Ý ki?n soi kèo tr?n bóng Jamaica vs El Salvador 7h00 25/03

Ý ki?n soi kèo tr?n bóng Jamaica vs El Salvador 7h00 25/03 ? bài vi?t hôm nay ??m b?o s? không ?? anh em ph?i th?t v?ng trên hành trình cá c??c c?a mình. Cùng ZALA88 theo dõi n?i dung sau ?ây ?? có ???c nh?ng tin t?c có ích nh?t nhé!

? l?n ch?m m?t di?n ra gi?a Jamaica vs El Salvador ngày 25/03 t?i ?ây, các chuyên gia d? ?oán ?ây là cu?c chi?n ngang tài ngang s?c, h?a h?n mang ??n nh?ng cú ?á khác bi?t nh?t t? ??u mùa ??n nay. Vì v?y, n?u mu?n ???c bi?t thêm chi ti?t, anh em hãy theo dõi ngay cùng https://zala88.com nhé!

?ánh giá phong ?? g?n ?ây c?a Jamaica vs El Salvador

?ánh giá phong ?? g?n ?ây tr?n Jamaica vs El Salvador
?ánh giá phong ?? g?n ?ây tr?n Jamaica vs El Salvador

Theo ZALA88 kh?o sát thì t?i 5 l??t ?? s?c g?n nh?t cùng các ??i tuy?n ? vòng ??u v?a qua, ch? nhà Jamaica ?ang có phong ?? thi ??u khá b?t bát. C? th? trong 5 l?n xu?t hi?n, “nh?ng chàng trai Reggae” ?ã ra v? v?i 2 bàn tay tr?ng, các tr?n chi?n th?ng ??u nghiêng v? phía ??i th? m?t cách không còn gì ?? c?u ch?a. 

Tr??c th?m bóng l?n, phía bên kia ??i th? El Salvador may m?n có ???c duy nh?t 1 tr?n th?ng trong 5 tr?n g?n nh?t. Nh? vào l?n t?n công d? d?i l?n ?ó mà “La Selecta” s?m mang v? chi?n tích tr??c ??i th? Honduras v?i t? s? cách bi?t 2-0. ?ây là chi?n tích khá hi?m hoi trong l?ch s? thi ??u c?a ??i khách này, b?i l? tr??c ?ó El Salvador t?ng có phong ?? thi ??u c?c k? th?m h?i. 

T?ng h?p ý ki?n nh?n ??nh cho tr?n bóng Jamaica vs El Salvador

Ý ki?n nh?n ??nh tr?n Jamaica vs El Salvador
Ý ki?n nh?n ??nh tr?n Jamaica vs El Salvador

Nh? Chuyên m?c Soi Kèo Bóng ?á chia s? thì t?i vòng lo?i World Cup khu v?c B?c, Trung M? và Caribê 2022, El Salvador s? có chuy?n hành quân xa nhà ?? g?p g? các anh em nhà Jamaica t?i sân v?n ??ng qu?c gia Singapore. Tình th? ngày càng tr?c tr? và m?i th? không còn ??n gi?n nh? ban ??u, nh?ng k?t qu? ngoài mong mu?n tr??c Peru hay Costa Rica ?ã khi?n cho th?y trò HLV Paul Hall ngày càng th?t th?. 

Th? nh?ng, v?i ý ki?n m?i nh?t t? các nhà nh?n ??nh hàng ??u Th? Gi?i, Jamaica v?n ???c ?ánh giá cao h?n khi thi ??u t?i sân nhà. N?u làm khách là m?t ?i?u khó kh?n v?i ?oàn quân Hugo Pérez thì vi?c khai thác t?i ?a t?i v? trí thi ??u l?i là m?t v?n ?? khá thu?n l?i cho ch? nhà n?m nay. Do ?ó, Jamaica s? là g??ng m?t sáng s?a cho t?m vé t?i ?ây. 

D??i ?ây là danh sách ??i hình thi ??u d? ki?n c?a tr?n Jamaica vs El Salvador ngày 25/03 ???c ZALA88 t?ng h?p nh? sau:

  • ??i Jamaica: Blake, Lowe, Powell, Moore, Lawrence, Bailey, Williams, Turgott, Nicholson, Reid, Burke.
  • ??i El Salvador: Gonzalez, Zavaleta, Tamacas, Larin, Gomez, Roldan, Portillo, Ceren, Monterroza, Rivas, Rugamas.

Soi kèo chu?n nh?t cho tr?n ??u Jamaica vs El Salvador

Soi kèo Jamaica vs El Salvador 7h00 25/03/2022
Soi kèo Jamaica vs El Salvador 7h00 25/03/2022

Không ch? có ???c ?u ?i?m t?t nh?t ??n t? thánh ??a c?a mình mà t?i l?ch s? thi ??u, Jamaica còn ch?ng t? ???c b?n l?nh thi ??u c?c k? thu hút tr??c m?t El Salvador khó kh?n. Hi?n nay, nhà cái ?ang ??a ra ? kèo ch?p v?i m?c ??t là 0.83*0/0.5*1.03 thì v?i s? th? hi?n ?n t??ng trong th?i gian suýt sao này s? giúp Jamaica có nhi?u c? h?i ghi bàn. 

Ch?n: Jamaica

Bên c?nh ?ó, sàn giao d?ch tài x?u c?ng ?ang ghi nh?n s? l??t h?i viên tham gia kh?ng cho tr?n Jamaica vs El Salvador ngày t?i ?ây. N?u không có quá nhi?u bi?n ??ng thì nhà cái v?n là áp d?ng m?c ??t ra là 0.86*2*0.98. Th?c t? ghi nh?n, c? 5 l?n El Salvador và Jamaica g?p nhau t? n?m 2012 ??n nay ch? xu?t hi?n t?i ?a 2 pha l?p công, do ?ó hãy nhanh chóng l?a ch?n c?a x?u n?u b?n mu?n mang v? chi?n tích l?n này. 

Ch?n: c?a x?u

D? ?oán k?t qu? tr?n ??u di?n ra gi?a Jamaica vs El Salvador:

  • Hi?p 1: Jamaica 1-0 El Salvador
  • C? tr?n: Jamaica 2-1 El Salvador

T?t c? thông tin trên ?ây là nh?ng ý ki?n soi kèo tr?n bóng Jamaica vs El Salvador lúc 7h00 ngày 25/03ZALA88 mu?n g?i g?m ??n anh em. V?i nh?ng chia s? này, chúng tôi mong r?ng s? giúp con ???ng cá c??c c?a toàn th? h?i viên ngày m?t th?nh v??ng h?n nhé!

Viết một bình luận