Nh?n ??nh kèo tr?n West Ham vs Everton lúc 20h ngày 03/04

Nh?n ??nh kèo tr?n West Ham vs Everton v?i các n?i dung chi ti?t ???c gi?i ?áp rõ ràng nh?t ? bài vi?t d??i ?ây do Zala88 chia s?. H?a h?n s? mang l?i cho ng??i xem nh?ng thông tin quan tr?ng v? kèo ??i ??u và nh?ng d? ?oán ??t c??c t?t nh?t.

Tr?n chi?n s?p bùng n? t?i ?ây ?ang là tâm ?i?m ???c chú ý c?a nhi?u ng??i hâm m? bóng ?á trên th? gi?i, nhanh tay ??n v?i các nh?n ??nh kèo tr?n West Ham vs Everton d??i ?ây ?? có nh?ng l?a ch?n ch?i c??c ?úng ??n. Chi ti?t ???c chia s? b?i https://zala88.com.

T?ng quan v? cu?c chi?n gi?a West Ham vs Everton

T?ng quan v? cu?c chi?n gi?a West Ham vs Everton
T?ng quan v? cu?c chi?n gi?a West Ham vs Everton

??n v?i cu?c ??i ??u l?n này trong khuôn kh? gi?i ??u Ngo?i H?ng Anh, s? khi?n cho anh em có nh?ng cung b?c c?m xúc vô cùng ph?n khích do s? ??t phá và tài n?ng c?a các c?u th? mang l?i. Xem nh?ng n?i dung nh?n ??nh kèo tr?n West Ham vs Everton ?? bi?t chi ti?t.

Theo Zala88 tìm hi?u thì ? th?i ?i?m ?ang c?ng th?ng cho cu?c ?ua top, thì West Ham l?i ?ang t? ra khá m?t ph??ng h??ng, có th? l?i ?á c?a th?y David Moyes ch?a g?n k?t ???c v?i ??i hình, nên s? ?i?n hi?n t?i ch? là 48 và ??ng ? v? trí th? 7.

X?p h?ng gi?a West Ham vs Everton
X?p h?ng gi?a West Ham vs Everton

V? phía Everton, dù có k?t qu? thi ??u không quá cao, nh?ng ít nh?t thì có th? c?m hòa v?i h? c?ng là ?i?u d? x?y ra. Th?y trò Frank Lampard ?ang có chu?i ngày ?en t?i v?i 25 ?i?m cho v? trí th? 17 và ch? còn cách bi?t 3 ?i?m v?i Watford t?i ??i ?èn ??.

Nên qua ?ó có th? th?y, kh? n?ng chi?n th?ng hi?n t?i c?a West Ham v?n ???c ?ánh giá cao và ch?c ch?n h?n là Everton.

L?ch s? tr?n ??u gi?a West Ham vs Everton

L?ch s? tr?n ??u gi?a West Ham vs Everton
L?ch s? tr?n ??u gi?a West Ham vs Everton

Các tr?n ??u v?a qua c?a West Ham ?ang có ph?n b?t ?n do t? l? th?ng thua hòa ???c di?n ra xen k? và liên t?c. Toàn ??i v?a nh?n ???c 2 th?ng 2 b?i và 1 tr?n hòa, ?i?u này có ph?n khi?n cho phong ?? c?a các c?u th? tr? nên gi?m sút h?n, nên ??i ??u v?i m?t Everton ?ang y?u th? s? giúp h? l?y l?i ???c ni?m vui chi?n th?ng.

Sau khi nh?n liên ti?p m?t chu?i th?t b?i n?ng n? thì Everton ?ã mang l?i 1 chi?n th?ng m?i, c?t ??t chu?i tr?n n?ng n?. Tuy nhiên, trên l?n hành quân này t?i sân v?n ??ng Olympic thì ??i th? l?i là West Ham có kinh nghi?m cao, nên không d? dàng qua m?t.

Nh?n ??nh kèo tr?n West Ham vs Everton

T? l? c??c gi?a West Ham vs Everton
T? l? c??c gi?a West Ham vs Everton

Theo Soi Kèo Bóng ?á, thì nh?ng phân tích bên trên ?ã ph?n ánh lên hi?n th?c v? kh? n?ng chi?n th?ng c?ng nh? c? h?i mà 2 ??i bóng hi?n có t?i th?i ?i?m này. Vì th?, d??i ?ây s? có m?t s? d? ?oán k?t qu? c??c dành cho các anh em có th? tham kh?o:

Ch?n kèo Châu Á

Ch?i kèo Châu Á ? tr?n ??u này t??ng ??i d? ?oán, vì s?c b?t c?a West Ham hi?n nay ?ang ngày m?t phát tri?n và Everton l?i có nguy c? xu?ng ??i ?èn ??. Nên dù ch?p 0.75, nh?ng ch?n West Ham -0.75 v?n là an toàn nh?t.

Ch?n kèo Châu Âu

B?ng l?i th? sân nhà c?ng nh? s? xu?ng c?p c?a Everton thì kh? n?ng chi?n th?ng c?a West Ham ?ang ???c ?ánh giá là c?c k? ?áng tin c?y. Nên hãy nhanh tay ??t c??c West Ham th?ng toàn tr?n là h?p lý.

Ch?n kèo T? S?

V?i nh?ng d? ?oán bên trên v? tr?n ??u, thì các anh em c?ng ?ã bi?t ???c ai có th? giành ???c chi?n th?ng. Và theo d? ?oán thì t? s? trong tr?n ??u này s? giao ??ng m?nh nh?t t? 2 ??n 3 ?i?m, d?a theo k?t qu? mà tr??c ?ó 2 ??i ghi nh?n. Ch?n t? s? là 3-1.

Trên ?ây là n?i dung thông tin nh?n ??nh kèo tr?n West Ham vs Everton chính xác và chu?n nh?t, giúp cho nh?ng c??c th? có th? tìm ki?m chi?n th?ng m?t cách d? dàng. Zala88 chúc cho anh em s? g?t hái ???c trái ng?t khi tham gia phiên cá c??c l?n này.

Viết một bình luận