Nh?n ??nh kèo bóng tr?n FC Ryukyu vs Tokyo Verdy 17h 30/03

Nh?n ??nh kèo bóng tr?n FC Ryukyu vs Tokyo Verdy lúc 17h00 ngày 30/03 ?ang là thông tin cá c??c ???c tìm ki?m nhi?u nh?t trong th?i gian v?a qua. Cùng ZALA88 tìm hi?u và phân tích k? h?n ? bài vi?t d??i ?ây nhé!

Soi kèo Fc Ryukyu vs Tokyo Verdy s? là n?i dung chính th?c mà chúng tôi mu?n mang ??n trong bài vi?t này, ?ây c?ng là thao tác c?c k? quan tr?ng giúp anh em có thêm may m?n khi tham gia ??t c??c vào tu?n t?i ?ây. Do ?ó, hãy nghiên c?u ngay bài vi?t sau ?ây cùng https://zala88.com nhé!

Nh?n ??nh bóng ?á m?i nh?t cho tr?n FC Ryukyu vs Tokyo Verdy

Nh?n ??nh bóng ?á m?i nh?t tr?n FC Ryukyu vs Tokyo Verdy
Nh?n ??nh bóng ?á m?i nh?t tr?n FC Ryukyu vs Tokyo Verdy

T?i sân v?n ??ng Tapic Kenso Hiyagon quy mô l?n t?i ?ây, chúng ta s? ???c th??ng th?c nh?ng màn ??u bóng ??n t? 2 ??i tuy?n khá n?i ti?ng ?ó là FC Ryukyu vs Tokyo Verdy s? di?n ra chính th?c vào ngày 30/03 cu?i tháng. Sau ?ây s? là nh?ng thông tin nh?n ??nh ?ã ???c t?ng h?p b?i Chuyên m?c Soi Kèo Bóng ?á c? th?:

Theo ZALA88 ???c bi?t thì t?i l?n ti?p ?ón các v? khách ??n t? Tokyo Verdy n?m nay, ch? nhà FC Ryukyu h?a h?n s? có nh?ng màn chào sân ??y ?n t??ng và khác bi?t nh?t. Tuy nhiên th?i gian g?n ?ây, các thành tích “nh?ng chi?n binh tham v?ng” khá th?m t? khi không có ???c b?t k? chi?n th?ng nào trong 5 l?n ra sân v?a qua

? phía bên kia chi?n tuy?n, dù ph?i làm khách th? nh?ng “The Verdy” ?ang có phong ?? thi ??u khá ?n ??nh, v?i k?t qu? s? h?u 3/5 chi?n th?ng g?n nh?t c?ng ?ã minh ch?ng cho nh?ng n? l?c mà h? ?ã c? g?ng trong su?t quãng ???ng dài. Trái ng??c v?i m?t ?oàn quân Tetsuhiro Kina ??u thua cu?c dù cho làm khách hay thi ??u t?i sân nhà thì không có lý do gì ng??i ch?i không ??t hy v?ng vào th?y trò Togashi Koichi n?m nay. 

D?a trên tin t?c mang ??n thì bên c?nh vi?c kh?o sát phong ?? g?n ?ây, thì gi?a FC Ryukyu vs Tokyo Verdy ?ã có khá nhi?u l?n ??ng ?? v?i nhau. Tiêu bi?u t?i 6 l?n m?i nh?t, ch? nhà FC Ryukyu ?ã may m?n ?em v? 3 chi?n th?ng cùng 2 tr?n hòa, còn v? khách Tokyo Verdy ch? h??ng tr?n duy nh?t 1 l?n th?ng mà thôi. T? ?ó, t?ng quan chúng ta có th? nhìn th?y ???c nh?ng kh? n?ng ngang tài ngang s?c và ?ây s? là tr?n chi?n khó mà phân bi?t th?ng b?i. 

T?ng h?p c?u th? thi ??u d? ki?n tr?n FC Ryukyu vs Tokyo Verdy

T?ng h?p c?u th? ra sân tr?n FC Ryukyu vs Tokyo Verdy
T?ng h?p c?u th? ra sân tr?n FC Ryukyu vs Tokyo Verdy

Trong chuy?n thi ??u lúc 17h00 ngày 30/03 t?i ?ây, chúng ta s? ???c nhìn ng?m nh?ng màn ?á bóng c?a các c?u th? n?i ti?ng và ??y ti?m n?ng nh?:

  • FC Ryukyu: Danny Carvajal, Takayuki Fukumara, Yusuke Murase, Ryohei Okazaki, Reo Yamas Shita, Keita Tanaka, Ri Young jik.
  • Tokyo Verdy: Yuya Sato, Koki Anzai, Akira, Colin Killoran, Ryoji Fukui, Kazuki Anzai, Masaki Chugo, Alan Pinheiro, Bruno Coutinho, Shuto Minami.

Soi kèo tr?n ?á bóng gi?a FC Ryukyu vs Tokyo Verdy

Soi kèo FC Ryukyu vs Tokyo Verdy 17h00 30/03/2022
Soi kèo FC Ryukyu vs Tokyo Verdy 17h00 30/03/2022

T?i ??u tr??ng J.League 2 t?i ?ây, dù ???c thi ??u t?i chính sân nhà c?a mình nh?ng FC Ryukyu l?i không có ???c phong ?? thi ??u trong th?i gian g?n ?ây. Qua nh?ng thành tích hi?n t?i thì ch? nhà n?m nay c?n ph?i trau d?i và c? g?ng nhi?u h?n n?a. Chính vì v?y, v?i m?c kèo ch?p ?n ??nh là 0.96*0*0.92 l?n này thì anh em nên ??t ni?m tin vào các v? khách nhà Tokyo Verdy

B?i vì s? d?ng l?i ch?i ch?m rãi ?? b?o toàn t?m vé c?a mình mà trong các l?n ch?m m?t ? kèo tài x?u, ZALA88 ghi nh?n khá ít bàn th?ng ???c x?y ra. ? m?c trung bình ch? mang v? 1 bàn th?ng thì kh? n?ng n? x?u ?ang chi?m t?n 83.33%. Do ?ó, chuyên gia khuyên ng??i ch?i hãy thông minh ??t c?a x?u trong 90 phút thi ??u t?i ?ây. 

Chuyên gia d? ?oán t? s? k?t qu? tr?n ??u:

  • FC Ryukyu 1-1 Tokyo Verdy (hi?p 1)
  • FC Ryukyu 1-3 Tokyo Verdy (c? tr?n)

Thông tin trên ?ây là nh?ng nh?n ??nh kèo bóng tr?n FC Ryukyu vs Tokyo Verdy lúc 17h00 ngày 30/03ZALA88 mu?n mang ??n. Chúc anh em có th?t nhi?u may m?n và thành công trong l?n tham gia này nhé!

Viết một bình luận