??i lý Bong88 | H??ng d?n l?y m?ng t?ng Bong88

??i lý Bong88 – Công vi?c h?a h?n nhi?u ti?m n?ng dành cho các anh em nhà cái mu?n tham gia l?y m?ng t?ng. ?? hi?u rõ h?n v? v? trí này, hãy cùng Zala88 ??n v?i nh?ng thông tin ?áng chú ý ???c chia s? d??i ?ây.

T? lâu nh?ng chính sách dành cho các ??i lý Bong88 c?a nhà cái luôn ???c nhi?u thành viên quan tâm và mong mu?n tham gia nh?ng l?i không bi?t cách ??ng ký l?y m?ng t?ng t?ng Bong88. Sau ?ây s? là h??ng d?n chi ti?t nh?t dành cho các anh em.

??i lý Bong88 là gì?

??i Lý Bong88 Là Gì?
??i Lý Bong88 Là Gì?

??i lý Bong88 hay còn có m?t tên g?i khác là Agent Bong88, là m?t c? s? trung gian ?? k?t n?i và tìm ki?m thành viên ??n ??t c??c t?i nhà cái và h??ng ???c m?c hoa h?ng h?p d?n theo t?ng c?p b?c. Ngoài m?c ti?n ???c h??ng trên, thì ??i lý c?ng s? nh?n ???c nh?ng ph?n quà giá tr? khi có tình hình kinh doanh t?t và ?n ??nh nh?t.

Hi?n nay ? các c?p b?c Agent t?i nhà cái Bong88 ?ang có 3 b?c, và anh em có th? ??ng ký l?y m?ng bong88. C? th? nh? sau:

  • Super Master: ?ây là m?t b?c qu?n tr? cao nh?t c?a nhà cái, có th? qu?n lý nhi?u trang khác nhau ???c ?i?u hành b?i Super Master Bong88 và các b?c Agent th?p h?n. N?u mu?n làm ? c?p b?c này, anh em có th? b? ra m?t s? ti?n khá l?n, nh?ng t?ng ti?n l?i thu v? c?ng không h? nh?.
  • Master: Là m?t ??i lý trung gian c?p th?p h?n, ? v? trí này anh em có th? m? ra nh?ng Agent c?p th?p nh?t ?? qu?n lý và chia l?i nhu?n, m?c phí c?a b?c này c?ng không quá cao, và c?ng ???c nhi?u ?u ?ãi
  • Agent: Là c?p b?c th?p nh?t c?a ??i lý, v? trí này không th? tuy?n thêm b?t k? c? s? nào n?a. Ch? có th? tìm ki?m nhi?u thành viên ?? ??t c??c và nh?n ???c m?c hoa h?ng t??ng ?ng.

H??ng d?n l?y m?ng t?ng Bong88

H??ng D?n L?y M?ng T?ng Bong88
H??ng D?n L?y M?ng T?ng Bong88

Sau khi ??c qua nh?ng thông tin bên trên, n?u anh em mu?n tham gia l?y m?ng t?ng Bong88 thì có th? làm theo các b??c h??ng d?n d??i ?ây:

B??c 1: Truy c?p vào ???ng link l?y m?ng bong88

B??c 2: ?i?n vào thông tin ??ng ký trên form m?u

B??c 3: Ch?n ?i?m quy ??i mong mu?n và tích vào ô “??i Lý”

B??c 4: Ki?m tra và ch?n “M? ??i lý”  r?i g?i form v? nhà cái

Sau khi th?c hi?n ??ng ký xong nh?ng thông tin trên, thì nhân viên s? liên h? l?i v?i anh em qua email ho?c ?i?n tho?i, và ph? bi?n v? cách ??ng nh?p link qu?n tr?, kèm theo các quy ??nh v? s? ?i?m quy ??i, s? ti?n c?c, c?p b?c ??i lý Bong88, cùng nh?ng cách ho?t ??ng c? s?.

