Soi t? l? th?ng thua tr?n Brentford vs Burnley 22h00 12/03

Soi t? l? th?ng thua tr?n Brentford vs Burnley lúc 22h00 12/03 s? là chuyên m?c m?i nh?t hôm nay mà ZALA88 mu?n g?i g?m ??n toàn th? h?i viên. S? th?t ?áng ti?c n?u anh em b? qua tr?n ??u ??y bi?n ??ng này nhé!

Tr??c s? phát tri?n m?nh m? c?a làng gi?i trí bóng ?á, tin t?c soi kèo và nh?n ??nh luôn ???c anh em quan tâm hàng ??u tr??c m?i gi? ??u di?n ra. ?? không làm anh em nóng lòng thêm n?a, ZALA88 s? c?p nh?t ngay các thông tin h?u d?ng t?i https://zala88.com ngay sau ?ây. 

D? ?oán cu?c ??ng ?? tr?n Brentford vs Burnley

D? ?oán cu?c ??ng ?? tr?n Brentford vs Burnley
D? ?oán cu?c ??ng ?? tr?n Brentford vs Burnley

Vào lúc ?êm 22h00 ngày 12/03 t?i ?ây, Brentford s? chính th?c thi ??u cùng anh em Burnley t?i thánh ??a c?a mình. Mùa gi?i ngo?i h?ng Anh n?m nay có v? náo nhi?t h?n, t?ng b?ng h?n khi ???c góp s?c b?i các ??i tuy?n h?ng A trên Th? Gi?i. V?i m?c tiêu giành t?m vé ?i ti?p thì ?ây cu?c chi?n này s? di?n ra c?nh tranh kh?c li?t. 

Theo ZALA88 ???c bi?t thì sau chu?i ngày tháng th?t b?i tr??c ??i tuy?n Norwich City ? vòng ??u 28 v?a qua. Dù ch? không còn bao lâu n?a thôi thì ??n cu?i mùa gi?i nh?ng nhìn l?i ch?ng ???ng so v?i ??u mùa tr??c ?ây thì Brentford có k?t qu? c?c k? nghèo nàn

Th? nh?ng, tình th? s?m ???c thay ??i và Brentford d?n ???c tìm vui tr? l?i, c? th? tr??c m?t Crystal Palace thì ??i tuy?n này ch? mang v? nh?ng chi?n th?ng c?ng nh? các tr?n c?m hòa mà thôi. Hi?n t?i, Brentford ?ang ??ng t?i v? trí 15 sau khi tr?i qua 27 vòng ??u và có ???c 25 ?i?m t?ng

Tr??c m?t Brentford có ???c l?i th? m?nh t?i sân nhà thì Burnley v?n ?ang ch? là ??i bóng thi?u s? ?n ??nh trong phong ?? l?n tinh th?n thi ??u. Th?ng kê ch? ra r?ng tr??c 2 ??i th? Leicester City cùng Chelsea, Burnley ch?a t?ng có ???c khúc ca chi?n th?ng và ra v? trong 2 bàn tay tr?ng

H?n th? n?a, thi ??u t?i sân khách l?i là m?t y?u ?i?m l?n nh?t c?a các v? khách ??n t? n??c Anh. Do ?ó, s? không quá b?t ng? n?u Brentford t?n d?ng th?i c? này ?? t?o áp l?c và mang v? chi?n th?ng trong th?i gian s?m nh?t.

C?p nh?t m?i nh?t v? ??i hình ra sân tr?n Brentford vs Burnley

C?p nh?t m?i nh?t ??i hình Brentford vs Burnley
C?p nh?t m?i nh?t ??i hình Brentford vs Burnley

Sau khi ???c Chuyên m?c Soi Kèo Bóng ?á tìm hi?u và th?ng kê, chúng tôi s? g?i ??n anh em danh sách ??i hình ra sân d? ki?n c?a Brentford vs Burnley c? th? nh? sau:

  • Câu l?c b? Brentford: David Raya, Kristoffer Ajer, Pontus Jansson, Ethan Pinnock, Rico Henry, Bryan Mbeumo, Vitaly Janelt, Christian Norgaard, Christian Eriksen, Sergi Canos, Ivan Toney.
  • Câu l?c b? Burnley: Nick Pope, Charlie Taylor, James Tarkowski, Nathan Collins, Connor Roberts, Dwight Mcneil, Josh Brownhill, Ashley Westwood, Aaron Lennon, Wout Weghorst, Jay Rodriguez.

Soi kèo tr?n bóng cho cu?c chi?n gi?a Brentford vs Burnley

Soi kèo tr?n bóng cho cu?c chi?n Brentford vs Burnley
Soi kèo tr?n bóng cho cu?c chi?n Brentford vs Burnley

Nhìn chung thì dù cu?c chi?n này ???c xem là giai ?o?n n??c rút c?a mùa gi?i, th? nh?ng nhi?u chuyên gia d? ?oán thì c? 2 ??i tuy?n Brentford vs Burnley ch?c ch?n s? có màn chào sân v?i l?i ch?i an toàn, ch?m mà ch?c ?? mang ??n hi?u qu? cao nh?t. 

Dù trên th?c t? thì Brentford có ?ôi ph?n v??t b?c h?n so v?i Burnley và các v? khách c?ng có ???c nh?ng ?u ?i?m nh?t ??nh, tuy nhiên thì xét v? phong ?? g?n ?ây thì c? 2 ??u có nh?ng khó kh?n c?n ph?i ??i di?n và kh?c ph?c chúng. Vì v?y, sau khi th?ng nh?t thì ZALA88 g?i ??n nh?ng d? ?oán kèo bóng t? gi?i ??u t? nghiên c?u nh? sau:

  • ??t c??c t?i kèo Châu Á: ch?n Burnley cho hi?p 1 và c? tr?n v?i m?c ch?p +1/4.
  • ??t c??c t?i kèo tài x?u: ch?n c?a x?u s? h?p lý khi nhà cái ?n ??nh m?c là 0.83
  • ??t c??c t?i kèo Châu Âu: ch?n Burnley cho hi?p 1 và ch?n Hòa cho c? tr?n.

Nh? v?y, ZALA88 ?ã mang ??n thông tin soi t? l? th?ng thua tr?n Brentford vs Burnley lúc 22h00 ngày 12/03 ? bài vi?t trên ?ây. Chúc anh em có nh?ng kho?nh kh?c tuy?t v?i nh?t khi tham gia ??t c??c t?i ?ây nhé!

Viết một bình luận