Khuy?n mãi Bong88 | Nh?n ngay 100% giá tr? n?p

Khuy?n mãi Bong88 là m?t trong các s? ki?n ???c h?p d?n ???c nhà cái t? ch?c th??ng xuyên ?? nâng cao tinh th?n ??t c??c c?a các anh em. V?y hi?n nay nhà cái ?ãng có nh?ng ?u ?ãi nào? Xem ngay các thông tin ???c Zala88 chia s? d??i ?ây ?? bi?t thêm chi ti?t.

Hi?n nay, nhà cái Bong88 ?ang có nhi?u chính sách ?u ?ãi ?? thu hút anh em trên c? n??c, và thành viên s? có c? h?i nh?n ngay 100% giá tr? n?p. ??n v?i bài vi?t sau ?ây ?? xem h??ng d?n nh?n khuy?n mãi Bong88 m?i nh?t 

T?ng h?p các khuy?n mãi Bong88

T?ng h?p các khuy?n mãi Bong88
T?ng h?p các khuy?n mãi Bong88

?? giúp anh em có th? theo dõi và tìm hi?u nh?ng khuy?n mãi h?p d?n khi Vào Bong88, thì d??i ?ây là danh sách mà zala88.com t?ng h?p và g?i ??n anh em: 

Khuy?n mãi cho thành viên m?i

??i v?i nh?ng thành viên m?i ??n nhà cái, khi ??ng ký tài kho?n Bong88n?p ti?n t?i Bong88 s? ???c nh?n ngay khuy?n mãi cao lên ??n 100% giá tr? n?p. Và có m?t s? v?n c?c kh?ng ?? m?nh tay ??t c??c ? nh?ng l?nh v?c yêu thích.

Anh em l?u ý r?ng khuy?n mãi này ch? ???c s? d?ng 1 l?n, và ph?i n?p t?i thi?u 500.000 VND tr? n m?i nh?n ???c ti?n th??ng. Ngoài ra, ph?i ?áp ?ng ?? s? vòng c??c yêu c?u c?a nhà cái thì m?i có th? l?y ???c s? ti?n th??ng mong mu?n

Khuy?n mãi ti?n th??ng cho ??i lý

Khuy?n mãi ti?n th??ng cho ??i lý
Khuy?n mãi ti?n th??ng cho ??i lý

Bên c?nh ?u ?ãi dành cho các thành viên m?i, thì nhà cái còn có các chính sách dành cho các ??i lý. Nh?n ngay ti?n th??ng lên ??n 5.000.000 VND có các anh em v?a gia nh?p m? tài kho?n ??i lý và ch?a có tài kho?n nào trên h? th?ng tr??c ?ó. ??ng th?i ph?i n?p ti?n sau khi thành l?p ??i lý trong 24h m?i nh?n ???c khuy?n mãi Bong88, nên anh em hãy l?u ý th?i gian.

Các ch??ng trình khuy?n mãi khác dành cho thành viên

Khi làm m?t thành viên c?a nhà cái, thì s? càng có nhi?u ?u ?ãi khác nhau, d??i ?ây là m?t s? các ch??ng trình mà Bong88 khuy?n mãi cho thành viên, h? tr? ti?n ??t c??c và có nhi?u quà t?ng khác:

 • T?ng 30 – 50% giá tr? th? n?p

?ây là m?t ch??ng trình t?ng th??ng theo ??nh k? c?a nhà cái. Các ??i t??ng s? ???c c?p các mã khuy?n mãi Bong88 và nh?n ???c ti?n th??ng. Ngoài ra còn có th? quay s? trúng th??ng ??n nh?n ???c ch??ng trình ?ó.

 • Hoàn tr? ti?n c??c thua

Nhà cái Bong88 s? hoàn tr? s? ti?n c??c thua ? các trò ch?i nh? Casino, x? s?, b?n cá, và nh?ng kèo c??c mà anh em ?ã ??t. ?ây ???c xem là m?t ph?n h? tr? g? v?n, anh em s? ???c nh?n m?c % t? l? hoàn c??c tùy vào nh?ng chính sách c?a nhà cái ? m?i trò ch?i. M?c ti?n này s? di?n ra theo ngày và ???c ti?p di?n h?ng tu?n.

 • Các ch??ng trình ?u ?ãi theo s? ki?n

M?i n?m s? có nh?ng s? ki?n vào các ngày l?, t?t ???c di?n ra r?ng rãi trên c? n??c, và nhà cái luôn tri?n khai các ch??ng trình ?u ?ãi ho?c nh?n quà t?ng cho thành viên may m?n nh?t. Vì th? vào nh?ng d?p này các anh em thành viên luôn ho?t ??ng tích c?c ?? s?n ?ón ph?n th??ng.

