Ti?n lên | H??ng d?n cách ch?i Ti?n Lên Mi?n Nam d? hi?u nh?t

Ti?n Lên m?t trò ch?i quen thu?c ???c ph? bi?n và yêu thích r?ng rãi không ch? ? Vi?t Nam mà còn trên Th? Gi?i. ?? giúp ng??i ch?i n?m rõ lu?t l? c?ng nh? hi?u thêm v? t?a game này, hãy cùng Zala88 ??n ngay v?i bài vi?t sau ?ây.

Trò ch?i ?ánh bài Ti?n Lên ch?c h?n không còn quá xa l? ??i v?i ng??i dân ? m?i mi?n ??t n??c, v?i cách ch?i ?a d?ng mang tính chi?n thu?t cao, ?ã t?o nên m?t s?c hút c?c h?p d?n. Xem ngay bài vi?t d??i ?ây ?? tìm hi?u thêm v? trò ch?i này m?t cách chi ti?t  

Ti?n Lên là gì?

Ti?n lên là gì?
Ti?n lên là gì?

Ti?n Lên là trò ch?i ?ánh bài ???c nhi?u th? h? trong n??c yêu thích và là game ?n khách nh?t t?i các sòng b?c l?n nh? trên th? gi?i. Trò ch?i này ???c b?t ngu?n t? ph??ng Tây sau ?ó du nh?p vào Vi?t Nam, và ???c xu?t hi?n vào nh?ng n?m 80 c?a th? k? XX, nhi?u ng??i th??ng nói gi?ng trò Sâm L?c hi?n nay.

Khi ??n v?i các ván bài t?i trò ch?i Ti?n Lên, ng??i ch?i s? ???c tr?i nghi?m nh?ng c?m giác h?i h?p, lôi cu?n và ??y th? thách. Chìa khóa ?? chi?n th?ng là ph?i luôn gi? ???c s? bình t?nh và phán ?oán t?t khi ??a ra chi?n thu?t xu?t quân ch?t ??i ph??ng, và ???c h??ng nhi?u ti?n khi v? nh?t.

Vào m?i d?p l? t?t quanh n?m, trò ch?i là m?t ph?n không th? thi?u ??i v?i ng??i dân trên m?i mi?n ??t n??c, nh?ng do pháp lu?t ch?a cho phép ho?t ??ng ?n ti?n nên nhi?u ng??i ch? xem ?ây là môn gi?i trí và th??ng gì tùy thu?c vào m?i ng??i t?i bàn ?ó. 

Hi?n nay, trò ch?i ?ã chính th?c lên các nhà cái tr?c tuy?n trên Internet do Zala88 là ??i lý nh? Bong88, SBOBET, SBOTOP,.., Ng??i có th? ?ánh Ti?n Lên Mi?n Nam online ngay trên ?i?n tho?i c?a mình và nh?n ???c ti?n th?t n?u nh? giành chi?n th?ng. Ngoài ra, có th? s? d?ng các ?ng d?ng mi?n phí trên các c?a hàng ?i?n tho?i ?? gi?i trí. 

H??ng d?n ch?i ?ánh bài Ti?n Lên Mi?n Nam

H??ng d?n ch?i ?ánh bài Ti?n Lên Mi?n Nam
H??ng d?n ch?i ?ánh bài Ti?n Lên Mi?n Nam

Ti?p theo sau ?ây là h??ng d?n cách ch?i Ti?n Lên Mi?n Nam d? hi?u nh?t, dành cho các anh em mu?n tìm hi?u và là tân th? t?i các nhà cái cá c??c tr?c tuy?n. C? th? nh? sau:

Th? t? c?a các lá bài

Th? t? c?a các lá bài
Th? t? c?a các lá bài

?? ch?i ???c th? lo?i này thì tr??c h?t anh em nên tìm hi?u v? các th? t? c?a nh?ng lá bài. Trong 1 b? bài ch?i Ti?n Lên s? có 52 lá ???c chia thành 13 quân và m?i quân có 4 ch?t khác nhau, chi ti?t:

  • Th? t? t? l?n t?i nh?: 

?? m?nh: 2 (Heo)> A (Ách/Át)> K (Già)> Q (??m)> J(B?i) >10>9>8>7>6>5>4>3, trong ?ó lá 2 hay còn g?i là Heo là l?n nh?t, và lá 3 là nh? nh?t.

