Khuy?n Mãi VN138 | Danh sách các ch??ng trình khuy?n mãi t?i VN138

Khuy?n Mãi VN138 ?ang có s? ki?n nào? Câu h?i trên ?ang ???c ?ông ??o các thành viên cùng v?i nh?ng anh em ?ang tìm hi?u v? nhà cái quan tâm. Zala88 s? giúp các anh em li?t kê chi ti?t các ch??ng trình ?u ?ãi m?i nh?t t?i bài vi?t sau ?ây.

Khi ??n v?i các nhà cái cá c??c thì vi?c quan tâm ??u tiên c?a nhi?u anh em là ch??ng trình ?u ?ãi có t?t và uy tín hay không. ?? giúp anh em gi?i ?áp nh?ng câu h?i ?ó, zala88.com s? gi?i thi?u các khuy?n mãi VN138 th??ng hi?u ??t c??c n?i ti?ng và an toàn nh?t hi?n nay.

C?p nh?t danh sách các khuy?n mãi VN138

C?p nh?t danh sách khuy?n mãi VN138
C?p nh?t danh sách khuy?n mãi VN138

??u tiên, zala88.com s? g?i ??n cho các anh em nh?ng t?ng h?p m?i nh?t v? các khuy?n mãi VN138. Qua ?ó, anh em s? n?m b?t ???c các thông tin v? s? ki?n ?ang ???c tri?n khai và ??a ra các l?a ch?n h?p lý ?? tham gia ??t c??c:

?u ?ãi l?n cho l?n n?p ti?n ??u tiên

Hi?n nay, nhà cái ?ang có chính sách dành cho các thành viên m?i khi l?n ??u n?p ti?n và tham gia ??t c??c v?i m?c th??ng 20% lên ??n 880.000 VND. V?i ?i?u ki?n ch? c?n n?p t?i thi?u 200.000 VND tham gia ?? 5 vòng c??c ?? rút ti?n v? tài kho?n cá nhân. L?u ý ?ây là khuy?n mãi ch? s? d?ng cho l?n ??u, nên anh em hãy suy ngh? tr??c khi ch?n s? ti?n mu?n g?i.

Th??ng nóng khi gi?i thi?u b?n bè

Ch? c?n gi?i thi?u 3 b?n bè ??n tham gia các ho?t ??ng ??t c??c t?i nhà cái, thành viên s? nh?n th??ng nóng lên ??n 330.000 VND. V?i ?i?u ki?n ng??i ???c gi?i thi?u ph?i n?p ti?n và tham gia ??t c??c .

N?p ti?n nh?n th??ng h?ng ngày

Nh?n ti?n th??ng n?p h?ng ngày
Nh?n ti?n th??ng n?p h?ng ngày

Chính sách này ???c áp d?ng cho t?t c? thành viên nhà cái, v?i m?c ?u ?ãi 15% lên ??n 1.888.000 VND. L?u ý thành viên ph?i n?p ti?n t? 500.000 VND và tham gia ?? 15 vòng c??c m?i ???c th?c hi?n rút ti?n v? tài kho?n, và ch? ???c s? d?ng ?u ?ãi này 1 l?n duy nh?t trong ngày.

Chính sách hoàn ti?n c??c

Ngoài ra, nhà cái VN138 ?ang có các chính sách hoàn tr? ti?n c??c cho các thành viên v?i nh?ng m?c t? l? nh?:

 • Hoàn tr? 0.25% cho kèo c??c ?á gà không gi?i h?n
 • Hoàn tr? Slot Game lên ??n 0.4%
 • Hoàn tr? cho các kèo c??c th? thao 0.4%
 • Hoàn tr? 0.7% cho trò Baccarat 

Anh em l?u ý s? ti?n hoàn tr? s? ???c chuy?n t? ??ng vào tài kho?n m?i 11h th? 2 h?ng tu?n. Và ch? tính các tr?n th?ng ho?c thua, không tính các tr?n kèo hòa ho?c h?y, bên c?nh ?ó, anh em ph?i nh?p mã khuy?n mãi hoàn tr? sau ?ây ?? nh?n ???c ti?n.

Các th? lo?i Mã khuy?n mãi
?à gà GAVN138
Th? thao TTVN138
Slot Game SGVN138
Baccarat BAVN138

Khuy?n mãi nhân d?p sinh nh?t

Vào các d?p sinh nh?t c?a thành viên, nhà cái s? có nh?ng ?u ?ãi tùy theo chính sách, có th? k? ??n nh? mã khuy?n mãi, m?c ?u ?ãi cao ho?c các ph?n quà t?ng th??ng. Ng??i ch?i s? có c? h?i nh?n ???c hàng ngàn quà t?ng v?i ?i?u ki?n ph?i ho?t ??ng th??ng xuyên trong vòng 3 tháng tr? lên và ?ã cung c?p thông tin cho nhà cái.

?i?u ki?n nh?n khuy?n mãi VN138

?i?u ki?n nh?n khuy?n mãi VN138
?i?u ki?n nh?n khuy?n mãi VN138

Ti?p theo ?ây là m?t s? nh?ng ?i?u ki?n c?n thi?t ?? ng??i ch?i có th? tham kh?o và th?c hi?n ?úng v?i chính sách khuy?n mãi VN138:

 • Ng??i ch?i ?ã có ??ng ký tài kho?n VN138 và cung c?p ??y ?? thông tin h?p l?
 • M?i mã khuy?n mãi ch? ???c s? d?ng 1 l?n và có gi?i h?n
 • ?áp ?ng ??y ?? các yêu c?u c?a khuy?n mãi, m?i ???c th?c hi?n rút ti?n
 • Ch? s? d?ng 1 tài kho?n chính ch? ?? ??t c??c

L?u ý khi nh?n khuy?n mãi VN138

L?u ý khi nh?n khuy?n mãi VN138
L?u ý khi nh?n khuy?n mãi VN138

Cu?i cùng là m?t s? nh?ng l?u ý cho các thành viên khi tham gia cá c??c tr?c tuy?n và nh?n các siêu ?u ?ãi c?a VN138:

 • Hãy ??c th?t k? các th? l? và ?i?u kho?n tr??c khi quy?t ??nh n?p ti?n
 • Khi nh?n khuy?n mãi ph?i th?c hi?n ??t c??c, n?u không sau 30 ngày s? h?t hi?u l?c
 • Liên h? v?i Zala88 ?? ???c gi?i ?áp khi có nh?ng th?c m?c và câu h?i liên quan ??n ch??ng trình này.

Hi?n t?i ? website zala88.com ?ang có nh?ng bài vi?t chia s? v? các ch??ng trình khuy?n mãi SBOBET, khuy?n Mãi Bong88,…Cùng v?i các d?ch v? ch?t l??ng t?t nh?t nh? nhà cái SBOTOPSV388. Anh em có th? click vào link và tham kh?o thêm nhé 

Trên ?ây là các chia s? và t?ng h?p các ch??ng trình khuy?n mãi VN138 m?i nh?t dành cho các thành viên thân thi?t c?a nhà cái. Zala88  chúc cho các anh em s? mau chóng nh?n ???c các ph?n th??ng giá tr? và chi?n th?ng ? các kèo c??c l?n.

Viết một bình luận