H??ng d?n cách ?ánh bài Tam Cúc online d? hi?u nh?t

?ánh bài Tam Cúc online ?ang là m?t trò ch?i ???c r?t nhi?u b?n tr? quan tâm và tìm hi?u b?i l?i ch?i ??c ?áo và có ph?n m?i l? so v?i nh?ng game bài hi?n nay. ?? hi?u rõ v? cách ch?i, hãy cùng Zala88 ??n v?i nh?ng h??ng d?n d??i ?ây.

N?u b?n là m?t ng??i mu?n tìm hi?u nh?ng l?i ch?i và các t?a game m?i l?, thì ?ánh bài Tam Cúc online là m?t s? l?a ch?n không th? b? qua. Chi ti?t v? cách ch?i nh? th? nào, thì bài vi?t sau ?ây s? gi?i ?áp t?t t?n t?t

Bài Tam Cúc là gì?

Bài Tam Cúc là gì?
Bài Tam Cúc là gì?

Tam Cúc là m?t trò ch?i ?ánh bài dân gian ???c xu?t hi?n ??u tiên ? mi?n B?c Vi?t Nam, và ???c m?t môn gi?i trí lúc nhàn r?i c?a t?ng l?p bình dân. ?ây là là m?t phiên b?n ???c t?i gi?n và d? ch?i h?n bài T? Tôm, thông th??ng bài lá này luôn ???c t? ch?c vào m?i d?p l? t?t khi gia ?ình ?oàn t? và quây qu?n bên nhau.

B? bài ch?i Tam Cúc ch? v?n v?n 32 lá v?i 16 quân màu ?? và ?en, trò ch?i này có s? l??ng tham gia t? 2 ng??i tr? lên và t?i ?a là 4 ng??i. Và tùy vào l??ng ng??i ch?i mà s? quân s? có s? thay ??i và gi?m b?t ?? phù h?p. Cách ch?i ??n gi?n là ng??i ch?i nào gi? ???c nhi?u bài th?ng nh?t thì s? ???c x?p th?ng, và ti?p theo là ng??i v? 2, v? 3…

Hi?n nay, do các ?ng d?ng công ngh? ngày càng hi?n ??i, và nhi?u nhà cái tr?c tuy?n uy tín n?i có nhi?u trò ch?i ??t c??c ?n ti?n th?t h?p d?n nh? Baccarat, Poker,…?ang t?o ???c nhi?u lòng tin trên th? tr??ng, vì th? các b?n có th? l?a ch?n ?ánh bài Tam Cúc online ngay trên ?i?n tho?i mà không c?n ph?i t? ch?c h?i h?p bên ngoài. 

H??ng d?n cách ?ánh bài Tam Cúc online

H??ng d?n ?ánh Tam Cúc Online
H??ng d?n ?ánh Tam Cúc Online

Ti?p theo, ?? giúp ng??i ch?i có th? hi?u rõ h?n v? cách ?ánh bài này, thì d??i ?ây là nh?ng b??c h??ng d?n do Zala88 chia s?, chi ti?t nh? sau:

Chi ti?t v? các quân bài

Chi ti?t các quân bài
Chi ti?t các quân bài

Nh? ?ã nói bên trên, ch?i bài Tam Cúc chúng ta c?n ph?i b? bài g?m 32 lá v?i ??y ?? các quân theo th? t? m?nh nh?t ??n nh? nh?t là T??ng> S? >T??ng>Xe >Pháo >Mã >T?t, có 2 lo?i quân là ?? và ?en, bao g?m 16 quân ?? và 16 quân ?en, và quân ?? m?nh h?n quân ?en. 

Ng??i ch?i c?n ph?i n?m rõ ???c các ký t? và hình ?nh trên m?i quân bài m?t cách chu?n xác thì m?i có th? v?n d?ng khi ?ánh:

 • T??ng (?): là hình ?nh m?t v? t??ng ?ang ng?i gh? và g?n 2 lá c? phía sau l?ng. Ch? có 1 quân duy nh?t, n?u quân ?? thì g?i là t??ng ông, quân ?en thì g?i là t??ng bà.
 • S? (?): là hình v? quan ??i mão cánh chu?n và có 1 em bé ??ng k? bên. Quân bài S? có 2 lá màu ?? g?i là S? ?i?u.
 • T??ng (?): là hình ?nh c?a m?t con voi. N?u là quân ?? thì g?i là T??ng/t?nh h?ng, quân ?en g?i là T??ng/t?nh thâm
 • Xe (?): là hình ?nh 1 c? xe kéo và có t?ng c?ng 3 quân xe trong 1 màu
 • Pháo (?): hình v? c?a m?t kh?u sao, có 2 quân pháo trong cùng 1 màu
 • Mã (?): là hình ?nh c?a m?t con ng?a. Và 1 màu có 2 ng?a
 • T?t (?): là hình ?nh m?t ng??i lính c?m giáo, ?ây là quân th?p nh?t trong b? bài, và t?t ?? m?nh h?n t?t ?en.

Cách ?ánh bài Tam Cúc

Ti?p theo là m?t s? nh?ng lu?t l? trong ?ánh bài Tam Cúc mà ng??i ch?i c?n ph?i bi?t, qua ?ó có th? v?n d?ng ngay t?i các bàn chi?u ?? tr?i nghi?m:

Các b? quân m?nh trong bài

Trong 1 b? bài Tam Cúc s? có nh?ng quân bài ???c x?p thành liên k?t, và th? t? t? y?u ??n m?nh nh? sau:

 • B? ?ôi: g?m 2 cây bài có cùng ch?t cùng màu
 • B? ba: là s? k?t h?p c?a T??ng-S?-T??ng, Xe-Pháo-Mã, l?u ý là ph?i cùng màu.
 • T? t?: liên k?t c?a 4 quân t?t có cùng màu
 • Ng? T?: ch? 5 quân t?t cùng màu
 • N?u không có b?t kì liên k?t nào thì ???c g?i là bài Rác.

