Soi kèo chu?n nh?t tr?n Panama vs Honduras lúc 8h05 25/03

Soi kèo chu?n nh?t tr?n Panama vs Honduras lúc 8h05 ngày 25/03 cùng các nhà nghiên c?u bóng ?á s? là thông tin chính mà ZALA88 mu?n mang ??n ? bài vi?t hôm nay. Cùng theo dõi chúng tôi ?? s?m có ???c tin t?c h?u ích nh?t nhé!

G?n ?ây, cá ?? bóng ?á tr?c tuy?n ?ang tr? thành m?t xu th? không th? thi?u trên th? tr??ng gi?i trí ngày nay. Trong ?ó, chúng ta không th? không nh?c ??n tr?n chi?n gi?a Panama vs Honduras di?n ra ngày 25/03 s?p t?i. Do ?ó, ?? bi?t thêm thông tin chi ti?t, anh em hãy cùng tìm hi?u ngay v?i https://zala88.com nhé!

Soi phong ?? thi ??u tr??c gi? G tr?n Panama vs Honduras

Soi phong ?? tr?n bóng Panama vs Honduras
Soi phong ?? tr?n bóng Panama vs Honduras

T?i vòng lo?i World Cup khu v?c B?c, Trung M? và Caribê 2022 n?m nay, toàn th? h?i viên ?ang ngóng ch? và h??ng ?ng các tr?n ??u bóng ?á c?a các nhà ??i tuy?n l?ng danh. Và cu?c chi?n ?ang ???c s?n lùng nhi?u nh?t hi?n nay ?ó là vòng ??i ??u gi?a Panama vs Honduras ngày 25/03 s?p t?i. Sau ?ây là nh?ng ý ki?n ?ánh giá phong ?? c?a 2 ??i tuy?n này t?i Chuyên m?c Soi Kèo Bóng ?á nh? sau:

Theo ZALA88 ???c bi?t thì trong nh?ng n?m g?n ?ây, Honduras không còn là ??i th? ?áng ?a thích c?a ch? nhà Panama. V?a qua, th?y trò ch? nhà “th?y tri?u ??” ?ang th? hi?n phong ?? thi ??u khá th?t th??ng khi ch? mang v? 2 chi?n th?ng trong 5 chuy?n hành quân g?n nh?t

V? phía bên ??i khách l?i càng t?i t? h?n, “chi?n binh ch? H” nhà Honduras toàn thua trong 5 tr?n ??u liên ti?p g?n nh?t. ?i?u này càng cho th?y s? b?t bát trong c? phong ?? l?n tinh th?n thi ??u. V?i l?n hành quân xa nhà t?i ?ây không còn là ?i?m t?a v?ng ch?c, khi?n cho ?oàn quân Hernán Darío Gómez d? ?oán có nhi?u kh? n?ng ra v? trong 2 bàn tay tr?ng. 

Soi ý ki?n nh?n ??nh tr?n bóng Panama vs Honduras

Soi ý ki?n nh?n ??nh tr?n Panama vs Honduras
Soi ý ki?n nh?n ??nh tr?n Panama vs Honduras

Nh? tin t?c tính t? n?m 2017 ??n nay, gi?a 2 ??i tuy?n này ?ã tr?i qua 5 l?n ?? s?c v?i nhau, k?t qu? có ???c là Honduras s? h?u 3 chi?n th?ng, 1 tr?n hòaduy nh?t 1 l?n Panama có th? c?t ???c khúc ca v? vang. Bên c?nh ?ó, vi?c làm khách c?a Honduras trên sân nhà c?a HLV Thomas Christiansen s? là n?i kh?ng ho?ng l?n vì ??i tuy?n này không có ???c thành tích t?t trên sân khách. 

Chính vì v?y, vi?c nh? vào l?i th? sân nhà c?ng nh? có ???c k? n?ng thi ??u chuyên môn cao mà các chuyên gia nh?n ??nh Panama có nhi?u kh? n?ng ?? ghi bàn trong th?i gian s?m nh?t. Trong chuy?n ??i ??u này, chúng ta s? ???c g?p g? các g??ng m?t thi ??u t?i sân Estadio Rommel Fernandez nh? sau:

  • ??i Panama: Mejia, Peralta, Cummings, Miller, Luis Rodriguez, Carrasquilla, Quintero, Ayarza, Yanis, Blackburn, Barcenas.
  • ??i Honduras: L.Lopez, Figueroa, Leveron, Alvarez, Rodriguez, Acosta, A.Lopez, Benavidez, Garcia, Bengtson, Elis.

Soi kèo bóng chu?n cho tr?n Panama vs Honduras

Soi kèo Panama vs Honduras 8h05p 25/03/2022
Soi kèo Panama vs Honduras 8h05p 25/03/2022

Khách quan mà nói, vi?c ch?ng ki?n s? chi?n th?ng Jamaica hay El Salvador ? l?n ??u v?a qua ?ã kh?ng ??nh ???c v? th? ch?c ch?n c?a ch? nhà Panama t?i l?n ??u ?ang c?n k? này. Theo nh? ý ki?n th?ng nh?t, ZALA88 s? c?p nh?t b?ng t? l? kèo cùng d? ?oán k?t qu? t? s? tr?n bóng này nh? sau:

  • T? l? kèo Châu Á: 0.78*0.5/1*1.08
  • T? l? kèo Châu Âu: 1.61*4.80*3.50
  • T? l? kèo tài x?u: 0.93*2/2.5*0.91

Chuyên gia d? ?oán k?t qu? chung cu?c tr?n ??u Panama 2-0 Honduras

Trên ?ây là thông tin soi kèo chu?n nh?t tr?n Panama vs Honduras lúc 8h05 ngày 25/03ZALA88 t?ng h?p ??y ?? nh?t. Mong r?ng, trên con ???ng ??t c??c t?i ?ây, chúng tôi s? tr? thành ng??i b?n ??ng hành cùng anh em nhé!

Viết một bình luận