  • Ch?t trong m?i quân:

??i v?i m?i quân bài s? có 4 ch?t t? l?n ??n nh? nh?: (C?)> (Rô)> ♣(Chu?n)>  ♠ (Bích), l?u ý là quân C? và Rô là màu ??, còn Chu?n và Bích là màu ?en và ch?t C? m?nh h?n các ch?t còn l?i. Ví d?: 5♥ > 5♠, 2♥2♣ > 2♦2♠,…

Quy trình ch?i ?ánh bài Ti?n Lên

??u tiên, s? s? d?ng b? bài 52 lá ?? chia cho 4 ng??i ch?i, v? s? l??ng thì có th? tham gia t?i thi?u t? 2 – 4 ng??i. M?i ng??i s? nh?n ???c 13 lá bài chia theo chi?u kim ??ng h? (t? ph?i sang trái) và ti?n hành ra quân:

  • ??i v?i tr?n ??u: Thì ng??i c?m lá 3♠ (3 Bích) s? ???c ?u tiên ?ánh tr??c, có th? ?ánh lá l? ho?c ?ôi 3, s?nh ??u ???c, ch? c?n lá nh? nh?t.
  • Các tr?n ti?p theo: Ng??i v? nh?t tr?n ??u tiên s? ???c ?ánh b?t k? con nào h? mu?n, và s? xoay vòng ch?t ??n khi có ng??i chi?n th?ng ti?p theo.
  • Trong ván bài: N?u không có quân ?ánh thì nói cho qua, ?? nh??ng l??t cho ng??i ti?p theo, n?u không ai ?n thì ng??i ra quân v?a r?i s? ???c ?ánh ti?p. Ng??i k? mu?n ?n s? ph?i ?ánh lá bài trong b? và không ???c rút l?i, l?u ý hãy th?t chú ý th? t? n?u không s? b? l? bài.
  • T?i tr?ng: Khi có t? quý Heo, s?nh r?ng (t? 3 ??n Ách), 5 ?ôi thông, 6 ?ôi, 4 sám cô.

Quy ??nh ch?t bài trong Ti?n Lên

Quy ??nh ch?t bài trong Ti?n Lên
Quy ??nh ch?t bài trong Ti?n Lên

Vì Ti?n Lên Mi?n Nam có lu?t l? d? hi?u và ch?t ch? nên thông th??ng quy ??nh c?a trò ch?i này ???c ph? bi?n r?ng rãi h?n và ???c tích h?p trên các app ?ng d?ng ?ánh bài. V? lu?t ch?t quân bài:

  • 3 ?ôi Thông (3 ?ôi liên ti?p): ch?t ???c 1 con 2 (Heo) và 3 ?ôi thông nh?. Ví d?: 77-88-99 > 2 (♥,♦,♣,♠), 77-88-99 > 33-44-55, 3 ?ôi ?? (77-88-99) > 3 ?ôi ?en (77-88-99).
  • T? Quý ( 1 quân bài có ?? 4 ch?t): ?n ???c 1 – 2 con Heo, và t? quý nh? h?n. Ví d?: 5♥5,♦,5♣,5♠ > 2(♥,♦,♣,♠)/22♣. 555♣5♠ > 33,3♣,3♠.
  • 4 ?ôi thông: Ch?t 1-2 con Heo, 3 ?ôi thông, t? quý, 4 ?ôi thông nh? h?n, và không c?n ph?i ??i ??n vòng
  • S?nh: B?t ??u t? 3 lá liên ti?p tr? lên, và phân bi?t vào lá l?n cu?i cùng ch?t gì ?? ?n ho?c ?è s?nh tr??c. Ví d?: 7♣8♠9 > 78♣9, Q♣K♠A > QKA. L?u ý: không có s?nh KA2 và A23.

Ngoài ra, tr??ng h?p ng??i ch?i 1 b? ng??i ch?i 2 ch?t t? quý, thì ng??i ch?i 1 ch?u ti?n, nh?ng ??n ng??i ch?i 3 ch?t ?è t? quý thì ng??i ch?i 2 ?ã b? ch?t ch?ng, và s? ph?i ??n toàn b? s? ti?n ch?t. 

Trên ?ây là nh?ng thông tin chia s? v? game bài Ti?n Lên Mi?n Nam ?ang ???c ph? bi?n r?ng rãi trên m?ng và ngoài ??i th?c. V?i n?i dung trên, Zala88 hy v?ng anh em s? có nh?ng phút th? giãn tuy?t v?i và có tr?i nghi?m t?t khi ch?i th? lo?i này.

Viết một bình luận