank,…và nh? gi? l?i biên lai chuy?n ti?n ?? ki?m tra nhé

Qu?y ATM 

? m?t s? ngân hàng nh? ?ông Á Bank có d?ch v? chuy?n ti?n ngay t?i qu?y ATM mà không c?n anh em ph?i vào ngân hàng. ?ây c?ng là m?t hình th?c ti?n l?i, giúp anh em ti?t ki?m th?i gian h?n khi ph?i ng?i ch? t?i qu?y. Nh?ng c?ng ??ng quên in biên lai rút ti?n ? qu?y ATM ?? l?y mã giao d?ch.

Internet banking

Ngoài nh?ng hình th?c n?p ti?n Bong88 bên trên, thì có m?t cách khác ?ó là s? d?ng ngân hàng ?i?n t? (Internet Banking), ch? c?n anh em có s? tài kho?n ?ã ??ng ký app trên ?i?n tho?i, thì ch? c?n vài thao tác là có th? chuy?n ti?n ngay. 

Ví ?i?n t?

Và cu?i cùng là m?t cách c?ng ?ang ???c ?a chu?ng là s? d?ng ví ?i?n t? nh? MOMO, Zalopay,…Anh em có th? n?p tr?c ti?p quá các ?ng d?ng này, ?ôi khi còn ???c nhi?u ?u ?ãi do các hãng ví này g?i t?ng.

H??ng d?n n?p ti?n Bong88

H??ng d?n n?p ti?n Bong88
H??ng d?n n?p ti?n Bong88

Và sau ?ây là h??ng d?n các anh em n?p ti?n Bong88 nhanh chóng nh?t, do c?n ph?i làm nhi?u cách nên anh em hãy xem k? t?ng b??c th?c hi?n:

LINK VIP 1 | LINK VIP 2

 • B??c 1: Truy c?p link n?p ti?n Bong88
 • B??c 2: Liên h? v?i Zala88 ?? ???c c?p s? tài kho?n chuy?n ti?n
 • B??c 3: S? d?ng 1 trong các hình th?c giao d?ch ???c chia s? bên trên
 • B??c 4: ?i?n các thông tin n?p ti?n vào form nhà cái
 • B??c 5: Xác nh?n thông tin v?a nh?p và g?i ?i

?? giúp anh em n?m rõ h?n các b??c h??ng d?n trên m?t cách t?t nh?t, thì Zala88 s? g?i ??n nh?ng cách làm chi ti?t h?n sau ?ây:

B??c 1: Truy c?p link n?p ti?n Bong88

??u tiên anh em vào ???c website d??i ?ây, nh?ng do hi?n nay m?t s? ???ng link b? ch?n, nên Zala88 s? cung c?p ???ng link m?i nh?t c?a nhà cái

Vì lý do an toàn cho tài kho?n cá nhân c?a anh em, nên hãy click vào ???ng link ???c chia s? bên trên ?? tránh g?p ph?i nh?ng ??i t??ng l?a ??o.

B??c 2: Liên h? v?i Zala88 ?? ???c c?p s? tài kho?n chuy?n ti?n

Do nhà cái không công b? s? tài kho?n, nên anh em ph?i th?c hi?n thêm m?t b??c n?a là g?i ?i?n ??n t?ng ?ài c?a chúng tôi ?? l?y s? tài kho?n t?m th?i dùng ?? chuy?n ti?n. Anh em l?u ý là không giao d?ch v?i tài kho?n này vào l?n ti?p theo.

B??c 3: S? d?ng 1 trong các hình th?c giao d?ch ???c chia s? bên trên

Và hãy ch?n m?t trong nh?ng hình th?c trên ?? n?p ti?n bong88, ? m?i hình th?c nên l?u gi? biên lai, ?? khi ti?n ch?a vào tài kho?n thì có th? ??n ngân hàng ki?m tra ho?c nh? h? tr?.

B??c 4: ?i?n các thông tin n?p ti?n vào form nhà cái

T?i ?ây, anh em ??n m?c “N?p ti?n” và ?i?n ??y ?? các thông tin ???c yêu c?u trên form m?u, chú ý nên ghi th?t chính xác, và nh?p c? mã xác nh?n giao d?ch vào ?? h? th?ng ki?m tra ch?ng t?

B??c 5: Xác nh?n thông tin v?a nh?p và g?i ?i

Sau khi nh?p xong, hãy ki?m tra các thông tin l?i l?n n?a và g?i xác nh?n ??n h? th?ng. ??i trong kho?ng 30 phút n?u nh? các gi?y t? và thông tin h?p l? thì s? quy ??i ti?n thành ?i?m c??c cho anh em tham gia trò ch?i.

Khuy?n mãi h?p d?n n?p ti?n Bong88

Khuy?n mãi h?p d?n n?p ti?n Bong88
Khuy?n mãi h?p d?n n?p ti?n Bong88

V?i mong mu?n ph?c v? t?t h?n cho các thành viên nhà cái, anh em s? có nhi?u c? h?i nh?n ???c các khuy?n mãi h?p d?n t? Bong88 khi n?p ti?n c??c, m?t s? ch??ng trình ?u ?ãi hi?n nay nh?:

 • Khuy?n mãi 100% cho thành viên m?i
 • Th??ng 30-50% ti?n th??ng m?i tu?n
 • Các d?p l?, t?t, sinh nh?t c?a thành viên
 • Hoàn tr? ti?n c??c h?ng ngày

L?u ý khi n?p ti?n Bong88

L?u ý khi n?p ti?n Bong88
L?u ý khi n?p ti?n Bong88

Cu?i cùng là nh?ng l?u ý quan tr?ng cho các anh em khi n?p ti?n bong88:

 • N?p t?i thi?u 10 ?i?m tr? lên, 1 ?i?m t??ng ???ng v?i 50.000 VND
 • Thông tin n?p ti?n c?a thành viên ph?i kh?p v?i các thông tin ??ng ký tài kho?n Bong88 tr??c ?ó m?i ???c coi là h?p l?
 • Ghi th?t k? s? tài kho?n nhà cái ?? g?i ti?n, tránh m?t ti?n oan
 • Liên h? v?i Zala88 n?u nh? giao d?ch x?y ra v?n ??

Nh? v?y nh?ng hình th?c giao d?ch và h??ng d?n n?p ti?n Bong88 ?ã ???c chia s? chi ti?t ? bài vi?t trên. Zala88 chúc các anh em s? nhanh chóng có ???c ti?n n?p và g?p may m?n ? các tr?n kèo c??c t?i nhà cái

Viết một bình luận