Soi kèo tr?n bóng gi?a Wolves vs Leeds lúc 3h ngày 19/03

??n v?i nh?ng phân tích và soi kèo bóng chu?n nh?t cho tr?n ??u gi?a Wolves vs Leeds lúc 3h ngày 19/03/2022 ? ngay n?i dung bài vi?t sau ?ây do Zala88 th?c hi?n ?? có nh?ng thông tin phong ?? và th? tr?n c?a t?ng ??i m?t cách nhanh chóng nh?t.

Hi?n nay không nh?ng các m?i b?t l?i ??u h??ng v? Leeds mà ??i tuy?n còn ph?i ??i m?t v?i nh?ng th? l?c m?nh m? ? top ??u gi?i ??u. ?? hi?u h?n v? th? tr?n c?a cu?c chi?n, thì anh em hãy nhanh chóng xem qua n?i dung soi kèo bóng gi?a Wolves vs Leeds t?i bài vi?t ???c chia s? b?i https://zala88.com.

T?ng quan v? tr?n ??u gi?a Wolves vs Leeds

T?ng quan v? tr?n ??u gi?a Wolves vs Leeds
T?ng quan v? tr?n ??u gi?a Wolves vs Leeds

Cu?c chi?n t?i thành Molineux Stadium l?n này s? là màn ti?p ?ón c?a Wolves vs Leeds trong b?ng ??u Ngo?i H?ng Anh n?m nay. Theo ?ó nh?ng nhà phân tích bóng ?á cho r?ng, ?ây ???c xem là m?t c? h?i t?t ?? giúp ??i ch? nhà ?m tr?n 3 ?i?m và ti?n th?ng h?ng trên do Leeds ?ang trong phong ?? xu?ng d?c.

B?c x?p h?ng gi?a Wolves vs Leeds
B?c x?p h?ng gi?a Wolves vs Leeds

Toàn quân c?a Wolves ?ã có m?t cu?c l?i dòng vô cùng ngo?n m?c khi giành ???c nhi?u chi?n th?ng tích c?c và ??y ??i tuy?n ?ang d?m chân gi?a b?ng ?ã v??n h?ng lên v? trí th? 8 v?i 46 ?i?m, và ch? còn cách bi?t top 4 là Arsenal v?i 5 ?i?m. Th? nên ? l?n g?p này, là m?t c? h?i không gì là t?t h?n cho Wolves v?i ??c v?ng tr? mình r?t l?n.

Theo Zala88 ???c bi?t th? tr?n c?a Leeds hi?n nay ?ang là m?t d?u ch?m h?i l?n cho gi?i m? ?i?u, h? không nh?ng ngày càng r?u rã, mà áp l?c ?è n?ng lên hu?n luy?n viên m?i là Jesse Marsch ngày càng l?n. S? ?i?m hi?n nay mà toàn ??i ghi nh?n ???c sau 29 tr?n ch? là 26 ?i?m, v?i tình hình hi?n t?i thì vi?c r?i xu?ng nhóm ?èn ?? ?ang ngày càng g?n n?u nh? có có c?i thi?n phù h?p.

Phân tích các tr?n ??u v?a qua c?a Wolves vs Leeds

Phân tích các tr?n ??u v?a qua c?a Wolves vs Leeds
Phân tích các tr?n ??u v?a qua c?a Wolves vs Leeds

Sau khi ?? l? m?t 3 tr?n ??u th?t b?i, thì ??i tuy?n ?ã nhanh chóng giành ???c ???c 2 chi?n th?ng ?? c?u v?n tình th?. Tuy nhiên do vi?c thua tr?n liên ti?p nên Wolves ?ã m?t ?i v? trí mà mình có ???c, th? nên l?y ???c 3 ?i?m t? Leeds là c? h?i duy nh?t ?? l?y l?i t? tin cho ??i ch? nhà.

Phía c?a Leeds thì ?ang ngày càng t?m t?i, sau 1 chu?i th?t b?i trãi dài thì gi? ?ây h? ?ã có ???c 1 chi?n th?ng hy v?ng v?i Norwich cu?i b?ng. Xét theo m?i ?u th? thì các h?c trò c?a Bruno Lage ch?a có ?? kh? n?ng ?? h? ?o ván Wolves, mà còn có t? l? b? qu?t ng??c l?i.

L?a ch?n kèo cá c??c t?t cho tr?n Wolves vs Leeds

T? l? ??t kèo Wolves vs Leeds
T? l? ??t kèo Wolves vs Leeds

?? có nh?ng l?a ch?n t?t nh?t trong tr?n c??c, thì b?t bu?c anh em ph?i n?m rõ nh?ng di?n bi?n v?a qua c?a các ??i bóng, c?ng nh? là phong ?? hi?n t?i c?a h?. Và ?? giúp ng??i ch?i có ???c kèo t?t cho tr?n Wolves vs Leeds l?n này, thì sau ?ây là các nh?n ??nh chu?n nh?t ???c Soi Kèo Bóng ?á chia s?: 

Ch?n Kèo Châu Á

??i v?i nh?ng ai thu?c tuýp ng??i yêu thích Kèo Châu Á, thì v?i các phân tích nh? trên thì có th? l?a ch?n ngay ng??i có kh? n?ng ??t chi?n th?ng cao nh?t là Wolves, do Leeds ?ang ? th? t?t d?c và không có ti?n tri?n tích c?c.

Nên ch?n Wolves -0.25.

Ch?n Kèo Châu Âu

C?ng gi?ng v?i nh?ng nh?n xét bên trên, thì vi?c t? l? th?ng c?a Wolves ?ang th? hi?n quá rõ ràng, và nói tr?ng ra thì ?ây là m?t kèo ??u quá chênh l?ch ? th?i ?i?m hi?n t?i dành cho Leeds.

Nên ch?n Wolves toàn th?ng c? tr?n.

Ch?n Kèo T? S?

N?u so v? kèo t? s?, thì v?i nh?ng bi?u hi?n và các l?i ?á hi?n t?i c?a 2 ??i, thì kh? n?ng cao Wolves s? có m?t tr?n công phá c?c m?nh t?i khung thành ??i ph??ng do ??i hình c?a Leeds còn nhi?u s? h? và y?u kém.

Nên ch?n t? s? là 3-1.

Các thông tin soi kèo tr?n bóng gi?a Wolves vs Leeds ? bài vi?t ???c Zala88 chia s? và phân tích bên trên ?ã nêu rõ cho anh em các ngu?n tin ?áng chú ý nh?t, t? ?ó giúp cho vi?c ch?n l?a kèo c??c tr? nên d? dàng và có c? h?i trúng th??ng cao h?n.

Viết một bình luận