Lu?t chia bài phù h?p v?i l??ng ng??i ch?i

Do s? có nh?ng tr??ng h?p mà l??ng ng??i ch?i không ??y ??, thì d??i ?ây là lu?t chia bài phù h?p cho s? l??ng ng??i tham gia:

 • 2 ng??i ch?i: M?i bên s? nh?n 16 lá bài
 • 3 ng??i ch?i: M?i bên nh?n 9 lá bài, và ph?i b?t bu?c b? 1 t??ng ông, 1 t??ng bà, ho?c ph?i 5 quân là t??ng ông, t??ng bà, 1 S? ?i?u, 1 quân t?t ??, 1 quân t?t ?en
 • 4 ng??i ch?i: M?i bên nh?n 8 lá bài

Cách ?ánh ván bài Tam Cúc

??u tiên 32 lá bài s? ???c xáo tr?n, chia ??u cho các ng??i ch?i trong bàn, ng??i b?t cái s? ???c chia bài và ra bài ??u tiên. Và ng??i ch?i sau ph?i ra ?úng s? l??ng quân bài mà ng??i ?i tr??c ?ã h?, các lá bài s? ???c úp xu?ng là ng??i g?i l?i s? l?t bài ??u tiên và nh?ng ng??i bên c?nh s? g?i theo, n?u nh?n thua thì ng??i ch?i ?ó không c?n ph?i l?t bài, c? nh? th? ai có ???c lá bài m?nh nh?t s? ???c chi?n th?ng

Ngoài ra, còn m?t s? nh?ng quy t?c quan tr?ng khi ch?i bài ? ván ??u tiên mà ng??i ch?i lâu n?m g?i là “kh?u quy?t” nh? sau:

 • ??i v?i bàn t? 2 ??n 4 ng??i ch?i: “c?m t??ng, c?m s? l?y t??ng c?m ??u”, ý ngh?a t?i tr?n ??u tiên ch? ???c ?ánh T??ng/t?nh H?ng là cao nh?t, n?u ?ánh 3 quân trên thì s? b? tính ph?t lu?t, chui bài
 • ??i v?i bàn 3 ng??i: “c?m s?, c?m t??ng l?y xe c?m ??u”, ý ch? trong b? bài lá ra ??u tiên cao nh?t là Xe h?ng

Tr??ng h?p ??c bi?t

N?u trong 1 ván bài có nh?ng liên k?t nh? sau s? giành ???c quy?n “Trình làng”

 • T? T?: trong ván có 2 ho?c 4 ng??i ch?i thì T? T? s? ???c trình làng, h? quân xu?ng và ???c ?n, nh?ng không ???c c??p cái
 • Ng? T?: áp d?ng cho bàn 2 ho?c 4 ng??i, h? xu?ng ?n ngay và ???c c??p cái ván sau.
 • ??i v?i ván 3 ng??i, thì T? t? ???c trình làng.

T?i vòng cu?i, quy t?c tính k?t qu? th?ng thua nh? sau:

 • Ng??i làm cái g?i ?ôi t?t ?en, n?u nh? k?t qu? th?ng s? ???c k?t ?ôi. N?u g?i ???c 3 xe pháo mã ?en ho?c ??, thì ???c g?i là k?t ba (N?u ng??i ch?i này có 3 xe pháo mã ?en ?? k?t ba, nh?ng ng??i khác 3 quân này màu ??, thì v?n b? tính thua và ?è bài)
 • Ngoài ra còn m?t th? thu?t là “?i ?êm”  là khi lá bài h? xu?ng chi?u và tráo cho nhau, nh?ng m?t vài n?i h? l?i quy ??nh không s? d?ng hình th?c này.

L?u ý khi ?ánh bài Tam Cúc online

L?u ý khi ?ánh Tam Cúc Online
L?u ý khi ?ánh Tam Cúc Online

Cu?i cùng là m?t s? nh?ng l?u ý quan tr?ng cho ng??i ch?i khi ?ánh bài Tam Cúc online trên ?i?n tho?i ???c Zala88 t?ng h?p:

 • Ph?i n?m ch?c ???c lu?t ch?i bài Tam Cúc và các ký hi?u c?a quân bài
 • T?o ra nhi?u chi?n thu?t ?? h? ??i th?
 • Nên ch?i ?ánh bài ??i th??ng ?n ti?n th?t qua nh?ng nhà cái uy tín trên th? tr??ng, ?i?n hình nh? Bong88, SBOBET,…N?u b?n mu?n gi?i trí mi?n phí có th? l?a ch?n ?ng d?ng trò ch?i trên c?a hàng c?a Smartphone.
 • N?u còn nh?ng th?c m?c nào, có th? liên h? ngay v?i Zala88 ?? ???c gi?i ?áp

Trên ?ây là nh?ng h??ng d?n cách ch?i ?ánh bài Tam Cúc online trên ?i?n tho?i d? hi?u nh?t dành cho nh?ng ai ?ang tìm hi?u. Qua ?ó, Zala88 hy v?ng các b?n s? có thêm nhi?u ni?m vui gi?i trí b?i trò ch?i ?ánh bài c?c ??c ?áo này.

Viết một bình luận