Soi kèo ??u bóng Tolima vs America de Cali lúc 7h30 28/03

Bài vi?t soi kèo ??u bóng Tolima vs America de Cali lúc 7h30p ngày 28/03 s? là thông tin chính th?c mà chúng tôi mu?n mang ??n ? n?i dung chia s? hôm nay. Cùng ZALA88 tìm hi?u nh?ng ý ki?n nh?n ??nh t? chuyên gia m?i nh?t cho tr?n ??u này nhé!

Th?i gian v?a qua, chúng ta luôn b?t g?p nh?ng thông tin nh?n ??nh có l??t tìm ki?m cao nh?t trên Google, và v?i tr?n soi kèo gi?a Tolima vs America de Cali c?ng ?ang là tin t?c ?ình ?ám mà khá nhi?u anh em s?n ?ón. Do ?ó, m?i anh em cùng khám phá v?i https://zala88.com nhé!

C?p nh?t nh?n ??nh chu?n nh?t cho tr?n Tolima vs America de Cali

C?p nh?t nh?n ??nh chu?n tr?n Tolima vs America de Cali
C?p nh?t nh?n ??nh chu?n tr?n Tolima vs America de Cali

Ti?p n?i cho s? phát tri?n c?a mùa gi?i vô ??ch qu?c gia Colombia n?m nay, chúng ta cùng nhau h??ng ?ng s? góp m?t c?a Tolima vs America de Cali di?n ra vào lúc 7h30 sáng ngày 28/03 t?i sân v?n ??ng Estadio Manuel Murillo Toro. Là m?t fan cu?ng chính hi?u c?a b? môn bóng ?á ch?c ch?n anh em s? không th? b? l? tr?n ??u kh?c li?t này. 

Theo ZALA88 kh?o sát thì hi?n nay, ch? nhà Tolima ?ang n?m gi? v? trí c?c k? ?n ??nh t?i b?ng x?p h?ng m?i nh?t, ?ó là th? h?ng s? 3. S? h?u th? h?ng này khi?n “The Burgundy and Gold” t?o nên kho?ng cách khá xa so v?i ??i th? nhà America de Cali lên ??n 9 h?ng, ?ây g?n nh? là ?i?m báo d? ?oán s? là m?t th? thách vô cùng khó kh?n dành cho các v? khách n?m nay. 

N?u xét v? thành tích trong 5 tr?n ??u m?i nh?t, c? Tolima vs America de Cali ??u ch? mang v? 1 khúc ca kh?i hoàn mà thôi. D? nhiên ?ây không ph?i là l?n ??u tiên mà 2 ??i tuy?n này có c? h?i ??ng ?? v?i nhau. T?i l?ch s? tính t? n?m 2019 ??n nay, th?y trò nhà Torres Oliveros, Hernan cùng nh?ng ?oàn quân Juan Carlos Osorio tr?i qua 6 l?n ch?m m?t, thành tích ??t ???c là m?i ??i ??u có ???c 3 tr?n th?ng vinh quang. 

? l?n chi?n t?i ?ây, có th? nói r?ng s? là cu?c ??u không khoan nh??ng và m?i ??i h?a h?n s? t?o nên nh?ng cú hích m?i nh?t, ?n t??ng nh?t. N?u con s? ghi bàn ch? chênh l?ch 1 chín 1 m??i thì v?i l?i th? t?i sân nhà, Tolima v?n có nhi?u kh? n?ng ?? mang v? chi?n tích s?m nh?t tr??c “The Red Devils

??i hình ra sân d? ki?n tr?n ??u Tolima vs America de Cali

??i hình ra sân d? ki?n tr?n Tolima vs America de Cali
??i hình ra sân d? ki?n tr?n Tolima vs America de Cali

Nh? thông tin Chuyên m?c Soi Kèo Bóng ?á c?p nh?t thì trong ngày thi ??u 28/03 t?i ?ây, chúng ta s? ???c nhìn ng?m nh?ng v? anh hùng ??n t? 2 ??i tuy?n bóng ?á qu?c gia Tolima vs America de Cali, c? th? nh? sau:

  • ??i tuy?n Tolima: Montero, Gomez, Quinones, Balanta, Mosquera, Rios, Nieto, Trujillo, Caicedo, Plata, Hernandez.
  • ??i tuy?n America de Cali: Graterol, Mosquera, Gomez, Torres, Segura, Palacios, Paz, Hernandez, Lucumi, Quinones, Ramos.

Thông tin soi kèo bóng tr?n Tolima vs America de Cali

Soi kèo Tolima vs America de Cali 7h30p 28/03/2022
Soi kèo Tolima vs America de Cali 7h30p 28/03/2022

Sau l?n ?ón khách tr??c ??i th? AD Cali v?a qua, chúng ta có th? nhìn th?y ???c kh? n?ng thi ??u khá ?n ??nh c?a sân nhà Tolima. N?u xét r?ng h?n, Tolima ?ang h??ng ni?m vui t?i chu?i 16 tr?n sân nhà không thua, bao g?m 8 chi?n th?ng và 8 hòa. Do ?ó, n?u nhà cái áp d?ng m?c kèo ch?p lên ??n 1 trái thì ch? nhà Tolima v?n có c? h?i ghi bàn tr??c ??i khách. 

H?u h?t t?i 5/6 l?n ??ng m?t tr??c ?ó, k?t qu? mà ZALA88 ghi nh?n ???c ? sàn giao d?ch tài x?u là 2 ??i tuy?n này ??u mang v? d??i 2.5 bàn th?ng. Vì v?y, ? chuy?n làm khách t?i ?ây c?a America de Cali s? không quá b?t ng? n?u m?t l?n n?a x?y ra k?ch b?n t??ng t?, anh em có th? yên tâm khi ch?n l?a c?a x?u t?i ô c??c này. 

Chuyên gia d? ?oán k?t qu? tr?n ??u:

  • Hi?p 1: Tolima 1-1 America de Cali
  • C? tr?n: Tolima 2-1 America de Cali

Nh? v?y, ZALA88 ?ã c?p nh?t ??y ?? thông tin soi kèo ??u bóng Tolima vs America de Cali lúc 7h30p ngày 28/03 ? bài vi?t trên ?ây. Mong r?ng v?i nh?ng d? li?u này s? giúp anh em có ???c nh?ng quy?t ??nh sáng su?t, hãy luôn t? tin và t?a sáng nhé!

Viết một bình luận