Phân tích th? tr?n Burnley vs Chelsea chi ti?t lúc 22h ngày 05/03

Bài vi?t d??i ?ây s? mang ??n các phân tích th? tr?n hi?n t?i v? phong ?? và kh? n?ng chi?n th?ng c?a Burnley vs Chelsea v?i các tin t?c bóng ?á chi ti?t nh?t ngày 05/03 do Zala88 t?ng h?p và c?p nh?t liên t?c.

Không nh?ng ?ã ?ánh b?i ???c các ông l?n ? tuy?n ??u Burnley còn ?ang tr?i d?y m?nh m? h?n nh?ng gì Chelsea t??ng t??ng. Cùng ?i?m các các thông tin phân tích th? tr?n gi?a Burnley vs Chelsea ???c ??ng t?i t?i https://zala88.com

T?ng quan v? tr?n ??u Burnley vs Chelsea

T?ng quan v? tr?n ??u Burnley vs Chelsea
T?ng quan v? tr?n ??u Burnley vs Chelsea

Vòng ??u ti?p theo là m?t cu?c chi?n ??y th? thách dành cho Burnley ? b?ng Ngo?i H?ng Anh này, vi?c ??i ??u tr?c ti?p v?i Chelsea ??i tuy?n ?ang ? v? th? cao t?i b?ng x?p h?ng s? có nh?ng th?n tr?ng c?n có n?u nh? mu?n giành l?y chi?n th?ng.

B?ng x?p h?ng Burnley vs Chelsea
B?ng x?p h?ng Burnley vs Chelsea

Theo nh? Zala88 nhìn nh?n, s? bùng n? hi?n t?i Burnley ?ang khi?n cho gi?i m? ?i?u ph?i s?ng s?t vì không nh?ng ??i tuy?n có th? h? ???c các ??i bóng ??u b?ng mà còn có kh? n?ng v?t kh?i nhóm ?èn ?? ??y u ám c?a b?ng ??u. Hi?n t?i ??i bóng ?ã ?i t? ngôi bét b?ng lên h?ng v? trí 18 v?i 21 ?i?m và ch? còn cách ?úng 1 ?i?m v?i Everton. ?i?u này cho th?y l?i ?i c?a hu?n luy?n viên Sean Dyche ?ang ngày càng có s? th?ng ti?n v??t b?c, và kh? n?ng cao s? d?n d?t ??i tuy?n ??n v? trí cao h?n trong t??ng lai.

V? phía Chelsea, ??i tuy?n hi?n ?ang gi? v? trí top 3 c?a b?ng ??u v?i 50 ?i?m trong tay, ??i bóng c?a th?y trò Thomas Tuchel c?ng ?ang t?o d?ng ???c nhi?u ti?ng vang v?i l?i ?á táo b?o và ??y m?nh m?, tuy nhiên do tham gia khá nhi?u gi?i ??u nên phong ?? c?a Chelsea không hoàn toàn ?n ??nh. Vi?c ??i m?t l?n này v?i Burnley s? c?n r?t nhi?u s? t?p trung cao ?? c?a m?t ông l?n.

Phân tích l?ch s? ??u gi?a Burnley vs Chelsea

Phân tích l?ch s? ??u gi?a Burnley vs Chelsea
Phân tích l?ch s? ??u gi?a Burnley vs Chelsea

Nhìn vào k?t qu? thi ??u c?a Burnley có th? th?y ???c s? c? g?ng không ng?ng ngh? t? các c?u th? và các hu?n luy?n viên ?ang mi?t mài tìm ki?m l?i ?i ?úng ??n. Trong 5 tr?n g?n nh?t, ??i bóng ch? ?? thua ?úng 1 tr?n v?i Liverpool ch? 1 l?n th?ng l??i, ngoài ra còn h? g?c ???c c? Tottenham và c?m hòa Manchester Utd. 

V?i nh?ng thông s? này c?ng ?ã nh?m kh?ng ??nh kh? n?ng giành chi?n th?ng tr??c Chelsea c?ng r?t r?ng m? n?u nh? toàn ??i n?m b?t ???c th?i c?.

V? l?ch s? thi ??u c?a Chelsea cho th?y, ??i tuy?n c?ng không ph?i là d?ng v?a khi 5 tr?n liên giành 4 chi?n th?ng liên ti?p ? các gi?i ??u và c?ng ch? ?? 1 bàn th?ng v?i Liverpool. Nên tính ra phong ?? c?a Chelsea v?n ? hàng ??nh cao khó có th? phá v?, ??i ??u v?i Burnley l?n này toàn ??i ph?i có nh?ng chi?n thu?t t?t nh?t ?? phá v? hàng th? c?a ??i ph??ng.

??t kèo c??c t?t nh?t cho Burnley vs Chelsea

T? l? kèo Burnley vs Chelsea
T? l? kèo Burnley vs Chelsea

??n v?i kèo c??c l?n này, ??i tuy?n ???c cho là có kh? n?ng th?ng cao nh?t ???c các chuyên gia ?ánh giá là Chelsea. V?y sau ?ây là m?t s? nh?n ??nh và soi kèo ??t c??c t?t nh?t cho tr?n ??u này do Soi Kèo Bóng ?á chia s?:

Soi Kèo Châu Á

??i v?i Kèo Châu Á, hi?n t?i kh? n?ng Burnley có th? l?t ng??c th? tr?n v?n có th? cao h?n do phong ?? hi?n t?i ?ang r?t cao, v?i t? l? ch?p là 1.25 thì anh em nên ??t kèo d??i là Burnley +1.25 là an toàn nh?t.

Soi Kèo Châu Âu

N?u ng??i ch?i mu?n c??c Kèo Châu Âu t?i l?n ??u này, thì kh? n?ng cao chi?n th?ng s? giành cho kèo trên là Chelsea do h? ?ang có l?c chi?n m?nh. Nên ch?n Chelsea th?ng c? tr?n.

Soi Kèo T? S?

Nh?ng ai mu?n c??c t? s? cho ván ??u này có th? suy ngh?, b?i vì hàng công th? hi?n nay c?a 2 ??i ?ang ???c xem là ??y s? t? tin, v?i vi?c t?n công phòng th? ngày càng hi?u qu? thì t? l? ghi ?i?m s? s? không cao. D? ?oán t? s? l?n này s? là 1-2.

Thông tin t?i bài ??ng là nh?ng chia s? v? phân tích th? tr?n gi?a Burnley vs Chelsea cùng nh?ng thông tin chi ti?t nh?t v? phong ?? và k? n?ng c?a 2 ??i. Zala88 chúc cho các anh em s? nh?n ???c nhi?u ti?n th??ng và thành công h?n trong các phi v? kèo c??c s?p t?i.

Viết một bình luận