Tin t?c kèo bóng Real Oviedo vs Fuenlabrada lúc 3h30 27/03

Tin t?c kèo bóng Real Oviedo vs Fuenlabrada lúc 3h30p ngày 27/03 s? là thông tin then ch?t mà ZALA88 mu?n mang ??n cho anh em ? bài vi?t hôm nay. Cùng chúng tôi khám phá tr??c khi b??c vào nh?ng màn cá c??c t?i cu?c chi?n này nhé!

Trong cu?c ?ua ti?n ??n gi?i La Liga 2021/2022 n?m nay, chúng ta cùng tìm hi?u nh?ng nh?n ??nh cùng soi kèo Real Oviedo vs Fuenlabrada trong ngày 27/03 s?p t?i ?ây. ?ây ???c xem là nh?ng tin t?c quan tr?ng ?nh h??ng không nh? vào k?t qu? t?i các sàn giao d?ch cá c??c mà anh em tham gia, cùng theo dõi v?i https://zala88.com nhé!

Tìm hi?u phong ?? tr??c tr?n c?a Real Oviedo vs Fuenlabrada

Tìm hi?u phong ?? tr??c tr?n Real Oviedo vs Fuenlabrada
Tìm hi?u phong ?? tr??c tr?n Real Oviedo vs Fuenlabrada

T?i gi?i h?ng 2 Tây Ban Nha n?m nay, chúng ta l?i ???c g?p g? và th??ng th?c nhi?u màn so tài h?p d?n c?a các chi?n binh. Trong ?ó, vào lúc 3h30p ngày 27/03 t?i ?ây, Fuenlabrada s? có cu?c hành quân ??n th?m sân nhà c?a Real Oviedo t?i sân v?n ??ng Carlos Tartiere. Tr??c khi xông tr?n, m?i anh em cùng chúng tôi tìm hi?u phong ?? tr??c tr?n b?i Chuyên m?c Soi Kèo Bóng ?á t?ng h?p sau ?ây:

  • Real Oviedo: g?n ?ây, “nh?ng nhà tiên tri” ?ang có ???c phong ?? thi ??u khá ?n, dù không quá n?i b?t nh?ng m?i th? v?n còn trong t?m ki?m soát t??ng ??i t?i. Chi?n th?ng 2/5 tr?n v?a qua ?ã ph?n nào nói lên kh? n?ng thi ??u c?a th?y trò José Ángel Ziganda trong tr?n chi?n t?i ?ây. Hi?n t?i, ??i tuy?n này ?ang ??ng t?i v? trí th? 8 sau khi tr?i qua 32 tr?n ??u. 
  • Fuenlabrada: trái ng??c v?i ch? nhà thì các v? khách nhà Fuenlabrada ?ang r?i vào tình tr?ng th?t th? khi mà ch? có ???c 1 chi?n l?i ph?m t?i 5 l?n ra sân g?n nh?t. Dù ???c ?ánh giá khá cao ? ??u mùa nh?ng g?n ?ây “nh?ng anh hùng áo tr?ng” ?ang không có ???c thành qu? ghi nh?n tích c?c t? gi?a mùa cho ??n hi?n t?i. 

Ý ki?n nh?n ??nh m?i nh?t cho tr?n Real Oviedo vs Fuenlabrada

Ý ki?n nh?n ??nh cho tr?n Real Oviedo vs Fuenlabrada
Ý ki?n nh?n ??nh cho tr?n Real Oviedo vs Fuenlabrada

Theo ZALA88 kh?o sát thì t?i chuy?n ??i ??u v?i Fuenlabrada ?ang không có ???c phong ?? thi ??u ?n ??nh thì s? không quá khó kh?n ?? ch? nhà Real Oviedo mang v? th?ng l?i s?m. Th? nh?ng t?i l?ch s? ? 5 tr?n ??i ??u g?n nh?t, ?oàn quân th?y trò HLV José Ramón Sandoval có ???c 1 tr?n th?ng còn l?i là 4 tr?n hòa cu?c. ?ó là k?t qu? b?t b?i t? n?m 2019 và li?u n?m nay l?ch s? có ???c l?p l?i. 

Nh? ý ki?n ?óng góp c?a nhà nh?n ??nh hàng ??u Th? Gi?i, d? ?oán kh? n?ng ghi bàn c?a ch? nhà Real Oviedo chi?m t? l? cao lên ??n 51%, ??i khách chi?m 20%29% t? l? ghi bàn hòa cho tr?n chi?n ngày 27/03 t?i ?ây. ?t h?n ?ây s? là c? h?i hi?m có ?? ch? nhà n?m nay c?i thi?n ???c v? trí t?t h?n trên b?ng x?p h?ng. 

V? ??i hình thi ??u d? ki?n, ZALA88 s? c?p nh?t nh?ng cái tên s? góp m?t vào tr?n Real Oviedo vs Fuenlabrada nh? sau:

  • Real Oviedo:  Andriy Lunin, Lucas Ahijado, Alejandro Arribas Garrido, Yoel Barcenas, Carlos Hernandez Alarcon, Luismi, Jose Maria Angresola Jimenez, Mossa, Alfredo Ortuno, Borja Sanchez Gil,Borja, Marco Sangalli Fuentes, Sergio Tejera Rodriguez.
  • Fuenlabrada: Biel Ribas, David Prieto, Chico, Juanma Marrero, Mikel Iribas, Alex Vallejo, Jose Fran, Pablo Claveria, Pathe Ciss, Oriol Riera, Borja Lázaro.

Thông tin t? l? soi kèo tr?n Real Oviedo vs Fuenlabrada

Soi kèo Real Oviedo vs Fuenlabrada 3h30p 27/03/2022
Soi kèo Real Oviedo vs Fuenlabrada 3h30p 27/03/2022

V?i t?c ?? thi ??u nh? hi?n t?i, thì c? 2 ??i tuy?n Real Oviedo vs Fuenlabrada ?ang có ???c nh?ng s? chu?n b? t?t nh?t cho l?n ??ng ?? s?p di?n ra. Tuy nhiên, n?u xét ? m?i góc ?? thì Real Oviedo ?ang có ???c s? t? tin cao khi thi ??u t?i sân nhà. Do ?ó, chuyên gia soi kèo th?ng nh?t m?c kèo t?i các sàn giao d?ch nh? sau:

  • T? l? kèo Châu Á: 0.82*0.5*1.06 ch?n nhà Real Oviedo
  • T? l? kèo Châu Âu: 1.84*4.35*3.25 ch?n Real Oviedo th?ng c? tr?n
  • T? l? kèo tài x?u: 0.99*2.0*0.87 ch?n c?a x?u

D? ?oán k?t qu? c? tr?n ??u Real Oviedo 1-0 Fuenlabrada

Trên ?ây là tin t?c kèo bóng Real Oviedo vs Fuenlabrada lúc 3h30p ngày 27/03ZALA88 t?ng h?p ??y ??. V?i nh?ng thông tin này, chúng tôi mong r?ng s? giúp anh em có ???c ph?n ??t c??c nh? ý nhé!

Viết một bình luận