??ng ký SV388 | H??ng d?n ??ng ký tài kho?n SV388 chi ti?t nh?t

??ng ký SV388 b?ng cách nào? là m?t trong nh?ng câu h?i ???c nhi?u anh em quan tâm nh?t hi?n nay. Zala88 s? g?i ??n nh?ng b??c h??ng d?n ??n gi?n và nhanh nh?t ? bài vi?t d??i ?ây cho anh em ?am mê ?á gà tr?c tuy?n

V?i nh?ng chính sách ti?n th??ng h?p d?n c?a nhà cái ?á gà tr?c tuy?n dành cho các thành viên tham gia, ?ã thu hút ???c không ít s? quan tâm tìm hi?u c?a nhi?u anh em v? cách ??ng ký SV388. ?? bi?t thêm các thông tin chi ti?t hãy xem ngay nh?ng n?i dung ???c chia s? sau ?ây 

Link ??ng ký tài kho?n SV388

Hi?n nay, do các ???ng link ??ng nh?p nhà cái SV388 th??ng b? ch?n do nhà m?ng nên anh em s? không th? truy c?p website chính th?c. Bên c?nh ?ó, do l??ng ??ng ký m?i ngày c?ng ?ang t?ng nhanh nên khi?n nh?ng ???ng link th??ng b? gi?t lag.

Hi?u ???c ?i?u ?ó, nên zala88.com xin chia s? m?t link truy c?p dùng ?? ??ng ký tài kho?n SV388 nhanh nh?t dành cho các anh em có nhu c?u tham gia ??t c??c t?i nhà cái, và ti?t ki?m ???c nhi?u th?i gian, có c? h?i nh?n ???c nh?ng khuy?n mãi h?p d?n t?i SV388:

LINK ??NG KÝ 1 | LINK ??NG KÝ 2

H??ng d?n ??ng ký tài kho?n SV388

Form ??ng ký SV388
Form ??ng ký SV388

Ti?p theo ?? giúp cho anh em có th? ??ng ký SV388 tài kho?n nhanh nh?t mà không g?p các v?n ?? khó hi?u. Zala88.com s? h??ng d?n các b??c sau ?ây:

 • B??c 1: Truy c?p vào ???ng link ??ng ký bên trên
 • B??c 2: Ch?n m?c “??ng ký” trên giao di?n
 • B??c 3: Nh?p ??y ?? các thông tin trên Form
 • B??c 4: Ki?m tra và g?i xác nh?n cho nhà cái.

N?u nh? anh em ch?a th? th?c hi?n thành công các b??c trên, có l? do ch?a có ?áp ?ng chính xác yêu c?u c?a nhà cái. D??i ?ây s? là nh?ng b??c h??ng d?n chi ti?t, ?? giúp anh em có th? hình dung d? dàng:

B??c 1: Truy c?p vào ???ng link ??ng ký bên trên

?? th?c hi?n b??c ??u tiên, anh em hãy click vào ???ng link ??ng ký ???c bài vi?t chia s? bên trên ?? truy c?p. Và không nên click vào ???ng link khác ?? tránh nh?ng ??i t??ng x?u mu?n l?y c?p tài kho?n

B??c 2: Ch?n m?c “??ng ký” trên giao di?n

Sau khi click vào link thì s? th?y m?c “??ng ký” n?m ? góc trên c?a giao di?n. Ch?n vào m?c ?ó thì form m?u s? hi?n ra màn hình

B??c 3: Nh?p ??y ?? các thông tin trên Form

T?i ?ây, anh em nên nh?p thông tin th?t chính xác, và ?áp ?ng ??y ?? yêu c?u c?a form. Các thông tin nh? H? tên, S? ?i?n tho?i, Email s? là d? li?u xác th?c tài kho?n quan tr?ng nh?t c?a anh em khi mu?n làm các giao d?ch sau này. 

Bên c?nh ?ó, anh em nên ch?n m?c quy ??i ?i?m phù h?p v?i s? v?n c?a mình v?i 15K/20K/25K, tên ??ng nh?p và m?t kh?u hãy ch?n các thông tin d? nh? nh?ng ph?i ?áp ?ng yêu c?u b?o m?t tài kho?n mà nhà cái ?? ra.

