Nh?n ??nh kèo bóng Aston Villa vs Southampton lúc 22h ngày 05/03

Nh?n ??nh kèo bóng m?i nh?t gi?a Aston Villa vs Southampton di?n ra vào ngày 05/03 s?p t?i v?i các n?i dung phân tích ?áng chú ý nh?t. Thông tin chi ti?t s? ???c Zala88 chia s? và th?c hi?n ngay t?i bài vi?t d??i ?ây.

Th? tr?n ??y r?i ren t?i vòng ??u ti?p theo c?a gi?i Ngo?i H?ng Anh s? là cu?c chi?n không th? b? l? c?a nh?ng anh em hâm m? bóng ?á. Xem ngay các nh?n ??nh v? kèo bóng gi?a Aston Villa vs Southampton ? t?i website https://zala88.com

T?ng quan v? tr?n ??u gi?a Aston Villa vs Southampton

T?ng quan v? tr?n ??u gi?a Aston Villa vs Southampton
T?ng quan v? tr?n ??u gi?a Aston Villa vs Southampton

Cu?c tranh ??u ti?p theo ? gi?i Ngo?i H?ng Anh l?n này s? là l?n g?p m?t c?a Aston Villa vs Southampton v?i phong ?? c?a c? 2 ??i bóng ?ang d?n t?o ra m?t kho?ng cách rõ r?t. V?i s?c b?c phá hi?n t?i Southampton s? có m?t t??ng lai t??i sáng h?n ? cu?c ?ua top ??u.

???c bi?t Aston Villa ?ang trên ?à phát tri?n v?i m?c tiêu vào ???c top 10 c?a gi?i ??u. M?t s? chuyên gia cho bi?t l?i ?á c?a ông Steven Gerrard ?ang d?n giúp ??i tuy?n ?i v? ?úng qu? ??o c?a mình, và có thành tích khá kh?m h?n tr??c ?ây. 

B?ng x?p h?ng Aston Villa vs Southampton
B?ng x?p h?ng Aston Villa vs Southampton

Hi?n t?i sau 25 vòng ??u, ??i tuy?n ghi nh?n ???c 9 bàn th?ng 13 bàn thua và ??t ???c 30 ?i?m, dù ?ang tranh h?ng ? v? trí 13 nh?ng v?n có th? tin t??ng vào kh? n?ng l?p công c?a các c?u th? hi?n t?i.

Qua t?ng h?p, Zala88 ?ã có nh?ng nhìn nh?n vô cùng khách quan v? kh? n?ng l?i ng??c dòng ngo?n m?c c?a Southampton. ??i bóng có phong ?? r?t t? ? ??u mùa gi?i và d??ng nh? không có s? n?i b?t nào, thì gi? ?ây l?i v??n lên m?nh m? ??n m?c kinh ng?c.

??i tuy?n ?ã ti?n t? gi?a b?ng ??u vào ??n v? trí th? 9 và ??t ???c 35 ?i?m ? hi?n t?i, r?t nhi?u nh?ng chuyên gia ??u ??t ni?m tin r?ng ??i tuy?n s? còn ??t phá h?n n?a và kh? n?ng cao s? th?ng c? tr?n ??u l??t này.

Phân tích l?ch s? ??u c?a Aston Villa vs Southampton

Phân tích l?ch s? ??u c?a Aston Villa vs Southampton
Phân tích l?ch s? ??u c?a Aston Villa vs Southampton

Các tr?n ??u g?n nh?t c?a Aston Villa có th? nói r?ng v?n còn nhi?u s? b?t ?n, tuy nhiên trong 5 tr?n ??u h? ch? ?? thua 2 tr?n v?i Watford và Newcastle ??i tuy?n kèo d??i s? ?i?m nh?, ?? giành l?i th? tr?n Aston Villa ?ã m? ra m?t chi?n th?ng m?i c?c k? ?n t??ng v?i Brighton khi sut th?ng 2 trái vào khung thành c?a ??i ph??ng và gi? s?ch l??i nhà. 

Cho th?y ??i hình công th? c?a ??i tuy?n có th? nói là r?t ?n ??nh, d? ki?n tr?n ??u ti?p theo có th? s? bùng n? v? ?i?m s?.

??i v?i Southampton, h? ?ang gi? cho mình s? b?t b?i trong 5 tr?n g?n ?ây v?i 4 chi?n th?ng ngo?n m?c và 1 bàn hòa c?m chân v?i c? Manchester Utd. Th? nên vi?c ??i m?t v?i Aston Villa l?n này d? ki?n s? là màn r??t ?u?i h?p d?n mà các anh em yêu thích bóng ?á không th? b? l?.

Nh?n ??nh và soi kèo bóng Aston Villa vs Southampton

T? l? kèo Aston Villa vs Southampton
T? l? kèo Aston Villa vs Southampton

V?i các n?i dung ???c chia s? t?i bài vi?t trên, thì sau ?ây là nh?ng nh?n ??nh và soi kèo c??c chu?n nh?t cho tr?n ??u gi?a Aston Villa vs Southampton do chuyên m?c Soi Kèo Bóng ?á t?ng h?p:

??t Kèo Châu Á

V?i th? l?c hi?n t?i c?a Southampton có th? th?y h? s? d? dàng h? g?c ???c Aston Villa v?i phong ?? t?t. Không nh?ng ??i khách ?ã có các thành công nh?t ??nh khi ??u v?i các ông l?n, mà còn ?ang trong chu?i chi?n th?ng cao, nên v?i kèo ch?p 0.25 này, thì anh em nên ch?n Southampton +0.25 là ??p.

??t Kèo Châu Âu

M?t s? nh?ng nh?n ??nh khác cho r?ng do c? 2 ??i ??u có kh? n?ng công th? toàn di?n, nên vi?c ghi ?i?m và kèo ??u có th? s? ??t ngang nhau, nên v?i kèo này thì ng??i ch?i nên ch?n là Hòa c? tr?n là t?t nh?t.

??t Kèo T? S?

V?i t? s? s? ra Hòa theo d? ?oán c?a Zala88, thì kh? n?ng cao k?t qu? ??t ???c c?a kèo ??u này s? là 2-2.

Thông tin chia s? v? các nh?n ??nh kèo bóng t?t nh?t t? Aston Villa vs Southampton vào ngày 05/03 do Zala88 mang ??n ?ã giúp cho anh em hi?u h?n v? th? tr?n c?a cu?c chi?n. Hy v?ng ng??i ch?i s? có nh?ng k?t qu? cá c??c chính xác nh?t.

Viết một bình luận