D? ?oán kèo ??u Everton vs Newcastle s?m nh?t 2h45 – 18/03

D? ?oán kèo ??u gi?a Everton vs Newcastle v?i nh?ng thông tin và n?i dung vô cùng s?t d?o, nhanh chóng tham kh?o c?ng nh? tìm hi?u t?i bài vi?t sau ?ây c?a Zala88 và có cho mình nh?ng s? l?a ch?n ??t c??c hoàn h?o nh?t.

? th?i ?i?m này, vi?c 2 ??i bóng chênh l?ch phong ?? ch?m m?t nhau ?ã không còn quá xa l?, nh?ng hy v?ng v?n có th? x?y ra v?i nh?ng ??i y?u th? mà ng??i xem không l??ng tr??c ???c. ?ó là lý do mà anh em nên xem qua nh?ng d? ?oán kèo ??u cho tr?n Everton vs Newcastle s?m nh?t d??i ?ây do https://zala88.com chia s?.

T?ng quan v? tr?n ??u gi?a Everton vs Newcastle

T?ng quan v? tr?n ??u gi?a Everton vs Newcastle
T?ng quan v? tr?n ??u gi?a Everton vs Newcastle

Xét v? t?ng quan tr?n ??u này gi?a Everton vs Newcastle trong cu?c chi?n Ngo?i H?ng Anh, thì d? ?oán c?a các chuyên gia ??u h??ng v? kh? n?ng chi?n th?ng c?a Newcastle nhi?u h?n là Everton.

Theo Zala88 tìm hi?u thì Everton ?ang g?p ph?i m?t giai ?o?n t?t d?c ch?a có d?u hi?u kh?i s?c, ??n th?i ?i?m ?ang cao trào t?i mùa gi?i thì toàn quân c?a ông Frank Lampard l?i ?ang có nguy c? xu?ng nhóm ?èn ?? v?i 22 ?i?m và ??t h?ng th? 17. ?i?u này c?ng không quá khó ?? x?y ra n?u nh? ?? th?t b?i thêm l?n n?a tr??c Newcastle.

B?ng x?p h?ng gi?a Everton vs Newcastle
B?ng x?p h?ng gi?a Everton vs Newcastle

Có th? nói Newcastle ?ang có màn l?i ng??c dòng c?c k? thuy?t ph?c, không nh?ng t?o thành chu?i chi?n th?ng ??y b?t ng? mà còn v?t sáng t? nhóm bét b?ng lên ??n v? trí 14 v?i 31 ?i?m và ch? còn cách Southampton ?úng 4 ?i?m cho v? trí top 10. Th? nên l?n hành quân sang sân Goodison Park này, kh? n?ng cao Everton s? b? h? ?o ván b?i Newcastle.

L?ch s? ??i ??u c?a Everton vs Newcastle

L?ch s? ??i ??u c?a Everton vs Newcastle
L?ch s? ??i ??u c?a Everton vs Newcastle

Phong ?? hi?n gi? c?a Everton ?ang c?c k? xu?ng c?p và kh? n?ng giành ???c chi?n th?ng trong tr?n ??u này s? không cao. Sau khi chìm ??m trong chu?i tr?n thua liên t?c thì may m?n ?ã mang v? 1 chi?n th?ng nh?ng v?i ??i th? c?ng nghèo nàn không kém ?ó là Norwich. Th? nên vi?c ph?i ti?p Newcastle l?n này, có kh? n?ng l?p l?i chu?i tr?n thua n?u nh? toàn quân không có m?t s? ??i m?i và sáng t?o nào.

? l?ch s? ??u v?a qua, thì Newcastle ?ang có nh?ng b??c ?i vô cùng ch?c ch?n và ?n ??nh, ?i?u này ?ã khi?n cho không ít gi?i bóng ?á có cái nhìn hoàn toàn tích c?c. Sau khi th?ng l?nh chu?i tr?n b?t b?i c?a mình thì ??i bóng ?ã b? nh?n thua v?i Chelsea, nh?ng ?ây c?ng là d?u hi?u kh?ng ??nh t? l? th?ng c?a Newcastle h?n h?n ??i ch? nhà.

L?a ch?n kèo c??c t?t cho Everton vs Newcastle

T? l? kèo c??c Everton vs Newcastle
T? l? kèo c??c Everton vs Newcastle

Theo nh? các d? ?oán và ?ánh giá ? trên ph?n ??u c?a bài vi?t, thì vi?c kh?ng ??nh k?t qu? th?ng thua gi?a Everton vs Newcastle ?ã quá rõ ràng cho nh?ng ai mu?n tham gia kèo cá c??c này. ??n ?ây s? là m?t s? nh?n ??nh ???c Soi Kèo Bóng ?á chia s?:

Ch?n Kèo Châu Á

??i v?i ng??i ch?i Kèo Châu Á, thì vi?c ph?i l?a ch?n gi?a Everton vs Newcastle không còn là v?n ?? khó kh?n nh? lúc ??u. Dù là ??i ch? nhà n?m rõ ??a hình nh?ng phong ?? c?a Everton quá là th?p so v?i m?t ??i tuy?n ?ang t?a sáng nh? Newcastle, th? nên dù ???c cho là ??i kèo trên nh?ng v?i t? l? th?ng quá th?p thì anh em nên ??t kèo d??i là t?t nh?t.

Nên ch?n Newcastle +0.25.

Ch?n Kèo Châu Âu

V?i nh?ng phân tính và nh?n ??nh trên, thì ??i v?i Kèo Châu Âu l?n này ng??i ch?i nên ch?n ??i bóng có phong ?? và ?áng tin c?y nh?t là Newcastle ?ang v?t sáng có kh? n?ng công th? ?n ??nh và gi? th? tr?n t?t.

Nên ch?n Newcastle th?ng toàn tr?n.

Ch?n Kèo T? S?

Qua ph?n tích v? nh?ng l?n giao ??u tr??c ?ó, thì Newcastle có l?i th? h?n h?n Everton và s? ?i?m ghi nhi?u nh?t giao ??ng t? 2-3 bàn th?ng. Và d?a theo phong ?? l?n này, thì t? s? có th? s? ???c ghi ??n 3 tr?n l?p l?i do ??i ch? nhà ?ang th?t th?.

Nên ch?n t? s? là 1-3.

B?ng nh?ng thông tin và d? ?oán kèo ??u gi?a Everton vs Newcastle ?ã ???c th? hi?n và trình bày m?t cách chi ti?t trên n?i dung bài vi?t c?a Zala88, xin chúc cho các anh em s? nhanh chóng g?t hái ???c thành qu? c?a mình v?i nh?ng ph?n th??ng x?ng ?áng.

Viết một bình luận