Keno | Cách ch?i Keno Online cho ng??i m?i b?t ??u

Keno m?t trò ch?i x? s? v?i cách ??t c??c vô cùng m?i l? và ?a d?ng, là th? lo?i ???c ?a chu?ng nh?t trên th? gi?i hi?n nay. ?? giúp anh em hi?u ???c cách ch?i th? nào, thì hãy cùng Zala88 ??n ngay v?i n?i dung sau ?ây.

Ngoài nh?ng hình th?c ch?i lô ?? truy?n th?ng hi?n nay, thì Keno nh? m?t làn gió m?i làm không ít ng??i ch?i h?ng thú và cu?ng nhi?t ?ng h? b?i m?c th??ng vô cùng lý t??ng. V?y cách ch?i nh? th? nào? bài vi?t d??i ?ây s? gi?i thích chi ti?t nh?t.

Keno là gì?

Keno là gì?
Keno là gì?

Keno là m?t d?ng x? s? ?n ti?n th?t có m?c th??ng cao, và có k?t qu? quay s? liên t?c t? 6h sáng ??n t?n 21h50 phút t?i. Vì th? nên, t?i các nhà cái l?n nh?, các thành viên ??u yêu thích và tham gia ??t c??c vô cùng sôi n?i.

Theo nh? tìm hi?u, thì trò ch?i này xu?t hi?n l?n ??u tiên t?i Trung Qu?c, sau ?ó mô hình này ???c phát tri?n r?ng rãi kh?p các châu l?c trên th? gi?i. V? cách ch?i thì ?ây là d?ng x? s? gi?ng nh? Bingo nh?ng hình ??t c??c l?i r?t khác nhau, nhi?u ng??i s? phát hi?n Keno r?t gi?ng v?i X? S? Vietlott ?ang làm m?a làm gió t?i th? tr??ng lô ?? trong nh?ng n?m g?n ?ây t?i Vi?t Nam.

Ch? c?n b? ra s? ti?n t? 10.000 VND ?? mua phi?u c??c và ch?n 20 s? trong t?ng t? 1 ??n 80. Ng??i ch?i s? nh?n ???c các kho?n th??ng t??ng ?ng v?i s? ti?n ??t c??c. C? h?i th?ng ??n 2 t? ??ng n?u nh? trúng 10 con s? d? ?oán.

H??ng d?n cách ch?i Keno Online

H??ng d?n cách ch?i Keno Online
H??ng d?n cách ch?i Keno Online

?? hi?u rõ v? cách ch?i Keno Online t?i các nhà cái uy tín, thì ??u tiên ng??i ch?i nên n?m rõ m?t s? nh?ng quy t?c c? b?n nh?t ?? áp d?ng th?c t? vào ván c??c. D??i ?ây Zala88 s? chia s? cách h??ng d?n d? hi?u nh?t dành cho ng??i m?i nh?p môn:

Cách ch?i Keno c? b?n nh?t

Cách ch?i Keno c? b?n nh?t
Cách ch?i Keno c? b?n nh?t

V? cách ch?i Keno c? b?n t?i nh?ng nhà cái d?a trên k?t qu? Vietlott, là m?i k? x? s? s? có kho?ng 20 s? ???c công b?, tùy vào s? l??ng mà ng??i ch?i ??t c??c bao nhiêu con s? nh?n ???c bao nhiêu ti?n. Ví d? mua 8 có s? là 10,20,60,80,55,44,88 n?u k?t qu? ra trúng nh? s? d? ?oán, ng??i ch?i s? nh?n ???c m?c th??ng ngay t?i tiêu chu?n ?ó. 

