Cách t?i SV388 | H??ng d?n cách download SV388 cho IOS & Android

Cách t?i SV388 ?ng d?ng ?á gà tr?c tuy?n ?ang làm m?a làm gió ? các c?ng ??ng anh em ?am mê gà ch?i. Cùng Zala88.com ??n ngay v?i nh?ng ?u ?i?m n?i b?t và cách download App v? ?i?n tho?i nhanh nh?t ? bài vi?t sau.

Hi?n nay, do m?t s? nh?ng ???ng link ??ng nh?p nhà cái cá c??c th??ng b? ch?n ho?t ??ng nên vi?c chuy?n sang ?ng d?ng trên ?i?n tho?i là gi?i pháp t?t nh?t. Bài vi?t s? h??ng d?n cách t?i SV388 dành cho 2 dòng ?i?n tho?i IOS và Android nhanh nh?t, giúp ng??i ch?i d? dàng ??t c??c.

Gi?i thi?u v? ph?n m?m SV388

Gi?i thi?u v? ph?n m?m SV388
Gi?i thi?u v? ph?n m?m SV388

Ph?n m?m thu?c s? h?u c?a nhà cái ?á gà tr?c tuy?n SV388, là m?t trong nh?ng gi?i pháp giúp ng??i ch?i d? dàng ??ng nh?p và ??t c??c. Cùng v?i nh?ng tính n?ng n?i b?t không thua kém v?i trang web chính th?c nên nhi?u anh em th??ng có xu h??ng tìm cách t?i SV388 v? máy h?n vi?c truy c?p website.

Hi?n nay, nhà cái ?ã h? tr? cho 2 dòng ?i?n tho?i ph? bi?n là IOS Android có th? cài ??t và t?i App SV388. Nh?ng do ?ng d?ng không ???c xu?t b?n trên các Store c?a ?i?n tho?i nên anh em ph?i t?i t? ??i lý c?a SV388, ??m b?o uy tín và không gây h?i cho các thông tin cá nhân trên ?i?n tho?i.

Cách t?i SV388 trên IOS

Cách t?i SV388 trên IOS
Cách t?i SV388 trên IOS

??u tiên, ?? ?ng d?ng SV388 t?i v? ?i?n tho?i h? ?i?u hành IOS. Thì ?i?n tho?i c?a anh em ph?i ??m b?o ?? dung l??ng và ph?i c?p nh?t phiên b?n 11.0 tr? lên. ?? có th? ch?i game và theo dõi thu?n ti?n h?n có th? t?i SV388 IPhone, IPad,…có tiêu chu?n hình ?nh ??p và khung hình l?n s? mang ??n nh?ng tr?i nghi?m t?t h?n.

Sau ?ây là cách t?i SV388 cho IOS:

LINK T?I SV388 CHO IOS

 • B??c 1: Truy c?p vào ???ng link t?i ?ng d?ng
 • B??c 2: Nh?n “T?i xu?ng” trên khung giao di?n
 • B??c 3: Vào Cài ??t b?o m?t, ch?n m?c “?ng d?ng không rõ ngu?n g?c
 • B??c 4: Nh?n “Cho phép ?ng d?ng ho?t ??ng” là xong

?? giúp anh em có th? tìm hi?u cách t?i SV388 chi ti?t h?n, thì sau ?ây Zala88 s? h??ng d?n các b??c ???c di?n gi?i chính xác nh?t:

 • B??c 1: Truy c?p vào ???ng link t?i ?ng d?ng

Bài vi?t ?ã chia s? ???ng link t?i ph?n m?m SV388, anh em s? d?ng IPhone có th? nh?n vào link ?? ??n m?c t?i ngay. L?u ý ch? vào link bên trên, và không ???c s? d?ng ???ng truy?n khác tránh b? l?a ??o.

 • B??c 2: Nh?n “T?i xu?ng” trên khung giao di?n

T?i giao di?n sau khi truy c?p link, anh em s? nhìn th?y bi?u t??ng c?a nhà cái, và k? bên là m?c “T?i xu?ng”. Click vào m?c ?ó và ch? ??i, máy s? h?i có mu?n t?i ?ng d?ng trên Internet không, anh em hãy b?m ch?p thu?n nhé.

 •   B??c 3: Vào Cài ??t b?o m?t, ch?n m?c “?ng d?ng không rõ ngu?n g?c”

??n ph?n này, do ?ng d?ng không ???c t?i t? Store nên nó s? b? l?u vào m?c “?ng d?ng không rõ ngu?n g?c” trong ph?n Cài ??t b?o m?t. Vì th? anh em hãy click vào ?ây và tìm ki?m App v?a t?i v?.