Link qu?n tr? ??i lý Bong88

Ti?p theo, là nh?ng chia s? v? ???ng link qu?n tr? , do hi?n nay có m?t s? ???ng link th??ng b? ch?n, nên khi?n các anh em ??i lý Bong88 khác không th? truy c?p m?ng t?ng. ?? gi?i quy?t v?n ?? trên, thì d??i ?ây là ???ng link m?i nh?t ?? giúp ??ng nh?p Bong88 dành cho các Agent:

Anh em nào m?i v?a ??ng ký m? ??i lý, thì nhà cái s? c?p cho m?t tài kho?n và m?t kh?u, hãy vào link qu?n tr? và th?c hi?n thay ??i m?t kh?u , ?? có cho mình m?t tài kho?n riêng bi?t và tìm ki?m thu nh?p nhé.

Hình th?c cho thuê m?ng t?ng Bong88

Ngoài vi?c có th? ??ng ký l?y m?ng t?ng ???c chia s? bên trên, thì có m?t hình th?c khác là cho thuê m?ng Bong88 ?? ho?t ??ng ??i lý. ?ây là m?t hình th?c cho thuê m?t trang m?ng Bong88 ?o gi?ng h?t trang m?ng t?ng th?t ?? ng??i ch?i kinh doanh. Th?c ra hình th?c này c?ng ???c xem là ??i lý Bong88

? lo?i hình thuê m?ng Bong88 này anh em có th? giao ?ô tùy ý cho ng??i ch?i, có th? ch?n các c?p b?c ??i lý Bong88 tùy ý. Bên c?nh ?ó còn h? tr? vào link không b? ch?n, có ?? lo?i kèo c??c, cùng nhi?u l?i ích khác.

Cách thuê m?ng Bong88 này cho 3 c?p b?c ch? giao ??ng t? 900.000 VND ??n 2.900.000 VN?. Phí thuê c?ng ch? t? 79.000 VND cho 1 tu?n, nên c?ng r?t h?p lý cho anh em mu?n tham gia

S? d?ng cách cho thuê m?ng t?ng Bong88 có t?t không?

S? D?ng Cách Cho Thuê M?ng T?ng Bong88 Có T?t Không?
S? D?ng Cách Cho Thuê M?ng T?ng Bong88 Có T?t Không?

??i v?i v?n ?? này, anh em có th? tham gia tr?i nghi?m th? cách th?c hi?n, nh?ng ?? phát tri?n cao h?n thì không nên th?c hi?n. B?i vì cho thuê t?ng Bong88 ch? nên áp d?ng ??i v?i nh?ng ??i lý ít thành viên tham gia ?? có m?c ti?n l?i t?t nh?t.

Nh?ng khi quá ?ông ng??i, thì vi?c có cho mình m?t m?ng t?ng Bong88 s? là m?t gi?i pháp t?t nh?t. Bên c?nh ?ó, anh em c?ng có nhi?u quy?n qu?n lý thành viên và ki?m soát tình hình kinh doanh t?t h?n.

L?i ích khi làm ??i lý Bong88

L?i Ích Khi Làm ??i Lý Bong88
L?i Ích Khi Làm ??i Lý Bong88

Sau ?ây là m?t s? nh?ng l?i ích khi làm ??i lý t?i Bong88 mà anh em có th? quan tâm và tham kh?o:

  • ???c h??ng m?c ti?n hoa h?ng h?p d?n t?i nhà cái
  • ???c nhi?u khuy?n mãi h?p d?n t?i Bong88 dành cho ??i lý
  • ???c nhà cái h? tr? qu?ng cáo và tìm thành viên ??t c??c
  • Khi c?n t? v?n v? cách ho?t ??ng có th? liên h? v?i Zala88 b?t c? lúc nào

Trên ?ây là nh?ng thông tin h??ng d?n l?y m?ng t?ng dành cho các ??i lý Bong88. V?i nh?ng chia s? trên Zala88 mong r?ng các anh em s? có cho mình m?t l?a ch?n phù h?p ?? tham gia ho?t ??ng m?t cách t?t nh?t. Chúc anh em may m?n.

Viết một bình luận