Rút ti?n Bong88 | Cách rút ti?n Bong88 an toàn và nhanh chóng

Rút ti?n Bong88 có an toàn và nhanh chóng không? là m?t trong nh?ng câu h?i c?a nhi?u anh em thành viên mu?n nh?n s? ti?n th?ng c??c c?a mình. ??n v?i bài vi?t sau ?ây, ?? cùng zala88 th?c hi?n các b??c h??ng d?n nh?n ti?n chi ti?t nh?t.

Nhà cái Bong88 ???c bi?t là n?i có uy tín trong các hình th?c giao d?ch nh?t hi?n nay, quá trình chuy?n ti?n luôn ???c di?n ra nhanh chóng và minh b?ch vì th? ?ã thu hút không ít các thành viên tham gia h?ng n?m. V?y ?? rút ti?n Bong88 c?n làm th? nào? Xem ngay các h??ng d?n ? bài vi?t sau ?ây.

H??ng d?n rút ti?n Bong88 chi ti?t nh?t

H??ng d?n rút ti?n Bong88 chi ti?t nh?t
H??ng d?n rút ti?n Bong88 chi ti?t nh?t

??i v?i các anh em thành viên lâu n?m thì vi?c th?c hi?n các giao d?ch này không h? khó kh?n, nh?ng ??i v?i nhi?u thành viên m?i thì v?n còn b? ng?. Làm theo h??ng d?n d??i ?ây s? vô cùng nhanh chóng và không làm m?t th?i gian c?a anh em:

LINK VIP 1LINK VIP 2

 • B??c 1: Truy c?p website rút ti?n nhà cái Bong88
 • B??c 2: Ch?n m?c “Rút ti?n” trên giao di?n nhà cái
 • B??c 3: Nh?p các thông tin tài kho?n nh?n ti?n
 • B??c 4: Xác nh?n thông tin và g?i ?i

Sau ?ây là nh?ng b??c th?c hi?n ???c di?n gi?i chi ti?t h?n cho anh em tham kh?o:

B??c 1: Truy c?p website nhà cái Bong88

Anh em ph?i ??ng nh?p, m?i có th? ??n ph?n rút ti?n Bong88Nh?m m?c ?ích h? tr? cho các thành viên không g?p ph?i nh?ng ??i t??ng l?a ??o, anh em nên click ch?n rút ti?n t?i ???ng link do zala88.com chia s? .

B??c 2: Ch?n m?c “Rút ti?n” trên giao di?n nhà cái

T?i giao di?n c?a nhà cái, anh em ch?n m?c “Rút ti?n” ? thanh menu tùy ch?n, sau ?ó nó s? hi?n th? ra m?t form m?u ?? nh?p thông tin

B??c 3: Nh?p các thông tin tài kho?n nh?n ti?n

T?i ?ây là b??c quan tr?ng, anh em nên chú ý nh?p cho th?t chính xác các thông tin tài kho?n trên form m?u yêu c?u. Nh?ng thông tin v? s? ?i?n tho?i, h? tên, tài kho?n ngân hàng,… ph?i trùng kh?p theo ??ng ký ban ??u, và ph?i ??m b?o chính ch?.

B??c 4: Xác nh?n thông tin và g?i ?i

Sau khi nh?p xong các thông tin trên form, anh em nên ki?m tra l?i m?t l?n n?a và g?i m?u ??n nhà cái. Sau ?ó nhà cái s? ti?n hành ki?m tra và ??i chi?u thông tin

Th?i gian rút ti?n Bong88 l?n ??u tiên có th? s? khá lâu vì nhà cái ph?i ??i chi?u chính xác t?ng thông tin mà anh em nh?p vào. N?u nh? th?c hi?n ??u ??n m?t th?i gian thì l?nh chuy?n ti?n s? ???c th?c hi?n nhanh h?n, ?ôi khi ch? m?t kho?ng 15 là xong.

Có bao nhiêu hình th?c rút ti?n Bong88

Có bao nhiêu hình th?c rút ti?n Bong88?
Có bao nhiêu hình th?c rút ti?n Bong88?