 • B??c 4: Nh?n “Cho phép ?ng d?ng ho?t ??ng” là xong

Sau khi tìm th?y, thì nh?n “Cho phép ?ng d?ng ho?t ??ng” và bi?u t??ng c?a nhà cái s? ???c cài ??t ngoài màn hình c?a ?i?n tho?i. Ch? c?n click vào và ??ng nh?p thì có th? ??n v?i nhà cái nhanh chóng.

Cách t?i SV388 trên Android

Cách t?i SV388 trên Android
Cách t?i SV388 trên Android

Cách t?i SV388 APK, trên h? ?i?u hành Android thì c?ng t??ng t? nh? IPhone, nh?ng n?i dung có chút thay ??i. Các máy có th? ch?i ?ng d?ng nhanh và hi?u qu? nh?t là các dòng ?i?n tho?i Samsung, Oppo, Xiaomi,…

Ti?p theo là cách t?i SV388 Android

LINK T?I SV388 CHO ANDROID

 • B??c 1: Truy c?p vào ???ng link ???c chia s?
 • B??c 2: T?i giao di?n, ch?n “ T?i xu?ng” ?? ti?n hành cài ??t
 • B??c 3: Vào ph?n “Cài ??t Chung” và tìm ?ng d?ng v?a t?i
 • B??c 4: C?p quy?n “Tin c?y” cho ?ng d?ng ?? hoàn thành cài ??t

?? anh em có th? hi?u cách t?i SV388 chính xác h?n, thì sau ?ây là ph?n h??ng d?n chi ti?t nh?t:

 • B??c 1: Truy c?p vào ???ng link ???c chia s?

Anh em n?u s? d?ng các ?i?n tho?i Android thì nên s? d?ng ???ng link ? m?c này nhé. Không nên truy c?p vào link khác ?? tránh g?p ph?i nh?ng ??i t??ng x?u mu?n hack thông tin ?i?n tho?i.

 • B??c 2: T?i giao di?n, ch?n “ T?i xu?ng” ?? ti?n hành cài ??t

??n b??c này, anh em s? nhìn th?y m?c “T?i xu?ng” trên giao di?n, hãy click ch?n và ch? ??i máy h?i có mu?n t?i ?ng d?ng t? Internet không. V?i m?t s? máy s? có câu tr? l?i khác nhau, nh?ng t?ng quan là nên “Ch?p thu?n” ho?c “Yes”.

 • B??c 3: Vào ph?n “Cài ??t Chung” và tìm ?ng d?ng v?a t?i

B??c này ?ã khác bi?t h?n so v?i IPhone, nên anh em nên làm theo nh? sau: ??n m?c Cài ??t, sau ?ó bên Cài ??t chung, ti?p ??n là Qu?n lý thi?t b?, t?i ?ây hãy tìm ?ng d?ng v?a m?i t?i v?.

 • B??c 4: C?p quy?n “Tin c?y” cho ?ng d?ng ?? hoàn thành cài ??t

Sau khi tìm ???c ?ng d?ng, hãy c?p quy?n “Tin c?y” ?? máy có th? cài ??t trên ?i?n tho?i. Cu?i cùng ch? c?n vào màn hình và ch?n bi?u t??ng nhà cái, là có th? ??ng nh?p tài kho?n, ti?n hành ??t c??c.

?u ?i?m c?a ?ng d?ng SV388

?u ?i?m c?a ?ng d?ng SV388
?u ?i?m c?a ?ng d?ng SV388

D??i ?ây là m?t s? ?u ?i?m n?i b?t nh?t c?a ph?n m?m SV388 ?i?n tho?i, mà Zala88 chia s? cho anh em có th? tham kh?o và bi?t thêm nh?:

 • Giao di?n ??n gi?n, hình ?nh ??p, d? s? d?ng
 • Có th? th?c hi?n n?p và rút ti?n t?i SV388
 • Luôn có các khuy?n mãi h?p d?n t?i SV388
 • T?c ?? ch?y ?n ??nh, không gi?t lag
 • S? d?ng tài kho?n ??ng nh?p SV388 trên website ?? truy c?p c?p vào ?i?n tho?i
 • ??m b?o ?? b?o m?t cao, và tính riêng t? c?a tài kho?n

Trên ?ây là các thông tin v? cách t?i SV388 v? ?i?n tho?i IOS và Android nhanh nh?t hi?n nay. Zala88 mong r?ng anh em s? có nh?ng phút giây th? giãn và d? dàng truy c?p nhà cái m?i lúc m?i n?i.

Viết một bình luận