Soi kèo nhà cái tr?n Liban vs Syria 19h00 24/03 m?i nh?t

Soi kèo nhà cái tr?n ??u Liban vs Syria lúc 19h00 ngày 24/03 ?ang là thông tin nóng nh?t trên m?ng xã h?i g?n ?ây. Là m?t fan c?ng th? thao bóng ?á thì nh?t quy?t anh em ??ng nên b? qua bài vi?t này nhé!

Th?i gian g?n ?ây, th? thao bóng ?á ?ang là lo?i hình gi?i trí có l??t xem và tìm ki?m nhi?u nh?t so v?i b?t k? b? môn nào. Trong ?ó, tr?n chi?n di?n ra gi?a Liban vs Syria c?ng ?ang h?i t? nh?ng s?c hút mãnh li?t, vì v?y anh em hãy tìm hi?u ngay ? bài vi?t này cùng https://zala88.com nhé!

Kh?o sát phong ??, nh?n ??nh tr?n bóng LiBan vs Syria

Kh?o sát phong ?? tr?n Liban vs Syria
Kh?o sát phong ?? tr?n Liban vs Syria

Theo ZALA88 tìm hi?u thì cùng v?i Iran, Liban hi?n là ??i tuy?n b? x?p vào c?a d??i c?a b?ng ??u vòng lo?i cúp bóng ?á Th? Gi?i Châu Á n?m nay. Vào ngày 24/03 t?i ?ây, chúng ta s? ???c g?p g? tr?n thi ??u di?n ra gi?a Liban vs Syria t?i sân v?n ??ng Saida n?i ti?ng v?i s?c ch?a r?ng l?n. 

???c ra sân thi ??u v?i t? cách là ??i ch? nhà, th? nh?ng theo nh?ng thành tích v?a qua thì Liban hi?n không có quá nhi?u s? n?i b?t. Mà thay vào ?ó là phong ?? thi ??u khá b?t ?n và th?t th??ng. ? 5 tr?n g?n nh?t, “nh?ng chú tuy?t Liban” ch? mang v? ???c 2 tr?n th?ng còn l?i là nh?ng tr?n thua ?au ??n. Tr??c m?t Hàn Qu?c ngang hàng nh?ng h? c?ng ?ã ra v? trong 2 bàn tay tr?ng. 

Trái ng??c l?i, Syria g?n ?ây ?ang là cái tên c?ng không có quá nhi?u s? kh?m khá h?n. Ra sân 5 l?n nh?ng “Nh?ng chú ??i b?ng Qasioun” ch? có th? mang v? duy nh?t 1 tr?n chi?n th?ng, còn l?i ??u là nh?ng tr?n thua b?t l?c tr??c các anh hùng t?ng b? ?ánh giá y?u th? h?n nh? Tunisia. Chính vì nh?ng ?i?u này ?ã khi?n cho không ít khán gi? hi?n ?ang lâm vào tình tr?ng ??y lo l?ng và h?i h?p. 

N?u so sánh, ch?c ch?n Liban v?n là ??i tuy?n có l??t bình ch?n cao h?n vì không nh?ng có ???c l?i th? t?i sân nhà, th?y trò HLV Jamal Taha có ???c thành tích xu?t s?c tr??c ??i th? t?i các l?n ??ng ?? trong l?ch s?. Tiêu bi?u nh?t t?i tr?n chi?n g?n nh?t, Liban ?ã k?t thúc màn tranh tài v?i t? s? 3-2 ??y thuy?t ph?c. Do ?ó, kh? n?ng ghi bàn ? l?n này t?i ch? nhà ?ang chi?m ??n g?n 40%, còn ?oàn quân Ghassan Maatouk30%

T?ng h?p ??i hình ra sân d? ki?n c?a Liban vs Syria

T?ng h?p ??i hình ra sân tr?n Liban vs Syria
T?ng h?p ??i hình ra sân tr?n Liban vs Syria

Vào lúc 19h00 ngày 24/03 s?p t?i ?ây, Liban vs Syria s? cùng ra sân thi ??u tr??c s? góp m?t c?a các c?u th? ??y ti?m n?ng và tri?n v?ng mà Chuyên m?c Soi Kèo Bóng ?á t?ng h?p nh? sau:

  • Câu l?c b? bóng ?á Liban: Mostafa Matar; Abbas Assi, Robert Alexander Melki, Joan Oumari, Kassem El Zein; Mouhammed-Ali Dhaini, George Felix Melki, Hassan Maatouk; Mohamad Haidar, Hilal El-Helwe, Bassel Jradi.
  • Câu l?c b? bóng ?á Syria: Ibrahim Alma; Amro Jenyat, Saad Ahmad, Omar Midani, Khaled Kurdaghli; Mahmoud Al-Mawas, Thaer Krouma, Israa Hamwiah, Fahd Youssef; Omar Kharbin, Omar Al Somah.

Soi kèo nhà cái tr?n chi?n Liban vs Syria

Soi kèo Liban vs Syria 19h00 24/03/2022
Soi kèo Liban vs Syria 19h00 24/03/2022

D?a trên thông tin t?i các ??u tr??ng g?n nh?t, c? 2 ??i tuy?n bóng ?á này ??u khép l?i ??u không có ???c chi?n th?ng nào ???c ghi khi b? ??i th? c??ng l?i nhanh chóng. Do ?ó, v?i m?c tài x?u ??a ra là 0.96*2*0.82 thì ô c?a x?u v?n là n?i ?? anh em g?i tr?n ni?m tin m?t cách an toàn nh?t. 

? kèo Châu Á và kèo Châu Á, Liban d??ng nh? là cánh c?a chi?m th? th? l?nh nhi?u nh?t trong n?m nay. B?i so v?i m?t Syria kém c?i nh? hi?n t?i thì Liban v?n có ???c c? h?i t?o nên k? tích. Theo tin t?c t? gi?i ??u t?, nhà cái hi?n ?ang ?n ??nh m?c ch?p 1.04*0/0.25*0.76 (handicap) và 2.28*2.97*2.90 ( kèo 1×2) thì Liban d? ?oán mang ??n nhi?u tài l?c nh?t cho h?i viên tham gia ??t c??c bóng ?á. 

D? ?oán k?t qu? tr?n bóng Liban 1-0 Syria

Tin t?c v?a r?i là nh?ng d? li?u soi kèo nhà cái tr?n Liban vs Syria lúc 19h00 ngày 24/03ZALA88 mu?n mang ??n. Chúc anh em có th?t nhi?u s? t? tin ?? có th? mang v? cho mình các quy?t ??nh ?úng ??n và sáng su?t nh?t t?i n?i ?ây nhé!

Viết một bình luận