T?i App Bong88 | H??ng d?n t?i ph?n m?m Bong88 trên ?i?n tho?i

T?i App Bong88 v? ?i?n tho?i giúp ng??i ch?i có th? truy c?p nhà cái nhanh chóng, và th?c hi?n giao d?ch d? dàng. V?y các cài ??t ph?n m?m nh? th? nào? Hãy cùng Zala88 tìm hi?u các h??ng d?n ? bài vi?t sau ?ây.

Nhà cái Bong88 m?t th??ng hi?u cá c??c ?n ti?n th?t lâu ??i nay ?ã có m?t trên ?ng d?ng ?i?n tho?i di ??ng ? 2 h? ?i?u hành IOS và Android. Xem ngay bài vi?t d??i ?ây ?? nh?n link t?i APP Bong88 và h??ng d?n cài ??t chi ti?t.

Gi?i thi?u APP Bong88

Gi?i thi?u APP Bong88
Gi?i thi?u APP Bong88

Bong88 app hay còn g?i là ?ng d?ng Bong88, là m?t ph?n m?m cá c??c tr?c tuy?n v?i ??y ?? các tính n?ng giao d?ch nh? website chính c?a nhà cái. Bên c?nh ?ó còn h? tr? cho 2 n?n t?ng ?i?n tho?i ph? bi?n nh?t hi?n nay là IOSAndroid, giúp cho ng??i ch?i có th? ??ng nh?p Bong88 m?i lúc m?i n?i, và gi?m các tình tr?ng gi?t lag khi s? d?ng.

Tuy nhiên do ?ng d?ng này không ???c h? tr? t?i trên các Store c?a ?i?n tho?i, vì th? anh em nào mu?n t?i Bong88 thì ph?i vào m?t ???ng link do ??i lý Bong88 cung c?p. V? ?? b?o m?t thông tin anh em s? không c?n lo s? b?i ?ng d?ng có tính an toàn c?c cao, không gây h?i cho máy, hay ?ánh c?p d? li?u nh? nh?ng l?i ??n th?i.

?u ?i?m c?a APP Bong88

Ngoài ra, ?ng d?ng còn m?t s? nh?ng ?u ?i?m mà anh em có th? tìm hi?u thêm và quy?t ??nh có nên t?i APP Bong88 v? ?i?n tho?i hay không:

 • Không t?n nhi?u dung l??ng c?a ?i?n tho?i
 • Giao di?n và hình ?nh s?c nét, ?? h?a cao
 • Không lo b? ch?n b?i nhà m?ng Vi?t Nam
 • T?c ?? load hình m??t mà, nhanh chóng
 • Nhi?u trò ch?i ?a d?ng
 • Khuy?n mãi Bong88 c?ng ???c liên t?c c?p nh?t
 • Th?c hi?n giao d?ch n?p và rút ti?n Bong88 ngay trên ?i?n tho?i

H??ng d?n t?i APP Bong88 trên ?i?n tho?i

H??ng d?n t?i APP Bong88 trên ?i?n tho?i
H??ng d?n t?i APP Bong88 trên ?i?n tho?i

Ti?p theo, là ph?n h??ng d?n t?i APP Bong88 v? ?i?n tho?i m?t cách chi ti?t nh?t, anh em s? d?ng các IOS và Android có th? th?c hi?n cài ??t theo các b??c sau ?ây, n?u nh? không th? th?c hi?n thành công thì ??ng ng?n ng?i liên h? v?i Zala88 ?? ???c nghe h??ng d?n:

T?i ?ng d?ng cho IOS

T?i ?ng d?ng cho IOS
T?i ?ng d?ng cho IOS

Do hi?n nay website c?a Bong88 th??ng b? ch?n nên anh em có th? t?i ?ng d?ng trang ph? c?a nhà cái là Viva88 v?i nh?ng b??c h??ng d?n d??i ?ây. Anh em có th? quét code trên hình ho?c nh?n vào ???ng link ???c chia s?.

??u tiên là cách th?c hi?n t?i v? ?i?n tho?i IPhone, IPad,…l?u ý anh em nên s? d?ng phiên b?n 11.0 tr? lên ?? ph?n m?m hoàn t?t cài ??t nhé:

LINK T?I APP BONG88 CHO IOS

 • B??c 1: Truy c?p link t?i ph?n m?m Bong88
 • B??c 2: T?i giao di?n ch?n “T?i xu?ng ngay
 • B??c 3: Ch?n “Cho phép” ?? máy t?i ?ng d?ng
 • B??c 4: ??n giao di?n v?a t?i ch?n “Cài ??t” -> “Nh?p m?t kh?u
 • B??c 5: Ch?n “Cài ??t” r?i ch?n “M?” ?ng d?ng trên Itunes
 • B??c 6: Nh?n “Cài ??t” (Install) l?n n?a ?? m? trên ?i?n tho?i

?? anh em có th? n?m rõ quy trình th?c hi?n chính xác h?n, thì hãy xem qua b??c di?n gi?i sau ?ây:

B??c 1: Truy c?p link t?i ph?n m?m Bong88

Anh em nên truy c?p vào ???ng link do zala88.com cung c?p ?? t?i APP Bong88 ?? không g?p nh?ng ??i t??ng x?u gi? m?o l?a g?t 

B??c 2: T?i giao di?n ch?n “T?i xu?ng ngay

Sau khi truy c?p, t?i giao di?n website ch?n “T?i xu?ng ngay” ?? máy nh?n ?ng d?ng. Ho?c anh em có th? quét code trên hình ?nh.

