??i lý SV388 | SV288 – SSV288 -SVV288 Link vào ??i lý SV388 uy tín nh?t

??i lý SV388 là m?t trong nh?ng l?nh v?c ki?m thu nh?p c?c k? h?p d?n ??i v?i nh?ng anh em thành viên nhà cái mu?n ??ng ký tham gia. Cùng Zala88 tìm hi?u nh?ng thông tin và l?i ích ???c chia s? ? bài vi?t d??i ?ây.

Hi?n nay ?ang có nh?ng ???ng link qu?n tr? b? ch?n khi?n cho các ??i lý SV388 g?p nhi?u khó kh?n khi không th? ho?t ??ng kinh doanh t?i c? s? c?a mình. Vì th? nhà cái ?ã cung c?p nh?ng ???ng link m?i hoàn toàn uy tín ?? h? tr? anh em, chi ti?t v? link s? ???c ?? c?p ? n?i dung sau ?ây:

??i lý SV388 là gì?

??i lý sv388 là gì?
??i lý sv388 là gì?

??i lý SV388 hay còn ???c g?i v?i tên là Agent SV388, là m?t hình th?c ho?t ??ng t? ch?c các tr?n c??c và thu hút các thành viên tham gia trên h? th?ng c?a nhà cái SV388. Sau khi ??ng ký tham gia s? ???c ch?n các c?p b?c khác nhau, tùy vào l??ng v?n mà anh em có, m?i b?c s? ???c h??ng nhi?u quy?n l?i t? th?p ??n cao. N?u nh? tình hình giao d?ch luôn ??m b?o ?n ??nh và có s? ng??i ch?i ??t c??c trung thành, thì hoa h?ng dành cho ??i lý s? cao ng?t ng??ng. 

M?t s? nh?ng c?p b?c hi?n nay mà anh em có th? tìm hi?u và quan tâm là:

 • Super Master: ?ây là ??i lý c?p cao t?i nhà cái, có th? tuy?n nhi?u các tuy?n ??i lý c?p d??i, và s? ???c nh?n ti?n hoa h?ng cùng v?i các chính sách khuy?n mãi h?p d?n t?i SV388
 • Master: Là m?t tuy?n ??i lý d??i c?p Super Master, và có quy?n tuy?n các Agent ?? t?ng thêm l?i nhu?n. Vì s? ti?n ?? ??ng ký cho v? trí này khá cao, nên anh em có th? cân nh?c ho?c liên h? v?i Zala88 ?? bi?t thêm chi ti?t
 • Agent: ?ây là m?t c?p ??i lý nh? t?i nhà cái, và ch? ???c tìm ki?m các thành viên tham gia ??t c??c, hoa h?ng s? ???c nh?n tùy vào l??ng giao d?ch c?a thành viên. Bên c?nh ?ó, c?ng có th? h??ng ???c các chính sách ?u ?ãi khác.

SV288 – SSV288 – SVV288 link vào trang qu?n tr? uy tín

sv288-ssv288-svv288 link vào trang qu?n tr?
sv288-ssv288-svv288 link vào trang qu?n tr?

Link qu?n tr? là website dành cho các Agent có th? ??ng nh?p và ki?m soát tình hình c?a ??i lý SV388. C? 3 ???ng link SV288 – SSV288 – SVV288 ??u thu?c quy?n s? h?u c?a nhà cái, vì th? anh em không c?n ph?i lo v? s? uy tín. Và cam k?t r?ng ???ng link trên không có nh?ng v?n ?? nh? b? ch?n làm ?nh h??ng ??n quá trình xây d?ng cho anh em. 

