Bingo | H??ng d?n ch?i game Bingo ??n gi?n và d? hi?u nh?t

Nhi?u b?n luôn có nh?ng câu h?i r?ng Bingo là gì? Có ph?i là m?t trò ch?i ??t c??c hay không? ?? giúp tr? l?i cho câu h?i trên, thì sau ?ây hãy cùng Zala88 ??n ngay v?i n?i dung ???c chia s? ? bài vi?t d??i ?ây.

Các lo?i hình gi?i trí luôn có s? h?p d?n và muôn vàn màu s?c t? cách ch?i ??n m?c th??ng, nên ?ã khi?n không ít ng??i tìm hi?u và khám phá. Trong các trò ch?i ???c yêu thích hi?n nay thì Bingo là th? lo?i ??c bi?t nh?t, cách ch?i nh? th? nào thì hãy xem ngay bài vi?t sau.

Game Bingo là gì?

Bingo Là gì?
Bingo Là gì?

Bingo là m?t trò ch?i x? s? v?i l?i ch?i vô cùng ??n gi?n và phù h?p v?i m?i ??i t??ng và có nhi?u m?c th??ng khác nhau. Theo nh? nghiên c?u l?ch s? thì game này có ngu?n g?c t? các n??c ph??ng Tây, sau ?ó ?ã du nh?p vào Vi?t Nam, nhìn chung t?a game này có nét t??ng ??ng v?i Lô Tô m?t trò ch?i ???c yêu thích và ph? bi?n r?ng rãi ? Mi?n Nam n??c ta.

So v? ?? k?ch tính và gay c?n thì Bingo không h? thua kém nh?ng trò ch?i nh? Poker, Roulette ???c yêu thích t?i các sòng b?c Casino. M?i vòng quay c?a Dealer s? khi?n ng??i ch?i có c?m giác h?i h?p b?i vì gi?i th??ng khi ng??i chi?n th?ng “Bingo” ???c nh?n vô cùng h?p d?n.

Có th? nói Bingo là m?t trò ch?i vui nh?n ???c nhi?u xu?t hi?n th??ng xuyên vào nh?ng d?p l? t?, hay các bu?i h?p m?t ?ình trong n?m, m?i ng??i th??ng ng?i l?i v?i nhau và ch?i v?i m?c ?ích ?? gi?i trí là chính. 

Không nh?ng th?, ngày nay các b?c ph? huynh th??ng s? d?ng trò ch?i này ?? con c?a h? rèn luy?n cách nhìn ?? v?t, luy?n t? v?ng v?i nhi?u ô vuông có hình ?nh ho?t hình ho?c các s? ??m khác nhau.

H??ng d?n ch?i game Bingo Online

H??ng d?n ch?i game Bingo Online
H??ng d?n ch?i game Bingo Online

Ti?p theo, ?? h??ng d?n cho anh em cách ?? ch?i Bingo d? hi?u và ??n gi?n nh?t, sau ?ây Zala88 s? g?i ??n nh?ng quy t?c c?ng nh? quá trình ?? ch?i m?t bàn Bingo Online nh? th? nào, c? th?:

Lu?t ch?i game Bingo 

Lu?t ch?i game Bingo
Lu?t ch?i game Bingo

Trong game Bingo Online, m?i ng??i ch?i s? ???c phát 2 ho?c nhi?u h?n là các t?m phi?u có 25 ô vuông t??ng ?ng v?i các s? hi?n th? t? 1-90 nh?ng t?i các n??c M? thì s? trên ô s? t? 1-75. M?i ng??i ch?i s? ???c kêu “Bingo” n?u có ?? 5 dòng, m?i dòng ???c t?o ra b?i các ?i?u ki?n sau:

  • 5 ô t?o thành 1 hàng ngang
  • 5 ô t?o thành 1 hàng d?c
  • 5 ô t?o thành 1 hàng chéo
  • 5 ô có 1 ?i?m ngay tâm và 4 ?i?m còn l?i n?m xung quanh tâm, ho?c ? 4 góc lá phi?u, hay 4 ô ch? c?n t? thành 1 hình vuông là ???c

T?i m?t s? sòng b?c Casino l?n ngoài ??i th?t thì ng??i ch?i có th? t? s?p x?p th? t? c?a các s?, nh?ng v?i hình th?c ch?i tr?c tuy?n thì không th? thay ??i, nên hãy s?n sàng l?ng nghe các con s? th?t k? tr??c khi ?ánh vào

Cách ch?i 1 ván c??c Bingo

Khi b?t ??u, ng??i ch?i s? ??a ra m?c ti?n c??c mà nhà cái ?ã quy ??nh ban ??u, sau ?ó s? phát phi?u ch?i và dò k?t qu?. Dealer s? th?c hi?n g?i s? ng?u nhiên, và ng??i ch?i ph?i ?ánh s? vào phi?u. ?? 5 dòng thì s? ???c hô “Bingo” và nh?n ???c ph?n th??ng. Tuy nhiên, nhà cái s? dò l?i k?t qu? t?m phi?u n?u nh? sai sót l?n ??u s? b? qua và ti?p t?c, n?u liên t?c kêu nh?ng không chính xác s? b? ph?t và x? thua cu?c.

Kinh nghi?m khi ch?i Bingo

Kinh nghi?m khi ch?i Bingo
Kinh nghi?m khi ch?i Bingo

Cu?i cùng là m?t s? nh?ng kinh nghi?m khi ch?i t?a game này mà nh?ng b?n tân th? c?n ph?i bi?t ?? mang l?i k?t qu? t?t:

  • Không nên ??t t?t tay cho l?n c??c ??u ho?c trong 1 bàn, vì t? l? may r?i r?t cao tr? khi có nh?ng v?n ?? gian l?n, n?u thua h?t s? không còn ti?n g? v?n
  • Nên gi? bình t?nh khi ch?i, vì vi?c thua liên t?c s? khi?n ng??i ch?i không còn minh m?n và m?t ki?m soát. Vì th? hãy ng?ng ?úng lúc n?u ?? có tr?i nghi?m t?t
  • L?a ch?n nhà cái uy tín ?? ch?i, anh em có th? ??ng ký ch?i t?i Bong88 ho?c SBOTOP ?ây là các th??ng hi?u ???c ?ánh giá cao trên th? tr??ng hi?n nay

Trên ?ây là nh?ng thông tin v? cách ?ánh Bingo dành cho nh?ng ai yêu thích và ?ang tìm hi?u v? trò ch?i thú v? này. Zala88 hy v?ng ?ây s? t?a game làm m?i m? h?n nh?ng phút giây gi?i lao c?a các b?n sau nh?ng gi? làm vi?c và h?c t?p. N?u c?n t? v?n và gi?i ?áp thêm thì ??ng ng?n ng?i liên h? ngay v?i Zala88.

Viết một bình luận