?ánh giá kèo nhà cái tr?n Augsburg vs Mainz 21h30 12/03

?ánh giá kèo nhà cái tr?n Augsburg vs Mainz lúc 21h30p ngày 12/03 có l? là ph?n quan tr?ng nh?t mà anh em ?ang tìm ki?m trên các ph??ng ti?n truy?n thông. Có th? kh?ng ??nh r?ng ?ây chính là chìa khóa h?u d?ng nh?t mang l?i chi?n th?ng khi tham gia cá c??c online.

Trong cu?c chi?n tranh ??u chi?c cúp vô ??ch qu?c gia ??c n?m nay, chúng ta s? ???c chào ?ón các v? khách ??n t? Augsburg vs Mainz l?ng l?y vào lúc 21h30p ngày 12/03 t?i ?ây. ?? bi?t thêm nh?ng tin t?c c?n thi?t, hãy cùng ZALA88 tìm hi?u ngay t?i https://zala88.com này nhé!

T?ng quan tình hình tr??c tr?n c?a Augsburg vs Mainz

T?ng quan tình hình tr??c tr?n c?a Augsburg vs Mainz
T?ng quan tình hình tr??c tr?n c?a Augsburg vs Mainz

T?i mùa gi?i vô ??ch qu?c gia ??c 2021/2022 s?p t?i, dù ?ang không có phong ?? thi ??u tr?n v?n nh?t nh?ng Augsburg s? là ??i ch? nhà ti?p ?ón các c?u th? ??n t? ??i bóng Mainz. Th?i gian di?n ra tr?n ??u không còn bao lâu, và ?ây là th?i ?i?m thích h?p ?? c? 2 ??i th? hi?n ???c b?n l?nh thi ??u và tìm ???c cho mình v? trí ?n ??nh nh?t.

Tr??c khi ?i vào ph?n d? ?oán kèo bóng t?i các sàn cá c??c, anh em hãy cùng ZALA88 tìm hi?u v? tình hình tr??c tr?n ???c t?ng h?p b?i Chuyên m?c Soi Kèo Bóng ?á nh? sau:

Nghiên c?u phong ?? tr??c tr?n c?a Augsburg

Theo nh? ZALA88 ?ã chia s?, ? cu?c chi?n t?i ?ây, Augsburg s? kh?i công t?i chính sân nhà c?a mình. Dù b? nhi?u chuyên gia ?ánh giá phong ?? c? 2 ??i tuy?n này là nh? nhau th? nh?ng trong 6 l?n thi ??u g?n nh?t, ch? nhà Augsburg c?ng ?ã mang v? liên ti?p các th?ng l?i nh? vào l?i ch?i máu l?a, không bao gi? ch?u ??u hàng tr??c ??i th?. 

Trên b?ng x?p h?ng, Augsburg ?ang ??ng t?i v? trí 14 sau khi tr?i qua 25 vòng ??u và hi?n ?ang n?m gi? 26 ?i?m trong tay. ?ây là v? trí không ph?i an toàn nh?t nh?ng v?i m?t tình th? ?ang có nhi?u bi?n ??ng nh? hi?n nay thì th?y trò Markus Weinzierl c?ng không th? r?i xu?ng v?c th?m m?t s?m m?t chi?u. 

Nghiên c?u phong ?? tr??c tr?n c?a Mainz

Nghiên c?u phong ?? tr??c tr?n c?a Mainz
Nghiên c?u phong ?? tr??c tr?n c?a Mainz

D?a trên thông tin m?i nh?t thì ??i v?i Mainz, Augsburg là m?t ??i th? kh?c tinh m?nh m? nh?t, b?i ?ây không ph?i là l?n ??u tiên x?y ra cu?c ??ng ?? gi?a 2 ??i bóng ?á này. Trong l?ch s? thi ??u g?n nh?t, Mainz vs Augsburg ?ã tr?i qua 6 l?n ch?m m?t v?i nhau, k?t qu? cho th?y ch? nhà Augsburg ?ã mang v? ??n 5 chi?n th?ng và v? khách kia ch? có ???c 1 l?n r?c r?

Vì v?y, dù khi ??i di?n v?i m?t Mainz ?ang không có ???c tinh th?n ?n ??nh và th?ng hoa nh? hi?n t?i nh?ng Augsburg v?n s? ch?n cho mình m?t h??ng ?i an toàn, không d?n d?p nh?ng c?ng s? khi?n h? g?c nhanh chóng ??i th?. Anh em nhà Mainz c?n ph?i n? l?c nhi?u h?n n?a thì may ra gi? ???c th? h?ng th? 9 hi?n t?i này. 

?ánh giá và d? ?oán kèo nhà cái tr?n Augsburg vs Mainz

D? ?oán và ?ánh giá kèo nhà cái tr?n Augsburg vs Mainz
D? ?oán và ?ánh giá kèo nhà cái tr?n Augsburg vs Mainz

V?i nh?ng tình hình trên ?ây c?ng nh? nh?ng y?u t? hi?n t?i, nhà cái ?ang ?n ??nh m?c niêm y?t trong cu?c ??i ??u này là Mainz -1/4 v?i t? l? cho ??i nhà và ??i khách l?n l??t là 0.86-0.96 t?i sàn giao d?ch Châu Á. Do ?ó, các chuyên gia nh?n ??nh r?ng Augsburg s? s?m có ???c t?m vé th?ng l?i t?i ?ây. 

? chung cu?c, r?t khó ?? ZALA88 c?ng nh? gi?i soi kèo d? ?oán ???c kh? n?ng ghi bàn nhi?u nh?t. Vì n?u s? d?ng l?i ch?i hi?n t?i thì tr?n chi?n này ch?c ch?n s? không có ???c b?t k? bàn th?ng nào. Th? nh?ng, không th? quên ?i l?i th? ??n t? sân nhà nên ni?m vui có l? s? m?m c??i nhi?u h?n cho ch? nhà Augsburg m?t l?n n?a. D? ?oán k?t qu? c? th? t? s? là:

  • Augsburg 0 – 0 Mainz (Hi?p 1).
  • Augsburg 1 – 0 Mainz (Full Time).

Thông tin hôm nay ZALA88 ?ã nói v? nh?ng ?ánh giá kèo nhà cái tr?n Augsburg vs Mainz lúc 21h30p ngày 12/03 ??y ?? và chính xác nh?t. ??ng quên theo dõi chúng tôi ?? không b? l? b?t k? tin t?c bóng ?á nào m?i nh?t t?i ?ây nhé!

Viết một bình luận