Soi kèo tr?n Norwich vs Brentford chi ti?t 22H ngày 05/03

Nhanh chóng soi kèo tr?n ??u gi?a Norwich vs Brentford cùng Zala88 ? bài vi?t ?ây ?? có nh?ng thông tin nh?n ??nh và ?ánh giá chính xác và chi ti?t nh?t v? th? tr?n hi?n t?i c?a 2 ??i bóng, t? ?ó mang v? các quy?t ??nh c??c kèo chu?n nh?t.

Vi?c ??i m?t gi?a 2 ??i bóng y?u th? s? t?o nên s? c?nh tranh c?ng th?ng v?i mong mu?n l?y ?i?m. ??n v?i nh?ng nh?n ??nh và soi kèo tr?n Norwich vs Brentford chi ti?t nh?t ???c di?n ra lúc 22H ngày 05/03 do website https://zala88.com mang ??n.

T?ng quan v? tr?n Norwich vs Brentford

T?ng quan v? tr?n Norwich vs Brentford
T?ng quan v? tr?n Norwich vs Brentford

??i v?i vi?c ???c x?p g?p nhau gi?a Norwich vs Brentford t?i tr?n ti?p theo trong khuôn kh? Ngo?i H?ng Anh, thì gi?i m? ?i?u c?ng có ph?n trông ch? vào vi?c bùng n? tranh ?i?m th? nào gi?a 2 ??i bóng ?ang b? d?n ??n chân t??ng.

Hi?n t?i Norwich ?ã chìm ngh?m hoàn toàn ? v? trí bét b?ng v?i 17 ?i?m và liên t?c ghi nh?n bàn thua t? h?i. Chi?n l??c c?a ông Dean Smith ?ang gây tranh cãi k?ch li?t khi không phát huy ???c tác d?ng c?a mình, kèm theo ?ó là l?i ?á c?a hàng công không th? lên ti?ng và ??i hình phòng th? thì c?c k? l?ng l?o. Nên ? l?n g?p ti?p theo này kh? n?ng hòa kèo là r?t cao.

B?ng x?p h?ng gi?a Norwich vs Brentford
B?ng x?p h?ng gi?a Norwich vs Brentford

Theo nh? Zala88 tìm hi?u ???c, thì Brentford ?ang mãi ng?p l?n trong s? b?o th? c?a mình, các chi?n thu?t c?a ông Thomas Frank ?ang khi?n cho ??i bóng không nh?ng không v??t h?n mà còn chu?n b? ch?m t?i nhóm ?èn ??. Hi?n t?i ??i bóng ?ang gi? v? trí th? 15 v?i 24 ?i?m, và ch? còn vài ?i?m cách bi?t n?a là ?ánh m?t c? h?i l?i ng??c dòng, nên ?ây là tr?n ??u r?t c?n s? quy?t tâm và ph??ng án m?i c?a c? ??i.

Phân tích l?ch s? ??u g?n nh?t c?a Norwich vs Brentford

Phân tích l?ch s? ??u g?n nh?t c?a Norwich vs Brentford
Phân tích l?ch s? ??u g?n nh?t c?a Norwich vs Brentford

Trong 5 tr?n ??u g?n nh?t ??i tuy?n c?a Norwich ch? ghi nh?n ???c ?úng 1 tr?n th?ng 1 tr?n hòa và 3 tr?n thua liên ti?p. V?i phong ?? không m?y kh? quan nh? hi?n t?i thì kh? n?ng cao Norwich s? liên t?c g?p b?t l?i do ch?ng còn tinh th?n chi?n ??u.

Phía c?a Brentford thì ch? ghi nh?n ???c 2 tr?n hòa và 3 th?t b?i, hi?n t?i ? nh?ng l?n ??u g?n nh?t ??i tuy?n v?n ch?a ch?m ???c t?i chi?n th?ng nào. V?i l?n làm khách l?n này, thì s? là c? h?i duy nh?t ?? ch?m d?t chu?i ngày ?en t?i và m? ra bàn th?ng m?i cho c? ??i.

??t kèo c??c t?t nh?t cho Norwich vs Brentford

T? l? kèo Norwich vs Brentford
T? l? kèo Norwich vs Brentford

D?a vào nh?ng thông tin phân tích bên trên v? th? tr?n c?a 2 ??i bóng, thì có l? các anh em s? g?p m?t chút b?n kho?n khi không bi?t nên l?a ch?n ai là ng??i chi?n th?ng. Tr??c s? vi?c này, thì d??i ?ây s? có m?t s? l?a ch?n ??t kèo giúp anh em tham kh?o do Soi Kèo Bóng ?á nh?n ??nh:

??t Kèo Châu Á

Xét v? phong ?? hi?n nay thì c? 2 ??i có th? nói là ngang nhau dù có ph?n chênh l?ch b?c h?ng. Tuy nhiên n?u nói v? l?i th? h?n thì Norwich chính là l?a ch?n sáng su?t nh?t th?i ?i?m này do ??i bóng ???c l?i th? là sân nhà, ??ng th?i ? nh?ng l?n g?p tr??c ?ó thì t? l? th?ng c?a ??i ch? l?i cao h?n. Nên v?i kèo này thì ch?n Norwich +0 là t?t nh?t. 

??t Kèo Châu Âu

Có th? nói v?i tr?n ??u c?a 2 ??i tuy?n xu?ng phong ??, thì vi?c phá l??i hay t?o b?t ng? s? không có kh? n?ng di?n ra nhi?u. Nên v?i l?i ?á thiên v? phòng th? thì ng??i ch?i có th? ch?n Hòa tr?n là t?t h?n.

??t Kèo T? S?

V?i tr?n ??u này, t? s? mà 2 ??i tuy?n có th? nh?n ??nh là 1-1. Lý do, b?i vì tr??c th? tr?n 2 bên ??u không có chu?n b? t?t v? ??i hình và h?n c? là hàng công l?n th? ??u y?u nên kh? n?ng cao ch? ghi nh?n ???c 1 ?i?m.

Trên ?ây là nh?ng thông tin chia s? v? các nh?n ??nh và soi kèo t?t nh?t t?i tr?n Norwich vs Brentford do Zala88 t?ng h?p và th?c hi?n. Hy v?ng anh em s? nh?n ???c nhi?u th?ng l?i to l?n khi tham gia kèo c??c l?n này.

Viết một bình luận