Nh?n ??nh gi?i bóng m?i nh?t tr?n Mexico vs M? 9h00 25/03

Nh?n ??nh gi?i bóng m?i nh?t tr?n Mexico vs M? lúc 9h00 ngày 25/03 s? là thông tin ?ang ???c khá nhi?u ?ông ??o h?i viên quan tâm ??n trong th?i gian v?a qua. V?i s?c nóng mãnh li?t nh? hi?n t?i thì anh em ??ng nên b? qua bài vi?t hôm nay nhé!

S? thành công c?a th? thao bóng ?á online ngày càng phát tri?n m?t cách m?nh m?, nh?t là d??i th?i n?n công ngh? 4.0 ?ang ???c tôn vinh nh? hi?n nay. V?i nh?ng bi?n ??ng c?a tr?n ??u bóng gi?a Mexico vs M? ngày 25/03, ch?c h?n anh em ?ang tìm ki?m cho mình m?t thông tin chính xác nh?t, hãy cùng theo dõi ngay v?i https://zala88.com nhé!

Nh?n ??nh kh? n?ng tr?n ??u bóng Mexico vs M?

Nh?n ??nh kh? n?ng tr?n Mexico vs M?
Nh?n ??nh kh? n?ng tr?n Mexico vs M?

B??c vào th? tr?n này, ?t h?n c? ch? nhà Mexico hay nh?ng v? khách ??i M? c?ng ?ã và ?ang trong tâm th? chu?n b?, s?n sàng chi?n ??u trên m?i m?t tr?n, quy?t chi?n giành v? t?m vé ?i ti?p vào vòng trong. Và ngay sau ?ây là nh?ng ?ánh giá, nh?n ??nh mà anh em c?n n?m rõ b?i Chuyên m?c Soi Kèo Bóng ?á chia s?:

Nh?n ??nh kh? n?ng thi ??u c?a Mexico

Theo ZALA88 ???c bi?t thì ? cu?c ?? s?c t?i ?ây, “nh?ng ng??i anh em nh?” s? ra sân thi ??u v?i t? cách là ??i ch? nhà. Trong 5 tr?n g?n ?ây, phong ?? c?a Mexico không còn d?i dào nh? nh?ng ngày tháng ??u mùa gi?i n?a, nh?ng th? hi?n ngày m?t y?u d?n ?i. C? th? nh?t tr??c m?t Chile hay Canada b? so y?u th? h?n thì h? c?ng ph?i ra v? trong k?t qu? thua cu?c. 

Tính ??n nay, th?y trò HLV Gerardo Martino v?n không ???c ?ánh giá cao v? tài l?c c?ng nh? b?n l?nh thi ??u, ?i?m y?u này ???c th? hi?n rõ nh?t t?i các chuy?n hành quân thi ??u t?i sân khách. N?u tính 10 chuy?n làm khách thì có ??n 5 l?n Mexico nh?n ph?i th?t b?i, li?u v?i l?n thi t?i sân nhà t?i ?ây thì Mexico có th? xoay chuy?n ???c tình th? ch?ng?

Nh?n ??nh kh? n?ng thi ??u c?a M?

Nh?n ??nh kh? n?ng ra sân c?a M?
Nh?n ??nh kh? n?ng ra sân c?a M?

Trái ng??c v?i ch? nhà, M? g?n ?ây ?ang s? h?u m?t giao di?n thi ??u khá ?n t??ng và b?t m?t. Nh?ng cu?c ?? s?c v?a qua, “các c?u th? sao & s?c” ??u mang v? thành tích ??y kh? quan và tích c?c khi có ??n 3/5 chi?n tích th?ng l?i. ?i?u này ??ng ngh?a r?ng, vi?c ??t ni?m tin cho th?y trò HLV Gregg Berhalter vào tr?n ??u t?i ?ây là vi?c làm hoàn toàn có c? s?. 

Trong 6 cu?c ch?m m?t v?i nhau k? t? n?m 2018 ??n nay, có ??n 4 tr?n M? ?ã mang v? khúc ca kh?i hoàn m?t cách thuy?t ph?c v?i t? s? lên ??n 2-0. Tuy nhiên, li?u r?ng ?oàn quân nhà Mexico có th? t?n d?ng và khai thác h?t l?i th? ??n t? thánh ??a c?a mình hay không? Hay m?t l?n n?a nh? vào l?i ch?i thông minh mà M? tr? thành ?ng c? viên sáng giá nh?t. 

Soi kèo m?i nh?t cho tr?n bóng Mexico vs M?

Soi kèo Mexico vs M? 9h00 25/03/2022
Soi kèo Mexico vs M? 9h00 25/03/2022

T?i vòng lo?i World Cup khu v?c B?c, Trung M? và Caribe 2022 t?i ?ây, chúng ta s? ???c ch?ng ki?n nh?ng màn chào sân c?a các ông l?n ??n t? 2 ??i tuy?n n?i ti?ng trên Th? Gi?i ?ó là Mexico vs M?, t?i sân v?n ??ng Estadio Azteca tr??c s? góp m?t c?a các c?u th? sau:

  • Mexico: Ochoa, Gallardo, Araujo, Montes, Alvarez, Lomo, Rodriguez, Herrera, Lozano, Jimenez, Corona.
  • M?: Turner, Robinson, Aaronson, Dest, Zimmerman, Adams, McKennie, Brooks, Reyna, Pulisic, Sargent.

D?a trên nh?ng s? li?u mà ZALA88 mang ??n, chúng ta có th? nhìn nh?n ???c s? chênh l?ch v? phong ?? c?ng nh? kh? n?ng thi ??u ? ngày 25/03 t?i ?ây gi?a 2 ??i. Do ?ó, d??i s? th?ng nh?t c?a các nhà nh?n ??nh ??a ra m?c soi kèo sau ?ây:

  • Soi kèo tài x?u: 0.93*2/2.5*0.91
  • Soi kèo Châu Á: 0.87*0/0.5*0.99
  • Soi kèo Châu Âu: 2.17*2.96*3.10

D? ?oán k?t qu? c? tr?n ??u là: Mexico 1-2 M?

Thông tin bài vi?t v?a r?i là nh?ng nh?n ??nh gi?i bóng m?i nh?t tr?n Mexico vs M? lúc 9h00 ngày 25/03ZALA88 mu?n g?i ??n. Chúc anh em có nhi?u may m?n và thành công t?i tr?n ??u này nhé!

Viết một bình luận