Phân tích kèo Swansea vs Coventry chu?n nh?t 22H ngày 05/03

Bài vi?t d??i ?ây s? mang ??n nh?ng phân tích chu?n nh?t v? kèo ??u gi?a Swansea vs Coventry dành cho các anh em theo dõi bóng ?á và có d? ??nh cá c??c. Chi ti?t thông tin xem t?i n?i dung sau do Zala88 th?c hi?n.

?ây s? là m?t cu?c chi?n cho vi?c tranh ?i?m s? gi?a 2 ??i bóng ?ang r?t c?n chi?n th?ng sau chu?i ngày m?t ph??ng h??ng. Tìm hi?u ngày nh?ng phân tích kèo c??c gi?a Swansea vs Coventry chu?n nh?t ???c di?n ra vào lúc 22H ngày 05/03 t?i n?i dung bài vi?t sau do https://zala88.com t?ng h?p.

T?ng quát v? tr?n ??u c?a Swansea vs Coventry

T?ng quát v? tr?n ??u c?a Swansea vs Coventry
T?ng quát v? tr?n ??u c?a Swansea vs Coventry

??n v?i tr?n ??u ??y tính th? thách s?p t?i ?ây gi?a ??i ch? nhà là Swansea ?ang tìm ki?m c? h?i và ??i khách là Coventry ?ang trên cu?c ?ua tr? h?ng và ti?n sâu. Qua ?ó d? ki?n ?ây s? là tr?n giao chi?n không nên b? qua c?a mùa gi?i H?ng Nh?t Anh l?n này.

Theo Zala88 c?p nh?t m?i nh?t, thì hi?n t?i Swansea v?n ?ang loay hoay tìm l?i ra cho mình t?i th? h?ng 16 v?i 41 ?i?m, v?i s? ?i?m này có th? nói ?ang là kho?ng cách khá xa so v?i Coventry nên vi?c tìm ki?m ???c chi?n th?ng trong tr?n ??u này s? mang l?i l?i th? giúp Swansea c?i thi?n ?i?m s? và l?y l?i s? t? tin c?a mình.

B?ng x?p h?ng Swansea vs Coventry
B?ng x?p h?ng Swansea vs Coventry

V? phía Coventry, hi?n ??i tuy?n ?ang trong th? b? k?p ch?t b?i các ??i th? g?n h?ng. Tuy nhiên n?u nh? ch?m ???c ??n chi?n th?ng l?n này v?i Swansea thì kh? n?ng cao ??i bóng s? nâng s? ?i?m hi?n t?i là 51 lên g?n h?n v?i top 4 c?a gi?i ??u là Blackburn Rovers

Th? nên th?y trò Mark Robins c?n nhanh chóng tìm ra s? h? và h? g?c ??i ph??ng m?t cách nhanh nh?t, vì hi?n phong ?? c?a Swansea c?ng ???c chuyên gia nh?n ??nh là không h? th?p.

L?ch s? tr?n ??u c?a Swansea vs Coventry

L?ch s? tr?n ??u c?a Swansea vs Coventry
L?ch s? tr?n ??u c?a Swansea vs Coventry

Trong nh?ng tr?n ??u g?n nh?t, Swansea ?ã mang v? ???c cho mình 3 chi?n th?ng và 2 tr?n thua ?an xen nhau, ch?ng t? kh? n?ng ghi bàn và x? lý bóng c?a ??i tuy?n không h? thua thi?t h?n ai, nh?ng có l? do chi?n thu?t ch?a phù h?p nên không th? phát huy ???c kh? n?ng c?a t?ng hàng.

??i v?i Coventry thì ??i bóng ghi nh?n ???c 3 tr?n th?ng 1 tr?n hòa và 1 tr?n thua, có th? nói là nh?nh h?n so v?i Swansea. Nh?ng xét v? phong ?? thì c? v?n có th? g?i là ngang s?c. Nên d? ?oán ti?p theo c?a chuyên gia cho l?n hành quân này, Coventry ch? có th? c?m hòa và ki?m soát bóng v?i ??i khách.

Phân tích và soi kèo c??c cho Swansea vs Coventry

T? l? kèo Swansea vs Coventry
T? l? kèo Swansea vs Coventry

V?i các nh?n ??nh soi kèo c??c nh? trên, có th? th?y dù ?ang có kho?ng cách v? th? h?ng nh?ng hi?n t?i các ?ánh c?a chuyên gia l?i cho là phong ?? c?a 2 ??i bóng là nh? sau, nên sau ?ây là t?ng h?p m?t s? các ý ki?n ?úng ??n nh?t do chuyên m?c Soi Kèo Bóng ?á th?c hi?n:

??t Kèo Châu Á

Hi?n t?i t? l? ch?p c?a Kèo Châu Á là 0:0, cho th?y nhà cái c?ng ?ánh giá cao v? kh? n?ng chi?n ??u ngang nhau gi?a 2 ??i bóng. Nh?ng v?i tình th? này, thì nên ??t cho Coventry +0 thì ??m b?o h?n do ??i bóng ?ang d?n tr??c Swansea v? th? b?c.

??t Kèo Châu Âu

??i v?i ng??i ch?i kèo Châu Âu, thì các chuyên gia khuyên r?ng nên ch?n kèo Hòa là ch?c ?n nh?t, do ??i hình 2 ??i ?ang không có s? ??t phá cao nên kh? n?ng s? không t?o ???c ??t bi?n trong quá trình thi ??u.

??t Kèo T? S?

V?i nh?ng nh?n ??nh nh? trên, thì v?i kèo Hòa ???c nh?n ??nh các anh em có th? ch?n t? s? c?a tr?n ??u này là 0-0 là ??m b?o nh?t.

Bài vi?t bên trên ?ã truy?n t?i các n?i dung v? phân tích kèo ??u gi?a Swansea vs Coventry m?t cách chu?n nh?t do Zala88 t?ng h?p và th?c hi?n. Mong r?ng ?ây s? là nh?ng thông tin có l?i cho vi?c l?a ch?n kèo c??c c?a anh em trong tr?n ??u l?n này.

Viết một bình luận