B??c 4: Ki?m tra và g?i xác nh?n cho nhà cái.

Th?c hi?n hoàn t?t các b??c trên, thì hãy ki?m tra th?t chính xác nh?ng thông tin mình v?a nh?p và ch?p nh?n ?i?u kho?n t?i nhà cái. Cu?i cùng là g?i xác nh?n ?? form ??n h? th?ng và nhân viên s? c?p tài kho?n cho anh em.

Cách ??ng nh?p SV388 nhanh nh?t

Cách ??ng nh?p SV388 nhanh nh?t
Cách ??ng nh?p SV388 nhanh nh?t

Và khi ?ã có tài kho?n trong tay, thì anh em có th? th?c hi?n ??ng nh?p SV388 ngay, l?u ý r?ng ph?i ch? xác th?c thành công c?a nhà cái, thì anh em m?i kích ho?t ???c tài kho?n nhé, link ??ng nh?p vào nhà cái s? ???c chia s? d??i ?ây:

?? th?c hi?n ??ng nh?p, c?ng vô cùng ??n gi?n, hãy làm theo b??c h??ng d?n nh? sau:

 • B??c 1: Click vào link ??ng nh?p ???c chia s? bên trên
 • B??c 2: T?i giao di?n ??ng nh?p thông tin “Tài kho?n” và “M?t kh?u”
 • B??c 3: Ch?n “??ng nh?p” ?? truy c?p nhà cái
 • B??c 4: Tìm ki?m các tr?n ?á gà ngay

Khuy?n mãi khi ??ng ký SV388

Khuy?n mãi khi ??ng ký SV388
Khuy?n mãi khi ??ng ký SV388

??i v?i nh?ng thành viên v?a gia nh?p và ??ng ký tài kho?n SV388, s? có c? h?i nh?n ???c nhi?u khuy?n mãi SV388 và ph?n quà h?p d?n. Nh? hi?n nay, nhà cái ?ang có các ch??ng trình dành cho thành viên m?i nh? sau:

 • Th??ng n?p 100% cho l?n n?p ti?n ??u tiên
 • Khuy?n mãi 15% giá tr? th? n?p h?ng ngày
 • Th??ng 50% khi n?p hàng tu?n

Quên m?t kh?u ??ng ký SV388 c?n làm gì?

Quên m?t kh?u ??ng ký SV388 c?n làm gì?
Quên m?t kh?u ??ng ký SV388 c?n làm gì?

Vi?c hay quên m?t kh?u và chuy?n th??ng x?y ra ??i v?i các anh em thành viên lâu n?m, có thói quen hay l?u m?t kh?u trên máy. ??n khi m?t ?i?n tho?i ho?c c?p nh?t l?i thì không th? vào ???c n?a.

Cách t?t nh?t ?? anh em có th? l?y l?i m?t kh?u là truy c?p vào link nhà cái ch?n m?c “Quên m?t kh?u” và làm theo h??ng d?n ?? l?y l?i tài kho?n. Ho?c có th? liên h? v?i SV388 nhân viên c?a nhà cái s? giúp c?p l?i m?t kh?u nhanh nh?t và không t?n th?i gian

L?u ý khi ??ng ký SV388

L?u ý khi ??ng ký SV388
L?u ý khi ??ng ký SV388

Cu?i cùng là m?t s? nh?ng l?u ý quan tr?ng cho anh em, khi mu?n ??ng ký tham gia vào nhà cái SV388:

 • Không ??ng ký nhi?u tài kho?n ?? nh?n khuy?n mãi t?i nhà cái
 • Cung c?p ??y ?? thông tin ?? xác th?c tài kho?n
 • Không cung c?p tài kho?n và m?t kh?u cho b?t k? ai
 • Liên h? v?i Zala88 n?u nh? không th? ??ng nh?p sau khi ??ng ký tài kho?n ?? ???c h? tr? k?p th?i

Bài vi?t trên ?ây ?ã nêu rõ nh?ng cách h??ng d?n ??ng ký SV388 ??n gi?n và chi ti?t nh?t dành cho anh em. Zala88 chúc các anh em s? ??t ???c nhi?u thành qu? ? các tr?n c??c và ki?m ???c s? ti?n l?i c?c l?n t? nhà cái.

Viết một bình luận