Nh?n ??nh tr?n Millonarios vs Atletico Junior 8h ngày 31/03

Còn ch?n ch? gì mà không tham gia nh?n ??nh tr?n ??u gi?a Millonarios vs Atletico Junior v?i nh?ng thông tin quan tr?ng v? 2 ??i bóng ? ngay bài vi?t sau ?ây. Thông tin chi ti?t ???c th?c hi?n b?i Zala88.

??i ??u v?i top 1 là Millonarios trên sân khách là ?i?u không h? d? dàng cho Atletico Junior ? th?i ?i?m này. Vì th? ?? có nh?ng cái nhìn khách quan và t?ng quát h?n thì anh em nên xem qua nh?ng nh?n ??nh tr?n Millonarios vs Atletico Junior ? ngay n?i dung bài vi?t sau do https://zala88.com t?ng h?p.

T?ng quan nh?n ??nh tr?n Millonarios vs Atletico Junior

T?ng quan nh?n ??nh tr?n Millonarios vs Atletico Junior
T?ng quan nh?n ??nh tr?n Millonarios vs Atletico Junior

Tr?n ??u ti?p theo t?i gi?i V?QG Colombia ngay t?i sân El Campín, v?i nh?ng ?ánh giá t? các chuyên gia phân tích cho r?ng ?ây s? là cu?c ??i ??u k?ch tính và h?p d?n. Chính vì th? mà ng??i hâm m? không nên b? qua nh?ng nh?n ??nh tr?n Millonarios vs Atletico Junior ngay d??i ?ây.

Trong 12 tr?n ??u v?a qua thì Millonarios ?ã mang v? ???c m?t k?t qu? xu?t s?c v?i 26 ?i?m cho v? trí top 1 b?ng ??u. Có th? nói chi?n thu?t và tài c?m quân c?a ông Alberto Gamero vô cùng ch?t l??ng, ông ?ã kéo toàn ??i t? nh?ng lúc m?t l?i th? ??n khi ki?m soát hoàn toàn c?c di?n. D? ?oán v?i l?i th? sân chính, thì Millonarios s? b?c l? h?t s?c m?nh c?a mình khi chi?n v?i ??i khách.

X?p h?ng gi?a Millonarios vs Atletico Junior
X?p h?ng gi?a Millonarios vs Atletico Junior

Ngoài ra Zala88 còn t?ng h?p ???c, tình hình hi?n nay c?a Atletico Junior dù có ph?n ?n ??nh nh?ng không th? ??t phá. C? ??i ?ã ph?i n?m t?i v? trí th? 8 v?i 18 ?i?m ? m?t kho?ng th?i gian, và có th? chi?n thu?t t? ông Juan Cruz Real ?ang có nh?ng b?t c?p d?n ??n không th?ng nh?t ??i hình và khi?n toàn quân ch?u nh?ng s? th?t v?ng.

L?ch s? tr?n ??u gi?a Millonarios vs Atletico Junior

L?ch s? tr?n ??u gi?a Millonarios vs Atletico Junior
L?ch s? tr?n ??u gi?a Millonarios vs Atletico Junior

Xét qua các tr?n ??u v?a r?i thì ?oàn quân Millonarios ?ã t?o ra m?t cú s?c v?i thành tích có th? g?i là ?n t??ng, h? ?ã v??t qua nhi?u th? thách và ghi nh?n ??n m?t chu?i chi?n th?ng kéo dài t?i gi?i vô ??ch qu?c gia Colombia. Th? nên, v?i kèo ??u này thì các chuyên gia phân tích ??u cho r?ng kh? n?ng cao là chi?n th?ng s? giành cho ??i khách.

Bên kia chi?n tuy?n, thì Atletico Junior c?ng ?ang n? l?c h?t mình ?? b?i l?i vào cu?c ?ua top 4, nh?ng ??n th?i ?i?m này thì toàn ??i v?n ch?a th? th?c hi?n. V?i 3 th?ng 1 thua và 1 hòa, dù ???c xem là ?n ??nh nh?ng còn chênh l?ch 1 kho?ng khá xa so v?i ??i ch? nhà.

L?a ch?n kèo c??c t?t cho Millonarios vs Atletico Junior

T? l? kèo ??u Millonarios vs Atletico Junior
T? l? kèo ??u Millonarios vs Atletico Junior

Thông qua các phân tích và th?ng kê ? bài vi?t trên, thì nhìn chung ??i bóng Millonarios ???c xem là có kh? n?ng chi?n th?ng cao nh?t, nh?ng Atletico Junior tr??c ?ó c?ng t?ng không h? thua kém khi ??i ??u. Xem qua các d? ?oán kèo c??c d??i ?ây, ?? có cho mình m?t s? l?a ch?n chính xác, thông tin ???c Soi Kèo Bóng ?á chia s?:

??t Kèo Châu Á

Theo nh? nh?ng thông tin và nh?n ??nh ???c ?ánh giá t?ng quát bên trên, thì kh? n?ng cao Millonarios là ??i bóng có t? l? chi?n th?ng h?n c? Atletico Junior do phong ?? ?ang ??t ??nh và có nhi?u l?i th? v? sân l?n chi?n thu?t. 

Nên ch?n Millonarios -0.5.

??t Kèo Châu Âu

Nhìn t?ng th? thì ng??i ch?i c??c c?ng ng?m ?oán ???c, v?i th? l?c hi?n t?i thì top 1 b?ng ??u nh? Millonarios s? d? th? h?n r?t nhi?u khi ??i ??u v?i m?t Atletico Junior ?ang ng?p l?n và ch?a leo ???c top 4.

Ch?n Millonarios th?ng c? tr?n.

??t Kèo Tài X?u

Th?ng kê hi?n t?i c?a 2 ??i bóng có kh? n?ng ra x?u cao, do trung bình bàn th?ng trong tr?n ch? giao ??ng ? m?c 1-2 ?i?m. Trong ?ó, có 6/11 tr?n n? x?u v?i Atletico Junior và 9/11 ??i v?i Millonarios.

Ch?n kèo X?u.

Bên trên là nh?ng nh?n ??nh tr?n Millonarios vs Atletico Junior ???c di?n ra lúc 8h ngày 31/03 do Zala88 th?ng kê và chia s?. Chúc cho các anh em s? nhanh chóng ki?m ???c ti?n th??ng và th?ng tr?n l?n trong các l?n c??c ti?p theo ? t??ng lai.

Viết một bình luận