Soi kèo tr?n ??u Yokohama Marinos vs Tokyo lúc 17h00 02/04

Soi kèo tr?n ??u Yokohama Marinos vs Tokyo lúc 17h00 ngày 02/04 là thông tin m?i nh?t mà ZALA88 mu?n chia s? ??n quý h?i viên trong n?i dung hôm nay. ?ây s? là bài vi?t c?c k? c?n thi?t cho các c??c th? ?ang có ý ??nh tham gia cá ?? bóng ?á cho tr?n ??u này. 

Th? tr??ng bóng ?á ch?a bao gi? h? nhi?t t? tr??c ??n nay, m?i ngày ??u di?n ra nh?ng cu?c thi ??u c?c k? gay c?n ?áp ?ng t? A-Z s? mong m?i c?a khán gi?. Và ngay sau ?ây, thông tin soi kèo tr?n Yokohama Marinos vs Tokyo s? ???c chia s? nhanh chóng t?i https://zala88.com này nhé!

Thông tin phong ?? tr??c tr?n bóng Yokohama Marinos vs Tokyo

Thông tin phong ?? tr??c tr?n Yokohama Marinos vs Tokyo
Thông tin phong ?? tr??c tr?n Yokohama Marinos vs Tokyo

Tr??c th?m bóng l?n, các thông tin phong ?? tr??c tr?n luôn ???c anh em quan tâm tìm ki?m, t?i chuy?n ?ón khách Tokyo t?i sân nhà Nissan Stadium c?a Yokohama Marinos c?ng không ph?i là tr??ng h?p ngo?i l?. Cùng theo chân chúng tôi ?? có nh?ng tin t?c thi?t th?c nh?t d??i ?ây:

Theo ZALA88 tìm hi?u thì g?n ?ây, phong ?? thi ??u c?a ch? nhà Yokohama Marinos ?ang có nh?ng di?n bi?n th?t th??ng. Sau l?n hòa cu?c liên ti?p 2 l?n tr??c Sagan Tosu vs Consadole Sapporo ?ã khi?n cho “The Tricolore” ph?i ?iêu ??ng khôn nguôi. Th? nh?ng, vi?c dành v? 3 chi?n th?ng t?i 5 l?n thi ??u g?n nh?t ph?n nào t?o nên nh?ng kh?i s?c tích c?c cho ??i tuy?n này. 

? phía bên kia sân, Tokyo s? h?u nh?ng thành tích không quá th?m h?i. Ch?a k? t?i nh?ng l?n góp m?t cho mùa gi?i ??u vô ??ch qu?c gia Nh?t B?n m?i ?ây, chúng tôi ghi nh?n ???c 3 chi?n th?ng khá thuy?t ph?c mà “chi?n binh tia ch?p” s?m giành ???c tr??c các ??i th? t?ng cho là y?u kém h?n. 

Nh?n ??nh tr?n ??u Yokohama Marinos vs Tokyo

Nh?n ??nh tr?n ??u Yokohama Marinos vs Tokyo
Nh?n ??nh tr?n ??u Yokohama Marinos vs Tokyo

Theo ý ki?n Chuyên m?c Soi Kèo Bóng ?á c?p nh?t t? các chuyên gia thì vi?c có ???c l?i th? sân nhà ch?a h?n là ?i?m m?nh quá l?n ??i v?i th?y trò Muscat, Kevin Vincent n?m nay. B?i l? trong các l?n ??ng ?? t?i quá kh?, Yokohama Marinos c?ng có ???c các l?n th? hi?n ?n t??ng, v?i thành qu? mang v? 4/6 chi?n th?ng chính là ??ng l?c l?n nh?t giúp h? s?m có ???c t? s? cao nh?t tr??c ??i th?. 

Ph?n còn l?i, các v? khách ??n t? ?oàn quân Ortoneda, Albert Puig ???c ?ánh giá không h? là ??i bóng d? b? ?n hi?p. Nên ch? c?n c?i thi?n chi?n l??c cùng l?i ?ánh phóng khoáng, c?i m? và nh?y bén h?n thì s? có c? h?i t?a sáng trong vòng ??u t?i ?ây cùng s? ?i?m phù h?p nh?t. 

V? ??i hình thi ??u, ZALA88 s? c?p nh?t danh sách các c?u th? d? ki?n ra sân nh? sau:

  • Ch? nhà Yokohama Marinos: Takaoka, Wada, Hatanaka, Iwata, Koike, Ohgihara, Kida, Élber, Marcos Júnior, Léo Ceará.
  • ??i khách Tokyo: Hatano, Morishige, Ogawa, Bangunagande, Watanabe, Adailton, Aoki, Highashi, Leandro, Abe.

C?p nh?t kèo ??u cho tr?n bóng Yokohama Marinos vs Tokyo

Soi kèo Yokohama Marinos vs Tokyo 17h00 02/04/2022
Soi kèo Yokohama Marinos vs Tokyo 17h00 02/04/2022

L?n ??i ??u di?n ra gi?a Yokohama Marinos vs Tokyo không ??n thu?n là m?t tr?n chi?n ??n gi?n mà thay vào ?ó h?a h?n s? là nh?ng cú ?á ??y c?nh tranh kh?c li?t. Bên c?nh ?ó, v?i m?c tiêu góp s?c và t?o nên nh?ng làn gió m?i m? cho th? tr??ng bóng ?á hi?n nay nên ch?c ch?n khán gi? s? có ???c nh?ng giây phút t?n h??ng tho?i mái nh?t. 

V?i con s? d? ?oán kh? n?ng chi?n th?ng c?a ch? nhà Yokohama Marinos chi?m t?i 50%, ??i khách Tokyo 24% còn l?i là 26% hòa cu?c, ZALA88 c?p nh?t nh?ng t? l? kèo ??u nh? sau:

  • T? l? kèo Châu Á: 0.88*0.5*1.00
  • T? l? kèo tài x?u: 0.81*2.5*1.05
  • T? l? kèo 1×2: 1.90*3.60*3.65

Chuyên gia soi kèo d? ?oán k?t qu?:

  • Hi?p 1: Yokohama Marinos 1-1 Tokyo
  • C? tr?n: Yokohama Marinos 2-1 Tokyo

Bài vi?t v?a r?i là nh?ng tin t?c soi kèo tr?n ??u Yokohama Marinos vs Tokyo lúc 17h00 ngày 02/04ZALA88 mang ??n. Hy v?ng v?i nh?ng thông tin này s? giúp anh em có ???c nh?ng k?t qu? cá c??c nh? ý nh?t!

Viết một bình luận