Nh?n ??nh bóng ?á Stuttgart vs B. Monchengladbach 0h30 06/03

Nh?n ??nh bóng ?á Stuttgart vs B.Monchengladbach lúc 0h30p ngày 06/03 ?ang là chuyên m?c ?ình ?ám nh?t tr??c khi gi? bóng di?n ra. M?t k? nguyên m?i h?a h?n s? ???c m? ra cho mùa gi?i Bundesliga n?m 2022 l?n này. 

T?i vòng thi ??u c?a mùa gi?i Bundesliga s?p t?i ?ây, h?i viên t?ng b?ng ?ón ch? cu?c hành quân ??n t? 2 ??i tuy?n l?n m?nh ?ó là Stuttgart vs B. Monchengladbach. N?u anh em mu?n bi?t thêm chi ti?t tr??c khi ??ng ký tham gia cá c??c cho tr?n ??u này, thì hãy cùng chúng tôi tìm hi?u t?i https://zala88.com nhé!

Nh?n ??nh ph?n thi ??u bóng ?á tr?n Stuttgart vs B. Monchengladbach

Nh?n ??nh ph?n thi ??u gi?a Stuttgart vs B. Monchengladbach
Nh?n ??nh ph?n thi ??u gi?a Stuttgart vs B. Monchengladbach

Trên thông tin ZALA88 kh?o sát thì Stuttgart ?ang r?i vào th? tr?n kh?ng ho?ng trong chu?i ngày tháng v?a qua. M?t s? th?t v?ng không th? có thêm nhi?u tranh cãi h?n n?a khi ??i m?t v?i 24 vòng ??u, anh em ch? nhà này ch? mang v? cho mình 4 tr?n th?ng không h?n không kém. K?t qu? này ?ã khi?n h? nh?n không ít nh?ng l?i chê trách, ?nh h??ng r?t nhi?u ??n tinh th?n thi ??u t?i ?ây. 

V? phía ??i th? thì B. Monchengladbach dù không có màn ??u ?n t??ng nh?ng xét v? tình hình chung thi v? khách này ?ang v?n ???c xem là chi?n binh có nhi?u ?u ?i?m h?n so v?i ch? nhà. Và tr?n ??u l?n này, B. Monchengladbach ?ang trong th?i gian nâng cao t?c ?? t?p luy?n, quy?t tâm giành chi?n th?ng v? vang nh?m c?i thi?n v? trí trên b?ng x?p h?ng s?p t?i. 

Theo Chuyên m?c Soi Kèo Bóng ?á th?ng kê thì trong chuy?n hành quân làm khách tr??c Hoffenheim, Stuttgart v?n không th? tránh ???c nh?ng th?t b?i và tr? thành m?t k? thua cu?c v?i t? s? 1-2. Có l? kho?ng cách ti?n g?n ??n ?ài vinh quang còn khá xa cho m?t n?m tràn ??y s? khó kh?n c?a ch? nhà Stuttgart. Do ?ó, d? ?oán ??i khách l?n này có nhi?u kh? n?ng ghi ?i?m cao h?n. 

Thông tin ??i hình d? ki?n ra sân c?a ??i Stuttgart vs B. Monchengladbach

Thông tin ??i hình d? ki?n c?a Stuttgart vs B.Monchengladbach
Thông tin ??i hình d? ki?n c?a Stuttgart vs B.Monchengladbach

Sau nhi?u ngày t?p luy?n v?i tinh th?n c??ng qu?t, s?p t?i ?ây chúng ta s? ???c nhìn ng?m nh?ng màn chào sân c?a 2 ??i tuy?n Stuttgart vs B. Monchengladbach v?i s? ti?p s?c c?a các c?u th? có ti?ng sau ?ây:

  • Câu l?c b? Stuttgart: Bredlow; Anton, Ito, Kempf, Endo, Führich, Didavi, Mangala, Sosa, Al Ghaddioui, Klimowicz.
  • Câu l?c b? B. Monchengladbach: Sommer; Ginter, Friedrich, Neuhaus, Elvedi; Lainer, Kone, Bensebaini, Kramer; Hofmann; Embolo.

Tin t?c soi kèo c?c chu?n tr?n Stuttgart vs B. Monchengladbach

Tin t?c soi kèo c?c chu?n tr?n Stuttgart vs B. Monchengladbach
Tin t?c soi kèo c?c chu?n tr?n Stuttgart vs B. Monchengladbach

N?u ??a lên bàn cân ?? so sánh, chúng ta có th? nhìn th?y ???c s? n?i tr?i c?a B. Monchengladbach tr??c m?t ch? nhà Stuttgart còn s? chông chênh ngay t?i th?i ?i?m n??c rút. Sau 1 tr?n hòathua ??n t?n 3 tr?n c?a Stuttgart thì v? khách ?ang hân hoan khi có ???c 2 tr?n th?ng. Nh? v?y, v?i m?c kèo ???c ??a ra là Monchengladbach -1/4 thì anh em có th? g?i g?m ni?m tin cho ??i khách này nhé!

Bên c?nh ?ó, ? sàn giao d?ch Châu Âu c?ng ?ang thu hút khá nhi?u ?ng viên ??ng ký ?ông ??o. Hi?n nay, nhà cái ?ang áp d?ng và ??a ra m?c kèo t? l? *3.10-2.25-3.40* thì nhi?u chuyên gia kh?ng ??nh r?ng m?t l?n n?a, ?oàn quân hu?n luy?n viên Adi Hütter có ???c cái k?t viên mãn. Do ?ó, anh em hãy c? tin t??ng vào c?a khách B. Monchengladbach là ô c??c sáng giá nh?t. 

D? ?oán t? s? k?t qu? tr?n ??u Stuttgart 1 – 2 B. Monchengladbach

T?t c? thông tin trên ?ây là nh?ng ý ki?n nh?n ??nh bóng ?á gi?a Stuttgart vs B. Monchengladbach 0h30p ngày 06/03ZALA88 ?ã có ???c. Hy v?ng r?ng, các tin t?c h?u d?ng này s? góp thêm s? thành công t?i các sàn cá c??c mà anh em tham gia t5ai ?ây nhé!

Viết một bình luận