Vi?c có trong tay m?t s? ti?n th?ng c??c l?n, thì anh em có th? ?i l?y ti?n m?t ngay ho?c có th? ?? trong tài kho?n ch? s? d?ng. D??i ?ây s? h??ng d?n các hình th?c rút ti?n m?t ph? bi?n nh?t:

 • Rút ti?n t?i qu?y ATM

?ây là hình th?c l?y ti?n m?t khá nhanh, khi nhà cái ?ã chung ti?n hoàn t?t, thì anh em có th? ra qu?y ngân hàng qu?t th? ?? nh?n s? ti?n ?ó. Nh?ng n?u ti?n th?ng c??c quá l?n, thì vi?c giao d?ch ? ATM s? h?n ch? s? l?n rút ti?n 

 • L?y ti?n m?t t?i ngân hàng

N?u nh? anh em rút v? s? ti?n c??c khá l?n và ph?i m?t công rút t?ng ??t nh? ra qu?y ATM, thì có th? vào th?ng n?i giao d?ch c?a ngân hàng, anh em nên ch?n các n?i uy tín nh? Vietcombank, Sacombank… T?i ?ây, các giao d?ch viên s? h? tr? nh?p thông tin và rút ti?n theo yêu c?u nhanh nh?t

Nh?ng ?i?u ki?n c?n thi?t ?? rút ti?n Bong88

Nh?ng ?i?u ki?n c?n thi?t ?? rút ti?n Bong88
Nh?ng ?i?u ki?n c?n thi?t ?? rút ti?n Bong88

Bên c?nh nh?ng h??ng d?n rút ti?n Bong88 trên, thì d??i ?ây là nh?ng ?i?u ki?n yêu c?u mà anh em ph?i ?áp ?ng n?u nh? mu?n l?y ???c s? ti?n th?ng c??c c?a mình:

 • Ph?i ?áp ?ng ?? s? vòng c??c mà nhà cái ?? ra ? l?n nh?n khuy?n mãi Bong88
 • Các thông tin tài kho?n nh?n ti?n ph?i ?úng h? tên và ??m b?o chính ch? thì m?i ???c nhà cái gi?i quy?t h? s? nh?n ti?n
 • T?i thi?u ph?i rút 500.000VND trong 1 l?n
 • Không có nh?ng hành vi vi ph?m nh?ng quy ??nh c?a nhà cái

L?u ý khi rút ti?n Bong88

L?u ý khi rút ti?n Bong88
L?u ý khi rút ti?n Bong88

Và d??i ?ây là các l?u ý quan tr?ng dành cho anh em khi rút ti?n Bong88, nên ??c k? n?i dung này ?? bi?t thêm v? quy ??nh c?a nhà cái:

 • M?i ngày ch? ???c 1 l?n rút duy nh?t, và không có gi?i h?n m?c, vì th? anh em hãy l?a ch?n phù h?p s? ti?n ?? không ph?i ??i l?n sau
 • M?c phí rút ti?n Bong88 hoàn toàn mi?n phí
 • Tài kho?n ngân hàng t??ng ?ng v?i 1 thành viên, vì th? không th? s? d?ng tài kho?n c?a ng??i khác ?? rút ti?n ho?c n?p ti?n Bong88
 • Nên th?c hi?n giao d?ch trong kho?ng t? 9h ??n 15h, vì th?i ?i?m này các ngân hàng s? liên t?c ho?t ??ng và h? tr? giao d?ch c?a anh em nhanh nh?t
 • N?u nh? nh?p thông tin rút ti?n b? l?i không th? g?i ?i, có th? do nhà cái ?ang b? quá t?i giao d?ch, hãy th? l?i trong ít phút
 • Liên h? Zala88 n?u nh? ??i nh?n ti?n lâu h?n 1 ngày, và yêu c?u nhân viên ki?m tra giao d?ch có thành công hay không.

Trên ?ây là nh?ng cách rút ti?n Bong88 nhanh chóng nh?t, giúp thành viên có ???c s? ti?n th?ng sau quá trình ??t c??c. Zala88 hy v?ng r?ng anh em s? th?c hi?n các b??c trên thành công, và ki?m thêm ???c nhi?u thu nh?p h?p d?n t?i nhà cái

Viết một bình luận