Link vào ??i lý SV388 m?i nh?t:

Cách ??ng nh?p ??i lý SV388

Cách ??ng nh?p ??i lý SV388
Cách ??ng nh?p ??i lý SV388

Qua nh?ng thông tin ???c gi?i thi?u bên trên, n?u nh? anh em mu?n ??ng nh?p tài kho?n ??i lý SV388 thì có th? xem qua các b??c h??ng d?n d??i ?ây c?a Zala88:

 • B??c 1: Truy c?p ???ng link vào nhà cái
 • B??c 2: ?i?n ??y ?? thông tin theo form ??ng nh?p
 • B??c 3: Nh?n ghi nh? n?u nh? c?n cho l?n ??ng nh?p ti?p theo
 • B??c 4: Ch?n ngôn ng? và nh?n “??ng Nh?p”

Sau khi th?c hi?n thành công, nhà cái s? ??a tài kho?n c?a anh em nào ph?n h? s? bao g?m h??ng d?n ho?t ??ng và ph? bi?n v? m?c quy ??i ti?n, hoa h?ng, m?c ??t c?c m? ??i lý, và các công vi?c c?n thi?t kh?i nghi?p. Ch? c?n th?c hi?n theo h??ng d?n là anh em ?ã có th? ki?m l?i nhu?n r?i

Công vi?c c?a ??i lý SV388

Công vi?c c?a ??i lý sv388
Công vi?c c?a ??i lý sv388

N?i dung sau ?ây s? nói rõ h?n v? công vi?c c?n làm c?a m?t ??i lý SV388 khi chính th?c vào ho?t ??ng ?? giúp anh em d? hình dung và có cái nhìn t?ng quan khi tham gia nhà cái làm m?t Agent:

 • Qu?n lý thành viên ??t c??c
 • Th?c hi?n các giao d?ch n?p và rút ti?n SV388 cho thành viên
 • Gi?i quy?t các v?n ?? phát sinh trong quá trình tham gia
 • Ph? bi?n các ch??ng trình khuy?n mãi c?a nhà cái ??n thành viên
 • T? ch?c nh?ng ??t khuy?n mãi t?i ??i lý
 • Th?c hi?n các chính sách thu hút thành viên ??n tham gia ??t c??c

Hoa h?ng dành cho ??i lý

Hoa h?ng dành cho ??i lý sv388
Hoa h?ng dành cho ??i lý sv388

Ti?p theo là nh?ng thông tin v? m?c hoa h?ng dành cho các Agent t?i SV388. Các anh em có th? theo dõi b?ng thông tin d??i ?ây và tìm hi?u nh?ng chính sách m?i c?a nhà cái:

STT ?i?m quy ??i 

(VN?/?i?m)

M?c ti?n c?c 1000 ?i?m 

(VN?)

Hoa h?ng theo tu?n (%) Hoa h?ng theo tháng (%)
1 15.000 15.000.000 0.25 1
2 20.000 20.000.000 0.5 2
3 25.000 25.000.000 0.75 3
4 30.000 30.000.000 1 4

L?u ý: Trong ?ó hoa h?ng theo tu?n ???c tính trên t?ng ti?n giao d?ch, còn hoa h?ng theo tháng ???c tính trên t?ng s? ti?n thua. Bên c?nh ?ó t?ng s? ti?n giao d?ch c?a ??i lý ???c tính trên s? l?n th?ng ho?c thua, không tính k?t qu? hòa

Hi?n nay, khi tham gia ??i lý các anh em s? ???c h??ng chính sách hoa h?ng lên ??n 1.25% trên t?ng s? ti?n giao d?ch m?i ngày và hoàn tr? ??n 5% cho t?ng s? ti?n c??c thua ? 1 tháng ??u

Hoa h?ng s? ???c tính 1 tu?n 1 l?n tr??c 20h ch? nh?t h?ng tu?n và phát ti?n th??ng 5 tu?n 1 l?n tr??c 20h ngày th? 2 c?a tu?n th? 5, và s? ???c chuy?n ti?n v? tài kho?n theo các hình th?c nh? Internet banking, th? ngân hàng,.. Vì th? anh em nên l?u ý th?i gian nh?n th??ng nhé.

Bài vi?t trên ?ây ?ã chia s? nh?ng thông tin v? ??i lý SV388, kèm theo các ???ng link SV288SSV288SVV288 vào trang qu?n tr? uy tín nh?t dành cho anh em. Zala88 mong r?ng anh em s? xây d?ng ???c m?t c? s? phát tri?n t?t và ki?m thêm thu nh?p c?c cao t?i nhà cái.

Viết một bình luận