Các d?ng kèo c??c khác t?i nhà cái

Ngoài cách ch?i c? b?n trên, thì t?i các nhà cái uy tín SBOBET s? có nhi?u lo?i hình ??t c??c khác nhau trong Keno Online ?? ng??i ch?i có th? tùy ý l?a ch?n m?c th??ng và cách ch?i phù h?p nh?t. chi ti?t nh? sau:

C??c Tài X?u

Nghe s? qua nhi?u ng??i s? ngh? gi?ng nh? lo?i hình Tài X?u ? các sòng Casino, th?c t? thì hình th?c này c?ng t??ng ???ng nh? v?y nh?ng lu?t ch?i s? ch? l?y 1 s? làm chu?n là 810. N?u t?ng k?t qu? c?a 20 con s? l?n h?n 810 thì là c?a tài, ng??c l?i nh? h?n thì g?i là X?u.

C??c Ch?n L?

Ti?p theo là cách c??c Ch?n L?, hình th?c này vô cùng ??n gi?n ch? c?n c?ng t?ng 20 con s? k?t qu? ra là s? ch?n ho?c s? l? là ng??i ch?i ??t c??c ? c?a t??ng ?ng trúng th??ng. Ví d?: ng??i ch?i ??t c?a ch?n, và n?u t?ng s? là 816 thì s? ???c tính th?ng, n?u ra 715 thì b? tính thua. C?a l? c?ng t??ng t? nh? th?.

C??c Xiên

Có th? nói ?ây là ki?u c??c k?t h?p, ho?c c??c liên hoàn ??u ?úng, hình th?c này t??ng t? nh? trong bóng ?á. Ng??i ch?i s? ??t liên ti?p các hình th?c nh? Tài Ch?n, Tài l?, X?u Ch?n, X?u L?. Ví d?: 

 • C?a Tài Ch?n: là t?ng 20 s? l?n h?n 810, và các s? là s? Ch?n
 • C?a X?u L?: là t?ng 20 s? nh? h?n 810, và các s? là s? l?

C??c Ng? Hành 

?ây là cách c??c s? trong 1 ph?m vi quy ??nh trong Keno, s? có t?t c? 5 khung t??ng ?ng v?i ng? hành là Kim, M?c, Th?y, H?a, Th?. ?ây là hình th?c ???c nhi?u ng??i ?a chu?ng b?i có th? c??c ???c trên di?n r?ng, mà không c?n l?a ch?n s? c? th?. Chi ti?t v? các khung nh? sau:

 • Kim: T?ng k?t qu? 20 s? ph?i ? trong khung t? 210 – 695
 • M?c: T?ng k?t qu? 20 s? ph?i ? trong khung t? 696 – 763
 • Th?y: T?ng k?t qu? 20 s? ph?i ? trong khung t? 764 – 855
 • H?a: T?ng k?t qu? 20 s? ph?i ? trong khung t? 856 – 923
 • Th?: T?ng k?t qu? 20 s? ph?i ? trong khung t? 924 – 1410

L?u ý khi ch?i Keno Online

L?u ý khi ch?i Keno Online
L?u ý khi ch?i Keno Online

Cu?i cùng là m?t s? nh?ng l?u ý dành cho ng??i ch?i l?n ??u tham gia ho?c yêu thích Keno có th? tham kh?o nh? sau:

 • Nên n?m rõ các c??c, và nên ch?i th? mi?n phí ?? l?y kinh nghi?m
 • Nên l?a ch?n ?úng ph??ng pháp ?? ch?i 
 • Bi?t ?i?m d?ng m?i khi h?t v?n
 • Luôn gi? bình t?nh trong m?i ván c??c

Trên ?ây là nh?ng thông tin h??ng d?n v? cách ch?i Keno cho nh?ng ng??i ch?i m?i nh?p môn vào hình th?c cá c??c này. Zala88 hy v?ng v?i các chia s? trên s? giúp anh em hi?u h?n v? m?t lo?i hình ch?i m?i l? và s? th?ng l?n t?i các kèo c??c ? nhà cái. N?u còn th?c m?c hay câu h?i ??ng ng?n ng?i liên h? v?i Zala88, chúng tôi luôn s?n sàng chào ?ón và t? v?n cho m?i ng??i.

Viết một bình luận