R?ng H? | H??ng d?n ch?i R?ng H? chi ti?t nh?t

R?ng H? game bài ??t c??c d? ch?i d? trúng là m?t trong các th? lo?i ???c yêu thích nh?t ? các sòng b?c Casino h?p pháp trên th? gi?i. Hôm nay, Zala88 s? mang ??n nh?ng thông tin h??ng d?n v? cách ch?i chi ti?t nh?t dành cho nh?ng ai ?ang mu?n tìm hi?u.

Hi?n nay, v?i b? bài Tây 52 lá ng??i ch?i có th? t?o ra ???c các hình th?c ??t c??c ?a d?ng và không kém ph?n h?p d?n. Trong ?ó, R?ng H? là trò ch?i chi?m ???c nhi?u s? quan tâm và yêu thích b?i cách ch?i vô cùng ??n gi?n, xem ngay các n?i dung chính ? bài vi?t d??i ?ây.  

R?ng H? là gì?

R?ng H? là gì?
R?ng H? là gì?

R?ng H? hay còn có tên g?i khác là Dragon Tiger, ?ây là m?t trong nh?ng game bài ???c nhi?u ng??i ch?i yêu thích b?i tính ch?t ??y th? thách và s? th?ng thua ???c di?n ra vô cùng k?ch tính. Các b?n có th? ch?i th? lo?i này khi ??n v?i nh?ng sòng b?c Casino h?p pháp n?i ti?ng ? kh?p n?i trên toàn c?u.

V? cách ch?i c? b?n nh?t, thì R?ng H? ch? quy?t ??nh th?ng thu d?a trên các ch? s? trên các lá bài ?? xét th??ng. Nhìn s? qua thì ng??i ch?i có th? th?y cách xét ?i?m gi?ng v?i bài Baccarat, Poker nh?ng l?i ch?i c?a Dragon Tiger l?i ???c ?ánh giá là ??n gi?n và d? ti?p c?n h?n.

 Do trò ch?i này là m?t th? lo?i ??t c??c nên không ph? bi?n r?ng rãi t?i Vi?t Nam, nên ng??i ch?i ph?i ??n các sòng Casino l?n m?i có th? tr?i nghi?m. Nh?ng do s? phát tri?n c?a công ngh? Internet, nên hi?n nay các b?n có th? c??c ngay trên chính ?i?n tho?i c?a mình qua các nhà cái online ?? nh?n th??ng.

H??ng d?n ch?i R?ng H? d? hi?u nh?t

H??ng d?n ch?i R?ng H? d? hi?u
H??ng d?n ch?i R?ng H? d? hi?u

Ti?p theo sau ?ây, Zala88 s? g?i ??n các b?n nh?ng quy ??nh và h??ng d?n v? m?t ván ch?i R?ng H? chi ti?t nh?t, giúp b?n hi?u rõ v? lu?t l? và th?c hành t?t h?n khi b?t ??u vào cu?c ch?i.

Xét ?i?m trong trò ch?i

M?i lá bài s? có nh?ng s? ?i?m khác nhau, thì cách tính ?i?m c? th? nh? sau:

 • T? lá bài 2 ??n lá 10, thì s? ?i?m s? t??ng ?ng v?i s? trên lá bài
 • A (Át/Ách) s? t??ng ???ng s? ?i?m là 1
 • J,Q,K các lá bài hình ng??i s? t??ng ???ng theo s? ?i?m là 11,12,13

Cách c??c ti?n trong R?ng H?

V?i cách ??t c??c ti?n trong trò ch?i, này có 3 ô c??c chính và ng??i ch?i có quy?n l?a ch?n. Ngoài ra m?t s? nhà cái còn có nhi?u lo?i hình c??c khác nhau và s? ti?n t?i thi?u s? ???c nhà cái quy ??nh ngay t? ??u

 • C??c c?a H?: Khi lá bài ? c?a H? cao h?n c?a R?ng, thì ng??i ch?i s? ???c xét là chi?n th?ng và nh?n ???c m?c th??ng t? l? 1:1.
 • C??c c?a R?ng: Lá bài ? c?a R?ng chi?m s? ?i?m cao h?n, thì ng??i c??c ? c?a này c?ng s? nh?n ???c ti?n th??ng theo m?c 1:1
 • C??c c?a Tie: ?ây ???c g?i là c?a hòa, ng??i ch?i ??t c?a này s? nh?n ???c ti?n th??ng lên ??n 1:8 khi R?ng và H? b?ng nhau
 • C??c Ch?n/L?: ?ây là hình th?c c??c thêm ???c di?n ra ? m?t s? nhà cái khác, ? c?a này n?u b?n ??t ô H? có s? ch?n thì lúc ra k?t qu? ?úng d? ?oán thì s? ???c nh?n m?c ti?n th??ng t??ng ?ng và ng??c l?i bên R?ng c?ng v?y

