Baccarat | H??ng d?n cách ch?i bài Baccarat ??n gi?n nh?t

Baccarat môn bài có l?i ch?i ??n gi?n ???c yêu thích nh?t ? h?u h?t các sòng b?c l?n nh? trên toàn th? gi?i. ?? hi?u thêm chi ti?t v? trò ch?i này, hãy cùng Zala88 ??n v?i các thông tin chi ti?t ? bài vi?t d??i ?ây.

Trong nh?ng trò ch?i v? các lá bài Tây, thì ng??i ch?i luôn có h?ng thú và ?a chu?ng ??n th? lo?i Baccarat do hình th?c ch?i có ph?n ??n gi?n và di?n ra vô cùng nhanh chóng. Xem ngay bài vi?t sau ?? tìm hi?u n?i dung ??y ?? nh?t.

Baccarat là gì?

Baccarat là gì?
Baccarat là gì?

Baccarat là trò ch?i tính ?i?m so sánh gi?a “nhà cái” (Banker) và “ng??i ch?i” (Player), nhìn s? qua s? th?y th? lo?i này r?t gi?ng v?i bài Cào ? Vi?t Nam, nh?ng l?i có cách ??t c??c ?a d?ng h?n r?t nhi?u. 

Theo nh? l?ch s? thì trò ch?i này ph? bi?n vào th? k? 19 trong gi?i quý t?c ng??i Pháp, và ???c xu?t hi?n t?i sòng b?c Las Vegas vào n?m 1959, t? ?ó tr? thành m?t trong nh?ng game bài ???c yêu thích nh?t.

Hi?n nay ng??i ch?i t?i Vi?t Nam có th? tr?i nghi?m th? lo?i này ngay trên chính ?i?n tho?i di ??ng c?a mình v?i 2 hình th?c ?ó là ?n ti?n th?t và mi?n phí. Ng??i ch?i có th? t?o tài kho?n t?i nhà cái Bong88, ho?c nhà cái SBOBET, là n?i có th??ng hi?u uy tín trong l?nh v?c ??t c??c ?n ti?n th?t, các trò ch?i mi?n phí b?n có th? t?i ngay trên các c?a hàng ?ng d?ng c?a Smartphone.

H??ng d?n ch?i game Baccarat

H??ng d?n ch?i game Baccarat
H??ng d?n ch?i game Baccarat

Ti?p theo sau ?ây, Zala88 s? h??ng d?n ng??i ch?i bi?t thêm v? các quy ??nh và quá trình ch?i 1 ván Baccarat nh? th? nào ?? không ph?i lúng túng tr??c khi b??c vào bàn c??c, c? th? nh? sau:

Quy ??nh trong game bài

Quy ??nh trong game bài
Quy ??nh trong game bài

Không gi?ng nh? các trò ch?i Ti?n Lên hay Poker, trong game Baccarat thì k?t qu? s? ???c d?a trên t?ng s? ?i?m c?a các lá bài chia cho nhà cái và ng??i ch?i, và s? có các ô c??c t??ng ?ng v?i t? l? tùy theo m?i nhà cái ??a ra t?i bàn, nên hãy l?u ý tr??c khi mu?n ??t c??c.

?i?m ???c tính trong game

 • ?i?m s? cao nh?t trong trò ch?i là 9 và th?p nh?t là 10 ?i?m (???c g?i là bù)
 • Các lá bài t? 9,8,7,6,5,4,3,2,A ???c tính ?i?m theo các con s? t??ng ?ng, trong ?ó A ???c tính là 1 ?i?m
 • Các lá bài 10,J,Q,K ??u ???c tính là 10 ?i?m
 • T?i game bài này không phân bi?t các ch?t (♥♦♣♠) , ch? quan tâm ??n t?ng ?i?m c?a bài
 • S? ?i?m c?a ng??i ch?i s? ???c tính d?a vào s? l? trên t?ng ?i?m trong 3 lá bài. Ví d? c? th?: 5♥5♦9♠ => thì ?i?m s? là 9, tr??ng h?p J♣10♠10♥ => thì t?ng ?i?m s? là 10 (bù) xét thua

Quy ??nh v? cách rút lá bài th? 3

Dealer s? s? d?ng 6-8 b? bài ???c xáo tr?n v?i nhau ?? chia và s? có m?t th? c?t ? tr??c lá bài th? 7 ?? phân bi?t. Và Dealer s? chia m?i bên 2 lá, và ti?n hành rút lá th? 3 khi ch?a ??t yêu c?u ?i?m.

