D? ?oán kèo ??u Estonia vs C?ng hòa Síp 12h00 ngày 25/03

D? ?oán kèo ??u Estonia vs C?ng hòa Síp lúc 12h00 ngày 25/03 ?ang ???c khá nhi?u anh ??t ni?m tin và tham gia cho tr?n chi?n này. N?u b?n ?ang có ý ??nh ??t c??c t?i vòng ??u này ?ây thì hãy cùng ZALA88 tìm hi?u k? h?n v? bài vi?t sau ?ây nhé!

Tr??c gi? tr?n ??u di?n ra bóng ?á, hàng lo?t các tin t?c nh?n ??nh và soi kèo luôn xu?t hi?n dày ??c trên các ph??ng ti?n xã h?i. Và v?i cu?c ??ng ?? gi?a Estonia vs C?ng hòa Síp ngày 25/03 t?i ?ây c?ng không n?m trong vùng ngo?i l?. Do ?ó, chúng tôi s? c?p nh?t nhanh chóng ngay t?i https://zala88.com này nhé!

Nh?n ??nh bóng ?á m?i nh?t cho tr?n Estonia vs C?ng hòa Síp

Nh?n ??nh tr?n ??u bóng Estonia vs C?ng hòa Sip
Nh?n ??nh tr?n ??u bóng Estonia vs C?ng hòa Sip

Vào lúc 12h00 ngày 25/03 s?p t?i, t?i vòng ??u cho gi?i vô ??ch bóng ?á các qu?c gia châu Âu 2020, Estonia vs C?ng hòa Síp s? có cu?c g?p g? v?i nhau t?i sân v?n ??ng Le Coq Arena c?a ch? nhà Estonia n?m nay. N?u anh em ?ang mong ch? m?t d?u ?n m?i trên làng th? thao bóng ?á Châu Âu thì tr?n ??u này s? ?áp ?ng ??y ?? các nhu c?u m?t cách tr?n v?n nh?t.

Theo ZALA88 tìm hi?u thì Estonia b? ?ánh giá là m?t trong nh?ng ??i tuy?n còn non y?u t?i th? tr??ng bóng ?á Châu Âu. Th? nh?ng, m?i khó kh?n ch?a bao gi? ?ánh g?c h?, và d? nhiên th?i gian g?n ?ây, “nh?ng chi?c s? mi xanh” ?ang có nh?ng ti?n b? rõ r?t. L?n th?ng ??m tr??c ?oàn quân nhà Belarus v?i t? s? cách bi?t 2-0 ?ã nói lên tinh th?n thi ??u c?a ch? nhà. 

V? phía ??i th? bên kia sân c?, C?ng hòa Síp hi?n t?i ch? ?ang ??ng th? h?ng s? 3 nh?ng t?m vé l?t vào vòng ??u n?m nay chính là m?t trong nh?ng b??c ngo?c l?n c?a cu?c ??i “The White and Blues”. Tuy nhiên so v?i m?t ??u mùa ??y r?c l?a thì trong 5 tr?n g?n ?ây, th?y trò HLV Nikos Kostenoglou ch? toàn ra v? trong cay ??ng, ?i?u này không ng?ng khi?n h?i viên hoang mang và lo s? ? ngày chi?n ti?p theo. 

Soi kèo ??u cho tr?n bóng Estonia vs C?ng hòa Síp

Soi kèo Estonia vs C?ng hòa Síp 12h00 25/03/2022
Soi kèo Estonia vs C?ng hòa Síp 12h00 25/03/2022

D?a trên con s? Chuyên m?c Soi Kèo Bóng ?á th?ng kê, không ch? t?i l??t theo dõi mà ? các sàn giao d?ch cá c??c, chúng tôi còn ghi nh?n s? l??ng kh?ng thành viên tham gia. Tr??c nh?ng nghiên c?u c?a các nhà phân tích, soi kèo, ZALA88 c?p nh?t nh?ng d? ?oán kèo ??u nh? sau:

Soi kèo ??u Châu Á cho tr?n Estonia vs C?ng hòa Síp

Hi?n nay, nhà cái ?ang áp d?ng m?c kèo ch?p handicap cho tr?n chi?n Estonia vs C?ng hòa Síp1.04*0/0.5*0.76. So v?i m?t ??i th? ?ang không có tình hình ?n ??nh thì ?ây chính là c? h?i ?? th?y trò Karel Voolaid s?m ghi bàn và có s? ?i?m cao nh?t cho h? th?ng mình. 

Ngoài ra, v?i v? trí ?n áp t?i b?ng x?p h?ng m?i nh?t càng khi?n cho Estonia có ???c t?m vé c?c k? tin t??ng trong lòng khán gi? theo dõi. H?n n?a, vi?c s? h?u hàng công ch?c ch?n ??y kinh nghi?m c? xát càng giúp ??i tuy?n này chi?n th?ng d? dàng.

Ch?n: Estonia

Soi kèo ??u tài x?u cho tr?n Estonia vs C?ng hòa Síp

Soi kèo tài x?u tr?n Estonia vs C?ng hòa Sip
Soi kèo tài x?u tr?n Estonia vs C?ng hòa Sip

? sàn giao d?ch tài x?u, d??i tình hình này thì nhà cái ?ang s? d?ng m?c 1.00*2.00*2.78. Theo t?ng h?p trong các l?n ch?m m?t t?i l?ch s?, thì s? bàn th?ng trung bình ??u có ???c 4 l?n rung l??i tr? lên. Vì v?y, anh em l?a ch?n c?a tài cho tr?n ??u này là hoàn toàn h?p lý. 

Không nh?ng th?, chính vì l?i ch?i t??ng ??i ch?m rãi ít nghiêng v? t?n công nên các chuyên gia d? ?oán k?t qu? hi?p 1 và chung cu?c nh? sau:

  • D? ?oán t? s? hi?p 1: Estonia 1-0 C?ng hòa Síp
  • D? ?oán t? s? c? tr?n: Estonia 3-1 C?ng hòa Síp

Sau ?ây, ZALA88 s? c?p nh?t ??i hình d? ki?n ra sân c?a Estonia vs C?ng hòa Síp ngày 25/03 chi ti?t là:

  • Estonia: M. Aksalu, H. Pürg, M. Lilander, M. Paskotši, K. Vassiljev, I. Antonov, M. Poom, R. Alliku, B. Vaštšuk, R. Sappinen, K. Õigus.   
  • C?ng hòa Síp: J. Pavlenka, O. Kúdela, O. ?el?stka, J. Bo?il, P. Kade?ábek, V. Darida, A. Barák, L. Provod, T. Sou?ek, J. Jankto, T. Holeš. 

Nh? v?y, ZALA88 ?ã mang ??n thông tin d? ?oán kèo ??u Estonia vs C?ng hòa Síp lúc 12h00 ngày 25/03 ??y ?? và chi ti?t nh?t ? bài vi?t này. Hy v?ng v?i nh?ng thông tin trên ?ây s? giúp anh em có ???c ph?n kèo c??c nh? ý nh?t. 

Viết một bình luận