H??ng d?n t?o tài kho?n ?? nh?n khuy?n mãi Bong88

H??ng d?n ??ng ký tài kho?n Bong88 Vi?t Nam
H??ng d?n ??ng ký tài kho?n Bong88

V?i nh?ng thông tin bên trên, n?u các anh em ?ang tìm hi?u nhà cái và mu?n ??ng ký tài kho?n Bong88 ?? nh?n ???c các siêu ?u ?ãi trên có th? làm theo h??ng d?n t?o tài kho?n d??i ?ây:

LINK ??NG KÝ 1  | LINK ??NG KÝ 2

 • B??c 1: Truy c?p vào link ??ng ký ???c chia s? bên trên
 • B??c 2: Click vào m?c “Tham Gia Ngay” trên giao di?n 
 • B??c 3: Ch?n “Goal123” ho?c “Bwing” ??i tác ?ã xác th?c c?a Bong88
 • B??c 4: Nh?n vào “??ng Ký” và  nh?p ??y ?? các thông tin
 • B??c 5: Nh?p xong nh?n ??ng ký ?? hoàn t?t

Cách n?p ti?n vào Bóng88

From N?p Ti?n Bong88
From N?p Ti?n Bong88

Sau khi hoàn thành các th? t?c trên, anh em có th? ??ng nh?p vào Bong88 và th?c hi?n n?p ti?n ?? nh?n ?u ?ãi. ?? giúp cho m?i ng??i bi?t cách giao d?ch chuy?n ti?n, thì zala88 c?ng chia s? thêm cách th?c hi?n nh? sau:

LINK N?P TI?N 1 | LINK N?P TI?N 2

 • B??c 1: Truy c?p vào ???ng link n?p ti?n ???c chia s?
 • B??c 2: Liên h? v?i Bong88 ?? nh?n s? tài kho?n
 • B??c 3: Nh?p các thông tin ???c yêu c?u trên form
 • B??c 4: Click ch?n nhà cái ?? n?p ti?n
 • B??c 5: Nh?n “T?o L?nh N?p” ?? hoàn thành 

N?u nh? anh em mu?n tìm hi?u rõ h?n các b??c trên thì có th? tham kh?o cách n?p ti?n Bong88 ?ã ???c zala88.com ??ng t?i tr??c ?ó. Sau khi hoàn thành t?t c? th? t?c, thì tài kho?n ??t c??c c?a anh em s? ???c c?ng ?i?m c??c t??ng ?ng kèm khuy?n mãi, hãy chi m?nh tay ? các l?nh v?c mình yêu thích ?? ki?m thêm thu nh?p nhé. 

L?u ý khi nh?n khuy?n mãi

L?u ý khi nh?n khuy?n mãi
L?u ý khi nh?n khuy?n mãi

Cu?i cùng là các l?u ý khi nh?n khuy?n mãi Bong88 cho các anh em thành viên, ngoài vi?c xem nh?ng t?ng h?p ti?n th??ng thì c?ng có kèm theo các n?i dung nh?:

 • Hãy ??c th?t k? các th? l? và ?i?u kho?n s? ki?n. Vì m?i ch??ng trình ??u có nh?ng chính sách khác nhau
 • Nghiêm c?m các thành viên s? d?ng nhi?u tài kho?n ?? nh?n khuy?n mãi Bong88. N?u b? phát hi?n s? có nh?ng c?nh cáo nh?c nh?, và s? khóa tài kho?n v?nh vi?n n?u ti?p t?c
 • Không th? l?y khuy?n mãi Bong88 xong r?i rút ti?n. Ph?i ?áp ?ng s? vòng c??c ???c ?? ra và ti?n th??ng ph?i cao h?n s? ti?n lúc ??u ??t.
 • Các khuy?n mãi không th? c?ng d?n cùng m?t m?t lúc
 • N?u nh? có các th?c m?c và c?n gi?i ?áp thì có th? liên h? v?i t?ng ?ài nhà cái ?? ???c nhân viên t? v?n, h? tr?

Bài vi?t trên ?ã nói lên nh?ng thông tin v? các chính sách khuy?n mãi Bong88 dành cho thành viên và ??i lý. Zala88 chúc cho các anh em s? l?y ???c nhi?u ti?n th??ng và nh?n ???c các ph?n quà ??y giá tr? t? nhà cái

Viết một bình luận