B??c 3: Ch?n “Cho phép” ?? máy t?i ?ng d?ng

Sau khi máy nh?n ?ng d?ng, máy s? h?i b?n có cho quy?n ?? t?i ?ng d?ng không rõ ngu?n g?c không, nh?n vào “Cho Phép” nhé

B??c 4: ??n giao di?n v?a t?i ch?n “Cài ??t” -> “Nh?p m?t kh?u”

Sau khi cho phép, ?i?n tho?i s? chuy?n ??n giao di?n ?ng d?ng v?a t?i, ch?n “Cài ??t” ? góc trên và nh?n “Nh?p m?t kh?u” ?? nh?p pass t?i ?ng d?ng nhé

B??c 5: Ch?n “Cài ??t” r?i ch?n “M?” ?ng d?ng trên Itunes

Ti?p theo, anh em ch?n vào “Cài ??t” (Install) r?i ch?n “M?” (Open) ?? m? ?ng d?ng trên Itunes c?a ?i?n tho?i

B??c 6: Nh?n “Cài ??t” (Install) l?n n?a ?? m? trên ?i?n tho?i

Cu?i cùng là nh?n “Cài ??t” sau ?ó ch? kho?ng vài phút ?? ?ng d?ng ???c t?i lên máy và hãy ??ng nh?p Bong88 ngay ?? tr?i nghi?m.

T?i ?ng d?ng cho Android

T?i ?ng d?ng cho Android
T?i ?ng d?ng cho Android

T?i APP Bong88 cho Android, thì cách th?c hi?n c?ng không khác m?y IOS, nh?ng s? có nh?ng n?i dung khác nhau, vì th? anh em c?ng nên tìm hi?u th?t k?:

LINK T?I APP BONG88 CHO ANDROID

 • B??c 1: Truy c?p link t?i ph?n m?m Bong88
 • B??c 2: T?i giao di?n ch?n “T?i xu?ng ngay
 • B??c 3: H?p tho?i c?p quy?n hi?n ra, và anh em ch?n “M?” -> “Cài ??t” 
 • B??c 4: Sau khi Cài ??t thành công ch?n “M?” ?ng d?ng ngay

Ti?p theo là nh?ng b??c h??ng d?n chi ti?t và gi?i thích rõ h?n v? quy trình bên trên:

B??c 1: Truy c?p link t?i ph?n m?m Bong88

Anh em hãy t?i APP Bong88 ? ???ng link zala88.com chia s?. Do ?ang có nh?ng ??i t??ng x?u mu?n lôi kéo ng??i truy c?p ?? l?a ??o, nên h?n ch? click vào link không rõ ngu?n g?c

B??c 2: T?i giao di?n ch?n “T?i xu?ng ngay”

T?i b??c này, khi nh?n “T?i xu?ng ngay ” anh em s? ???c h?i “Có mu?n cho t?i ?ng d?ng trên Internet không?” và hãy b?m ch?p nh?n ho?c OK ?? máy t?i nhé

B??c 3: H?p tho?i c?p quy?n hi?n ra, và anh em ch?n “M?” -> “Cài ??t” 

Sau khi t?i xu?ng, anh em ch?n “M?” h?p tho?i c?p quy?n c?a ?ng d?ng và ch?n “Cài ??t” ?? máy ti?n hành t?i lên ?i?n tho?i.

B??c 4: Sau khi Cài ??t thành công ch?n “M?” ?ng d?ng ngay

Khi hoàn thành cài ??t, thì anh em ch?n “M?” ?? ??ng nh?p vào nhà cái và có th? ti?n hành n?p ti?n cá c??c

Có nên s? d?ng ph?n m?m hack Bong88 không?

Có nên s? d?ng ph?n m?m hack Bong88 không?
Có nên s? d?ng ph?n m?m hack Bong88 không?

Hi?n nay, có nhi?u anh em ?ang truy?n tai nhau nh?ng ph?n m?m hack Bong88. Nh?ng ?ây ch? là công c? ?? h? tr? anh em có th? ??t t? l? th?ng nh?nh h?n, ch? không ph?i toàn th?ng 100%. Vi?c s? d?ng các ph?n m?m này s? khi?n anh em b? nhà cái phát hi?n và khóa tài kho?n, nên hãy dùng chính th?c l?c c?a mình ?? ??t c??c và giành chi?n th?ng. 

Bài vi?t trên ?ây ?ã chia s? nh?ng h??ng d?n t?i APP Bong88 trên ?i?n tho?i an toàn và nhanh chóng. Zala88.com hy v?ng các anh em thành viên s? có ???c m?t tr? th? ??c l?c ?? giúp ??t c??c ?n ??nh và ki?m ???c nhi?u ti?n th??ng h?p d?n

Viết một bình luận