Sicbo | H??ng d?n ch?i game Sicbo online d? hi?u nh?t

Sicbo là m?t trong nh?ng trò ch?i xu?t hi?n t? lâu, và ???c nhi?u ng??i ch?i t?i các sòng b?c Casino n?i ti?ng trên th? gi?i ?a chu?ng. Cách ch?i c?a t?a game này c?ng vô cùng ??c ?áo, d??i ?ây là nh?ng h??ng d?n d? hi?u nh?t do Zala88 t?ng h?p và chia s?.

Các t?a game ?? xí ng?u luôn có m?t s?c hút mãnh li?t v?i nhi?u ng??i, nh?ng xác xu?t ???c t?o ra trong 1 ván c??c có s? h?p d?n và k?ch tính lôi cu?n s? tò mò c?a ng??i, và có th? nói Sicbo là game có ??y ?? nh?ng y?u t? ?ó. Cách ch?i nh? th? nào? thì các b?n ??n v?i n?i dung d??i ?ây. 

Sicbo là gì?

Sicbo là gì?
Sicbo là gì?

Sicbo hay còn g?i v?i cái tên thu?n Châu ÁTài X?u, ?ây là trò ch?i ??t c??c d?a trên 3 xí ng?u có 6 m?t t??ng ?ng v?i các ký hi?u s? t? 1 ??n 6. Qua ?ó, ng??i ch?i có th? l?a ch?n ô c??c mà mình d? ?oán s? th?ng và ng??i ?i?u khi?n s? b?t ??u l?c xí ng?u ?? ra k?t qu?.

Theo nh? dòng l?ch s?, thì trò ch?i này xu?t hi?n vào giai ?o?n Trung Qu?c c? ??i, v? sau nh? s? giao thoa kinh t? mà trò ch?i này ???c du nh?p ??n M? thông qua m?t ng??i dân nh?p c? Trung Qu?c. T? ?ó trò ch?i này ???c bi?t ??n nhi?u h?n và l?n ??u tiên vào n?m 2003 ?ã có m?t t?i sòng b?c Casino Las Vegas, chi?m ???c s? yêu thích c?a ?ông ??o ng??i ch?i.

?? tr?i nghi?m lo?i hình ??t c??c này, ng??i ch?i có th? ??n nh?ng sòng b?c n?i ti?ng và h?p pháp, n?i có vô vàn nh?ng trò ch?i thú v? khác có th? k? ??n nh? Baccarat, Poker, Roulette…Ngoài ra, b?n c?ng có th? ch?i tr?c tuy?n ?n ti?n th?t t?i nhà cái uy tín n?i ti?ng nh? Bong88, ho?c ch?i gi?i trí b?i các ?ng d?ng game ?i?n tho?i.

H??ng d?n cách ch?i game Sicbo online

H??ng d?n ch?i Sicbo Online
H??ng d?n ch?i Sicbo Online

??i v?i Sicbo thì lu?t ch?i c?a t?a game này không quá khó, ch? c?n ng??i tham gia bi?t ???c các ô c??c và ??t s? ti?n t??ng ?ng ?? ch? Dealer l?c xí ng?u, nh?ng trong 1 bàn có nh?ng quy t?c th? nào, thì m?i ng??i có th? tham kh?o nh?ng ý sau ?ây:

Lu?t Ch?i Sicbo

V? lu?t ch?i, thì game này không h? gi?i h?n s? l??ng ng??i tham gia, m?i thành viên ??t c??c vào ô d? ?oán và ch? Dealer ?n vào nút tung xí ng?u trong h?p, sau khi có k?t qu? s? ti?n hành trao gi?i cho ng??i ch?i có d? ?oán chính xác.