Ng??i ch?i s? rút thêm lá th? 3 khi t?ng ?i?m 2 lá ??u d??i 5 và ng?ng rút khi t?ng ?i?m là 6 ho?c 7, n?u ?i?m c?a ng??i ch?i là 8 ho?c 9 thì s? ???c xét th?ng t? nhiên.

V? nhà cái, s? rút thêm lá th? 3 khi t?ng ?i?m 2 lá ??u d??i 2 ?i?m. Và ng?ng rút khi nh?n ?i?m ??u là 7, n?u có ?i?m t? 8 ??n 9 thì s? ???c xét th?ng t? nhiên. Tr??ng h?p ng??i ch?i có t?ng ?i?m t? 6-7 thì nhà cái s? ???c rút lá th? 3 n?u nh? ?ang gi? t?ng 2 lá là 5.

Thu?t ng? trong Baccarat

??n ?ây s? có m?t s? nh?ng thu?t ng? v? các ô c??c trong trò ch?i này:

 • Nature: ý ch? nh?ng ng??i ch?i th?ng t? nhiên v?i s? ?i?m là 8 và 9 mà không c?n ph?i rút ??n lá th? 3
 • Player: ô c??c ch? ng??i ch?i. T?c n?u b?n ??t vào ô này n?u k?t qu? ng??i ch?i th?ng s? ???c nh?n ti?n th??ng theo t? l? 1:1.
 • Banker: ô c??c ch? nhà cái. N?u b?n ??t nhà cái th?ng thì khi có k?t qu? s? ???c nh?n 95% s? ti?n c??c, và trích 5% cho nhà cái.
 • Tie: ?ây là c?a hòa, ch? ra k?t qu? b?ng nhau gi?a nhà cái và ng??i ch?i, t? l? nh?n th??ng s? ???c d?a theo lu?t c?a m?i n?i ??a ra, nh?ng thông th??ng s? r?i vào kho?ng g?p 9 l?n s? ti?n c??c.
 • Banker Pair: là ô ch? nhà cái có 1 ?ôi trong 2 lá ??u tiên, n?u th?ng c??c ô này thì ng??i ch?i s? nh?n ???c t? l? th??ng là 11:1
 • Player Pair: ch? ô c??c c?a ng??i ch?i có 1 ?ôi trong 2 lá ??u tiên và t? l? th?ng c?a s? ???c tính là 11:1   

Quy trình ch?i game

??n ?ây s? là quá trình ch?i m?t ván game bài Baccarat, ?? giúp ng??i ch?i d? hình dung thì Zala88 ?ã t?ng h?p m?t s? các chi ti?t nh? sau:

 • Vòng 1: Ng??i ch?i s? ??t c??c vào các ô t??ng ?ng trên bàn c??c
 • Vòng 2: Dealer s? chia m?i bên 2 lá và xét ?i?m, chia ??n lá th? 3 khi ch?a ??t ?i?m yêu c?u
 • Vòng 3: T?i ?ây s? công b? ?i?m và chung ti?n cho ng??i th?ng cu?c

T?i m?i bàn c??c s? có m?c t? l? t??ng ?ng do nhà cái quy ??nh, ng??i ch?i chi?n th?ng nh?n s? ti?n c??c theo s? ti?n ban ??u và t? l? ???c ??a ra tr??c ?ó.

Kinh nghi?m ch?i Baccarat online là gì?

Kinh nghi?m ch?i Baccarat online là gì?
Kinh nghi?m ch?i Baccarat online là gì?

Cu?i cùng, Zala88 xin g?i ??n các b?n yêu thích b? môn này môn s? kinh nghi?m khi ch?i Baccarat online trên các ?ng d?ng ?i?n tho?i:

 • Luôn phán ?oán chính xác t? l? chi?n th?ng r?i vào ô nào d?a trên b?ng k?t qu? t?i m?i bàn
 • Luôn gi? bình t?nh ?? ??a ra quy?t ??nh ?úng ??n
 • ??t ti?n phù h?p v?i s? v?n hi?n t?i
 • Nên bi?t ?i?m d?ng khi thua s?ch s? v?n trong ngày

Trên ?ây là nh?ng thông tin v? cách ch?i bài Baccarat dành cho nh?ng ng??i ch?i ?am mê Casino. V?i các chia s? c?a Zala88 thông qua bài vi?t trên, hy v?ng các b?n s? có thêm ki?n th?c v? m?t th? lo?i gi?i trí ??y h?p d?n.  N?u nh? còn th?c m?c và câu h?i hãy liên h? v?i Zala88 ?? ???c t? v?n và gi?i ?áp.

Viết một bình luận