Bên c?nh ?ó khi ch?i c??c Ch?n và L? t?i R?ng H? thì ? c?a b?n ??t, lá bài ra con s? 7 (không phân bi?t ch?t bài) thì ? ngay c?a ?ó s? b? tính thua.

Sau khi ??t c??c xong, thì Dealer s? b?t ??u chia bài v?i 8 b? bài ???c xáo tr?n ??ng trong chi?c h?p Blackjack, và lá ??u tiên trong m?t bàn m?i s? ???c b? ra riêng và ch? l?y 2 lá ti?p theo chia cho ván c??c. Ng??i ch?i s? có th?i gian kho?ng 15 giây ?? ??t, sau ?ó Dealer s? m? lá bài và h? th?ng s? tính ti?n th?ng ?? tr? cho ng??i ch?i.

Bí quy?t ch?i R?ng H? Online hi?u qu?

Bí quy?t ch?i R?ng H? hi?u qu?
Bí quy?t ch?i R?ng H? hi?u qu?

Hi?n nay nhi?u ng??i th??ng truy?n tay nhau nh?ng bí quy?t ng?m ?? ch?i R?ng H? online hi?u qu? ?? giành chi?n th?ng tr??c nhà cái, Zala88 s? t?ng h?p m?t s? nh?ng m?o hay sau ?ây:

 • Luôn gi? bình t?nh khi g?p ph?i nh?ng tr?n xui
 • Tìm hi?u th?t k? xác su?t ra chia bài c?a Dealer ?? ??a ra d? ?oán ?úng
 • Không nên ??t c?a hòa quá nhi?u
 • Bi?t ?i?m d?ng khi thua liên t?c ?? ki?m soát ???c s? v?n
 • Nên l?a ch?n nh?ng nhà cái uy tín trên th? tr??ng ?? ??t c??c

Nhà cái nào uy tín ?? ch?i R?ng H? Online?

Nhà cái nào uy tin ?? ch?i R?ng H??
Nhà cái nào uy tin ?? ch?i R?ng H??

?? giúp cho các b?n có th? bi?t thêm v? các nhà cái uy tín nh?t trên th? tr??ng hi?n nay thì Zala88 xin ???c g?i ??n nh?ng th??ng hi?u do chúng tôi làm ??i lý ?ang ???c nhi?u ng??i ?a chu?ng và có cam k?t ??m b?o minh b?ch nh?t t?i Vi?t Nam ?ó là:

 • Nhà cái Bong88 chuyên cá c??c các tr?n ??u bóng ?á, th? thao, Casino
 • Nhà cái SBOBET chuyên mang ??n nh?ng tr?n c??c v?i nhi?u th? lo?i ?a d?ng
 • Nhà cái SBOTOP có các hình th?c ??t c??c t?t nh?t và ?? uy tín cao
 • Nhà cái Sv388 n?i t? ch?c các tr?n c??c gà ?á và nhi?u th? lo?i Casino, game bài.

Ng??i ch?i có th? vào nh?ng chia s? trên ?? ti?n hành ??ng ký t?o tài kho?n và ti?n hành n?p ti?n ?? tr?i nghi?m trò ch?i, t?i m?i nhà cái s? có nhi?u ch??ng trình khuy?n mãi h?p d?n, vì th? hãy tham gia ngay nhé. N?u có thông tin nào c?n ???c gi?i ?áp, hãy liên h? ngay v?i Zala88 ?? ???c t? v?n và h??ng d?n.

Trên ?ây là nh?ng h??ng d?n v? cách ch?i R?ng H? chi ti?t nh?t dành cho các b?n. V?i nh?ng chia s? ? bài vi?t, Zala88 mong r?ng ?ây s? là m?t l?a ch?n h?p lý ?? nh?ng ai ?am mê ??t c??c có th? tham gia và tr?i nghi?m, chúc các b?n may m?n.

Viết một bình luận