Nh?n ??nh tr?n ??u Newcastle vs Brighton lúc 22H ngày 05/03

??n v?i các nh?n ??nh v? tr?n ??u gi?a Newcastle vs Brighton ? ngay d??i ?ây ?? có các phán ?oán ?úng ??n v? vi?c ??t c??c cho ??i bóng m?nh nh?t. M?i thông tin chi ti?t v? phân tích phong ?? và th? tr?n s? ???c c?p nh?t ??y ?? t?i bài vi?t do Zala88 chia s?.

Phong ?? hi?n t?i c?a 2 ??i bóng ?ang có s? chuy?n bi?n không th? ng? sau nhi?u vòng ??u và kh? n?ng cao ??i ch? nhà s? có l?i th? t?i l??t ti?p khách l?n này. Xem ngay các n?i dung chính v? nh?n ??nh tr?n ??u gi?a Newcastle vs Brighton vào lúc 22H ngày 05/03 ? ngay d??i ?ây do https://zala88.com t?ng h?p.

T?ng quan v? tr?n Newcastle vs Brighton

T?ng quan v? tr?n Newcastle vs Brighton
T?ng quan v? tr?n Newcastle vs Brighton

Tr?n ??u gi?a Newcastle vs Brighton tr??c vòng n??c rút c?a gi?i Ngo?i H?ng Anh l?n này s? là cu?c chi?n tranh ?i?m vô cùng kh?c nghi?t. Hi?n t?i v?i phong ?? ?ang d?n nâng t?m thì Newcastle ?ã chu?n b? s?n sàng tr??c cu?c hành quân c?a Brighton.

Theo nh? Zala88 tìm hi?u Newcastle ?ang có s? chuy?n mình vô cùng b?t ng? khi l?p chu?i tr?n b?t b?i sau nhi?u vòng ??u g?n nh?t m?c dù tr??c ?ó thành tích c?a ??i bóng có ph?n nh?t nhòa và không n?i b?t. Hi?n t?i sau 25 vòng ??u, ??i tuy?n ?ang leo h?ng ??n v? trí th? 14 v?i 25 ?i?m, s? l??ng tr?n thua c?ng ?ang d?n gi?m b?t ?i. ?i?u này ch?ng t? l?i ?á c?a th?y Eddie Howe ?ã có hi?u qu?, giúp g?n k?t hàng công và th? tr? nên ?n ??nh h?n.

B?ng x?p h?ng Newcastle vs Brighton
B?ng x?p h?ng Newcastle vs Brighton

??i v?i Brighton thì các c?u th? ?ang ch?u khá nhi?u s?c ép t? d? lu?n và ?i?m s? tr?n ??u, hu?n luy?n viên Graham Potter c?ng ?ang mi?t mài tìm ki?m l?i gi?i cho s? sa sút th?y rõ sau chu?i ngày th?t b?i c?a ??i tuy?n. S? ?i?m hi?n t?i là 33 sau 25 vòng ??u và có kh? n?ng nói l?i t? bi?t v?i top 10 gi?i ??u, do nh?ng ??i nhóm d??i ?ang tr?i d?y. 

So sánh l?ch s? ??u gi?a Newcastle vs Brighton

So sánh l?ch s? ??u gi?a Newcastle vs Brighton
So sánh l?ch s? ??u gi?a Newcastle vs Brighton

Nhi?u ng??i xem s? ph?i ng? ngàng tr??c thành tích thi ??u vô cùng ?n t??ng c?a Newcastle trong th?i gian g?n ?ây, v?i 4 chi?n th?ng và 1 tr?n hòa trong ?ó có 3 tr?n gi? s?ch l??i nhà. ?ây chính là c? s? t?t nh?t ?? gi?i m? ?i?u tin t??ng r?ng ng??i chi?n th?ng ti?p theo t?i l??t g?p này không ai khác ngoài Newcastle.

V? phía Brighton có th? nói là trái ng??i hoàn toàn v?i ??i ch? nhà, trong 5 tr?n g?n thì h? ghi nh?n 1 m?ch 4 th?t b?i liên ti?p và ch? có 1 tr?n th?ng. Nguyên nhân ???c cho là hàng th? c?a ??i bóng ?ang l?ng l?o và không có kh? n?ng ki?m soát th? tr?n, chính vì th? n?u nh? anh em ??t c??c cho Brighton thì nên suy ngh? th?t k?.

Nh?n ??nh và soi kèo c??c Newcastle vs Brighton

T? l? kèo Newcastle vs Brighton
T? l? kèo Newcastle vs Brighton

Qua các nh?n ??nh và ?ánh giá v? chi?n l??c l?n phong ?? c?a 2 ??i bóng, thì ch?c h?n anh em c?ng ?ã có nh?ng quy?t ??nh cho vi?c l?a ch?n kèo c??c c?a mình. Sau ?ây s? là m?t s? nh?ng ý ki?n ??t kèo t? chuyên gia ?? ng??i tham kh?o, chi ti?t do Soi Kèo Bóng ?á t?ng h?p:

??t Kèo Châu Á

Dù ?ang ? th? d??i h?ng, nh?ng Newcastle ?ang có cu?c n?i d?y c?c k? m?nh m? tr??c m?t Brighton ?ang ng?p l?n trong th?t b?i. Th? nên v?i kèo ch?p l?n này, ch?n c?a Newcastle -0 là s? l?a ch?n an toàn.

??t Kèo Châu Âu

Trên ?à t?t d?c không phanh c?a Brighton hi?n t?i, thì gi?i chuyên gia c?ng có c? s? ?? ?ánh giá r?ng ??i tuy?n hi?n t?i không th? ?ánh b?i ???c Newcastle do y?u h?n v? phong ??. Nên d? ?oán kèo này s? thu?c v? tay Newcastle th?ng toàn tr?n.

?ánh Kèo T? S?

Qua các d? ?oán trên, thì v?i màn c??c t? s? l?n này kh? n?ng cao s? r?i vào m?c 2 ?i?m cách bi?t, và theo d? ?oán t? s? s? là 2-0.

Thông tin trên ?ây ?ã nêu lên các nh?n ??nh và soi kèo tr?n ??u gi?a Newcastle vs Brighton ???c t? ch?c vào lúc 22H ngày 05/03 do Zala88 t?ng h?p và th?c hi?n. Mong r?ng các anh em s? có ???c s? l?a ch?n lý t??ng cho kèo c?a mình trong tr?n ??u s?p t?i.

Viết một bình luận