Quy t?c ?? xí ng?u

Quy t?c ?? xí ng?u
Quy t?c ?? xí ng?u

V? xí ng?u, thì nhà cái s? l?c v?i s? l??ng là 3 con, m?i m?t trên xí ng?u ??u ph?i th? hi?n rõ các ký hi?u t? 1 ??n 6. Bên c?nh ?ó còn m?t s? nh?ng quy t?c nh? sau:

 • N?u 1 con xí ng?u sau khi ?? n?m nghiêng ho?c ?è lên con khác thì nhà cái s? ti?n hành quay l?i, d? nhiên các vé c??c s? không b? xét ho?c hoàn tr?
 • Xí ng?u ph?i ??m b?o l?c ?? 3 l?n, n?u không ??t yêu c?u s? ???c th?c hi?n l?i ngay sau ?ó, và ng??i ch?i không ???c rút c??c
 • N?u nh? h? th?ng tính sai k?t qu? s? ???c ch?nh s?a l?i, và vé c??c s? ???c tính l?i
 • Trong tr??ng h?p ng??i ch?i b? thoát ra kh?i bàn c??c vì m?t k?t n?i, thì h? th?ng v?n s? tính t? ??ng d?a vào k?t qu? ?ã ??t tr??c ?ó, chi ti?t s? ???c hi?n th? t?i l?ch s? trò ch?i.

Các lo?i hình c??c c?a Sicbo

Ti?p theo là m?t s? lo?i hình c??c c?a trò ch?i này, v? t? l? s? do nhà cái ??a ra ho?c t?ng d?n qua các n?m, sau ?ây là m?t s? các lo?i hình c??c v?i m?c th??ng c? b?n nh?t trong trò ch?i này:

 • C??c Tài X?u: hình th?c có 2 lo?i c??c là Tài ho?c X?u. V?i c?a Tài thì t?ng xí ng?u ?? ra t? 11-17, còn c?a X?u thì t?ng ?? ra là 4-10. V?i m?c này có t? l? th??ng là 1:1
 • C??c s?: hình th?c c??c 1 s? c? th? s? xu?t hi?n trên 1 xí ng?u v?i m?c th??ng 1:1, c??c 2 s? thì 2:1, c??c 3 s? là 3:1 (l?u ý khi ch?n c??c ô này s? không ???c tính v?i b? ba ??ng nh?t)
 • C??c b? ba s? c? th?: 3 xí ng?u ?? ?? cùng 1 giá tr? c? th?. M?c th??ng 150:1
 • C??c b? ba s? ng?u nhiên: 3 xí ng?u ?? ra 3 s? gi?ng nhau b?t k?. M?c th??ng 24:1
 • C??c t?ng: M?i nhà cái th??ng s? ??a ra m?i m?c c??c t?ng khác nhau, và s? hi?n th? ngay trên bàn c??c cho ng??i ch?i l?a ch?n 
 • C??c s? ?ôi c? th?: 3 xí ng?u quay ra 2 s? gi?ng nhau c? th?. Th??ng 8:1
 • C??c s? ?ôi ng?u nhiên: 3 xí ng?u quay ra 2 s? gi?ng nhau b?t k?. Th??ng 5:1

M?t s? l?u ý khi ch?i Sicbo dành cho tân th?

M?t s? l?u ý dành cho tân th?
M?t s? l?u ý dành cho tân th?

Cu?i cùng là m?t s? nh?ng l?u ý dành cho các tân th? m?i gia nh?p vào Casino và tham gia tr?i nghi?m các trò ch?i mà Zala88 t?ng h?p nh? sau:

 • Nên xem các xác su?t c?a xí ng?u qua các ván tr??c ?ó ?? ??a ra l?a ch?n h?p lý
 • Nên ??t ti?n c??c phù h?p v?i tài chính và s? v?n hi?n có
 • Luôn gi? bình t?nh và phán ?oán chính xác qua t?ng vòng
 • N?u c?n t? v?n các thông tin và th?c m?c có th? liên h? v?i Zala88 ?? ???c gi?i ?áp

Trên ?ây là h??ng d?n cách ch?i game xí ng?u Sicbo d? hi?u nh?t dành cho các thành viên m?i và nh?ng b?n mu?n tìm hi?u v? trò ch?i. Zala88 hy v?ng v?i nh?ng chia s? trên, các b?n s? có th? m?t s? l?a ch?n lý t??ng v? nh?ng trò ch?i gi?i trí phù h?p v?i mình.

Viết một bình luận